Ita­li­ensk luft­vå­pen

Finansavisen - Motor - - TEST -

Lam­borg­hi­ni Aventa­dor SVJ skja­erer gjen­nom luf­ten som et ja­ger­fly. Men hen­sik­ten er å hind­re take-off.

Rom­skip

Fronts­poi­le­ren byr ikke på så mye nytt, der åp­ner og luk­ker spjel­det seg av­hen­gig av fart og G-kref­ter. Len­ger bak blir det mer spen­nen­de. Den sto­re vin­gen i kar­bon­fi­ber står fast mon­tert på hek­ken. Den end­rer hver­ken vin­kel el­ler høy­de. Inn­felt i pan­se­ret som dek­ker V12-eren lig­ger det et vak­kert ut­for­met styk­ke kar­bon­fi­ber, med en fa­song som kan min­ne om et rom­skip.

Bakerst på «rom­ski­pet» lig­ger luft­inn­ta­ket som fø­rer inn til to ven­ti­ler. Lam­borg­hi­ni opp­ly­ser at bi­len bru­ker dis­se til å sty­re luft­strøm­men, som igjen «stal­ler» vin­gen etter be­hov. Fra luft­inn­ta­ket går det ka­na­ler opp gjen­nom den midt­ers­te stol­pen som hol­der spoi­le­ren på plass, og ut­over på hver side til små hull i frem­re kant av vin­gen.

Hind­rer take-off

Lam­borg­hi­ni har la­get noen illustrasjoner som for­kla­rer hvor­dan sys­te­met fun­ge­rer. I ut­gangs­punk­tet hol­des ven­ti­le­ne stengt, slik at vin­gen pres­ser bi­len ned mot bak­ken og ge­ne­rer mark­trykk el­ler så­kalt «down­for­ce».

Hvis bi­len mer­ker at det er be­hov for å re­du­se­re mark­tryk­ket for å øke has­tig­he­ten, åp­nes ven­ti­le­ne nede i for­dyp­nin­gen og luft strøm­mer ut gjen­nom den frem­re de­len av vin­gen.

Det­te vil gjø­re at vin­gen mis­ter ef­fek­ten, mark­tryk­ket og luft­mot­stan­den av­tar, og bi­len kan ak­se­le­re­re ras­ke­re.

Det in­ter­es­san­te er at det er to ven­ti­ler, en for hver side av vin­gen. Når bi­len be­gyn­ner å svin­ge, åp­nes ven­ti­len som ven­der mot yt­ter­si­den av svin­gen.

Iføl­ge pro­du­sen­ten gjør det­te at den halv­de­len av vin­gen som ven­der mot in­ner­sving be­hol­der full ef­fekt, mens den som ven­der mot yt­ter­sving «stal­ler». Prin­sip­pet er det sam­me som på ja­ger­fly­et, men ope­re­rer mot­satt på land­jor­den, da hen­sik­ten er å hol­de bi­len på bak­ken sam­ti­dig som den dras gjen­nom svin­gen.

LETTER PÅ TRYKKET: Når klaf­fe­ne åp­ner for luft­strøm­men, pres­ses den ut gjen­nom frem­re kant av vin­gen, noe som fø­rer til at den mis­ter ef­fek­ten. Vin­gen stal­ler.

ROM­SKIP: Rett oven­fra ser det ut som et lite rom­skip i kar­bon­fi­ber har lan­det oppå mo­tor­dek­se­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.