As­ton Mar­tin Van­ta­ge vs. Por­sche 911 Car­re­ra 4 GTS

Gar­der­moen Racew­ay: As­ton Mar­tin Van­ta­ge mø­ter Por­sche 911, men kan bri­te­nes nykommer true den tys­ke hjørne­stei­nen?

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - HA­KON.SABO@FI­NANS­AVI­SEN.NO TEKST OG FOTO: HÅ­KON Saebø

Det er kil­de til uen­de­lig dis­ku­sjon og gans­ke sik­kert en del frust­ra­sjon. For noen er det et av li­vets mys­te­ri­um. For and­re er det mer en teo­re­tisk øvel­se, men li­ke­vel vik­tig. For hvil­ken sports­bil er egent­lig best? Det er en dis­ku­sjon å ha rundt møte­bor­det etter at Power­point-pre­sen­ta­sjo­nen er lagt ned og desk­top­bil­det sni­ker seg frem. Det er ikke bil­de av et sik­len­de bar – det er drømme­bi­len som er av­bil­det. Sports­bi­ler pra­tes det også om rundt pei­sen med bena he­vet og hag­le­ne knek­ket. Det dis­ku­te­res etter en squash-match el­ler over øl på byen. Sports­bil­dis­ku­sjo­nen er all­tid et for­fris­ken­de re­le­vant tema.

Fle­re vei­er

For man­ge er sva­ret åpen­bart. Val­get lan­der på en Por­sche 911, og der står du støtt og urok­ke­lig. Rik­tig­nok er det etter­hvert blitt fle­re fine sports­bi­ler der ute, er­kjen­ner du yd­mykt, men Stutt­garts stolt­het le­ve­rer der det tel­ler – slik 911 all­tid har gjort. Det fin­nes in­gen sports­bil­dis­ku­sjon uten den nes­ten ir­ri­te­ren­de gode, men kan­skje litt kjø­li­ge og prag­ma­tis­ke 911-en.

Den er prak­tisk, rask, for­nuf­tig og minst pro­vo­se­ren­de av alle sli­ke bi­ler. En grå 911 på vei ned­over en regn­tung gate ska­per ikke opp­stan­del­se. Det er bare en el­ler an­nen lege, ad­vo­kat, ar­ki­tekt el­ler noe an­net pas­se­lig etab­lert og øvre mid­del­klasse­ak­tig som er på vei til jobb. In­gen­ting å se her, nei.

Og skul­le det va­ere en Por­sche 911 Car­re­ra 4 GTS, som i den­ne tes­ten, er det tvil­somt at sa­er­lig man­ge går i spa­ga­ten av den grunn. På tross av at det­te mu­li­gens er en av Por­sche al­ler bes­te 911-er for ti­den. Noen vil kan­skje hev­de at Car­re­ra 4 GTS er den mo­del­len som best ba­lan­se­rer 911-ens va­rier­te egen­ska­per. Det er kult med sen­ter­bolt­fel­ger selv­føl­ge­lig, men hva så? En 911 er en 911, og når den ikke er ka­na­ri­gul – som Car­re­ra T-en vi tes­tet tid­li­ge­re i år – er bi­len lett å over­se. Kan­skje for lett?

Se og bli sett

Er du av den over­be­vis­nin­gen, må 911ens mot­stan­der i den­ne tes­ten va­ere noe for deg. Mer­ce­des-amgs 4,0-li­ters V8 un­der pan­se­ret la­ger langt mer bråk enn det de stak­kars­li­ge ek­sos­rø­re­ne an­ty­der, og i dra­ma og opp­syn er As­ton Mar­tin Van­ta­ge en sik­ker vin­ner. Det er en bil som ikke be­hø­ver lite sub­ti­le Ja­mes Bond-re­fe­ran­ser i kjenne­mer­ke­ne el­ler en spe­si­elt frisk far­ge. Slikt kan i vis­se kret­ser opp­fat­tes som vul­ga­ert.

Sam­ti­dig er det noe iboen­de bøl­le­te ved den. Du mer­ker det umid­del­bart etter å ha hop­pet ned i fø­rer­se­tet, for det er en barsk kjøre­stil du inn­tar når du kler på deg den­ne bri­tis­ke bi­len. Sitte­stil­lin­gen er så ko­misk lav at det å byk­se rett fra en Van­ta­ge til en 911 kre­ver vel­vil­je. Por­schen er over­sikt­lig som en VW Golf i for­hold. Sitte­stil­lin­gen fø­les un­der­lig høy i det tys­ke se­tet, noe den egent­lig ikke er.

Men det er kult å sit­te lavt. Det er sports­lig, og det igjen gjør As­ton Mar­tin Van­ta­ge mer sen­sa­sjons­pre­get enn kon­kur­ren­ten. Skal du ut å im­po­ne­re en in­tet­anen­de pas­sa­sjer, er det de­fi­ni­tivt en Van­ta­ge med sitt umis­kjen­ne­li­ge Amg-brøl

du skal ha.

In­te­ri­ø­ret er for­øv­rig også in­ter­es­sant. Test­bi­len er kledd i al­can­ta­ra på om­trent alle syn­li­ge over­fla­ter, og det ska­per en in­tim atmos­fa­ere. Her er det båre ko­se­lig og al­vor­lig. Li­ker du det ikke, fin­nes det fle­re far­ge- og ma­te­rial­valg til å kle mer kon­ser­va­ti­ve kref­ter. En As­ton kan matche grønn

oil­skin el­ler sort skinn­jak­ke. Por­schen opp­fat­tes som mer se­riøs. Den er en stram Hugo Boss-dress med pre­sist snitt.

Lo­gikk

As­ton Mar­tin la­ges for hånd, noe onde tun­ger vil ha til å va­ere noe ne­ga­tivt. Men det er sva­ert lite ne­ga­tivt over nye Van­ta­ges ind­re. Selve kva­li­te­ten er for det mes­te upå­kla­ge­lig og de­sig­nen gans­ke så spen­stig. For en­tu­si­as­te­ne må det va­ere en sann gle­de at bri­te­ne en­de­lig har par­kert sitt gam­le og elen­di­ge mul­ti­me­die­sys­tem.

Tid­li­ge­re slek­tet det på Vol­vo, men føl­tes av en el­ler an­nen grunn litt mer fik­le­te. Nå er det mes­te av elek­tro­nikk le­vert av Mer­ce­des-benz, og det er ute­luk­ken­de po­si­tivt. Selv om sym­bo­le­ne på kli­ma­knap­pe­ne er lem­pet rett over fra en hvil­ken som helst Benz, er in­stru­ment­pa­ne­let unikt for As­ton Mar­tin. Det er di­gi­talt, lek­kert og selv­for­kla­ren­de.

Det kan låte som om As­tons nye bil trek­ker ifra tys­ker­nes bi­drag i den­ne du­el­len, og det stem­mer fak­tisk litt når in­te­ri­ø­ret be­trak­tes. Por­sche 911 – ryd­dig og lo­gisk som den jo er – be­gyn­ner å fø­les litt gam­mel nå. Skjer­men i midt­en er en­kel å be­tje­ne, men sam­ti­dig ikke stor og im­po­ne­ren­de. Den frem­står mer som en tek­nisk nød­ven­dig­het, sna­re­re enn noe som skal for­ster­ke det el­lers så for­lok­ken­de ved bi­len. Sam­ti­dig er det vans­ke­lig å ikke la seg be­sna­ere av Por­schens øv­ri­ge fø­lel­se av gjen­nom­gå­en­de kva­li­tet.

Det er en eks­tremt so­lid bil tys­ker­ne til­byr, og det er en vel­prøvd kon­struk­sjon. Slik sett er det sno­dig at As­ton Mar­tin for ek­sem­pel ikke har fått or­den på sine krøl­le­te dør­pak­nin­ger, som det kan la­te til at hver enes­te bil har pro­ble­mer med uan­sett hvor dags­fersk den måt­te va­ere.

Et an­net ille­vars­len­de ele­ment å be­mer­ke, er at de farge­rike led­nin­ge­ne til den ene par­ke­rings­sen­so­ren foran lig­ger eks­po­nert, noe det er na­tur­lig å anta at en grun­dig kva­li­tets­kon­troll had­de fan­get opp.

Sis­te rest

De fles­te er klar over at den så­kal­te 992, arv­ta­ge­ren til da­gens 991, er like om hjør­net. På tross av det­te frem­står Car­re­ra 4 GTS som et sva­ert at­trak­tivt kjøp. Dess­ver­re for As­ton Mar­tin er den også eks­tremt til­freds­stil­len­de å kjø­re, selv om den ikke er ny. Test­bi­len fra Por­sche er ut­styrt med fire­hjuls­sty­ring, og på svin­ge­te vei er den minst like pre­sis og rask som nye Van­ta­ge. Vei­gre­pet med fire­hjuls­trekk er enormt og pul­sen høy. Det kan vir­ke­lig som at det ikke fin­ne noen gren­ser i Por­sches Gts-mo­dell, men det er det. Pres­ser du hardt, duk­ker de opp, og selv da er 911 GTS snill og for­ut­sig­bar så len­ge sta­bi­li­tets­kon­trol­len er på. Etter­hvert som mi­le­ne til­bake­leg­ges blir det åpen­bart at Por­sche 911 Car­re­ra 4 GTS er en bil om­trent hvem som helst kan kjø­re vel­dig fort med. Bi­len får det til å vir­ke lett.

Over i Van­ta­gen er det mer kre­ven­de å kjø­re hur­tig på våt as­falt. Det er ty­de­lig at bak­hjuls­trekk ikke gir nok grep til å plan­te 510 heste­kref­ter i bak­ken. Li­ke­vel er bi­lens ba­lan­se på gren­sen til ma­gisk, og sty­rin­gen sva­ert pre­sis. Når vei­en først er tørr, dan­ser du gjen­nom kur­ve­ne med spenst og lyst. Nat­ten sni­ker seg på og tu­ren blir lang, men du kjø­rer og kjø­rer. Van­ta­ge fris­ter til å ta de rik­tig lan­ge om­vei­ene.

Det fø­les ald­ri far­lig å pres­se en Van­ta­ge, men pas­sa­sje­ren kan mu­li­gens opp­fat­te det slik. Bi­len in­vi­te­rer til uvan­lig in­spi­re­ren­de kjø­ring, og det er den fan­tas­tis­ke ly­den som gjør det til noe ufor­glem­me­lig. Gir etter gir tøm­mes. Hardt og bru­talt tord­ner det som i et gam­melt ja­ger­fly. Sik­kert er det at Van­ta­ges kjøre­egen­ska­per ikke skuf­fer.

Par­kert

Skuf­fe er for­øv­rig et la­det ord. Det skal mye til at det­te or­det kan be­skri­ve en As­ton Mar­tin, men på dragra­ce­ba­nen Gar­der­moen Racew­ay, på flan­ken av ho­ved­fly­plas­sens ene rulle­bane, kan det kan­skje an­ven­des li­ke­vel.

Det er et yp­per­lig sted å ufor­styr­ret ta bil­der, men det fal­ler seg også na­tur­lig å fore­ta en ufor­mell test av bi­le­nes ak­se­le­ra­sjon. Por­schen har 450 heste­kref­ter ved 6.500 om­drei­nin­ger. Drei­e­mo­men­tet er på 550 Nm og topp­far­ten 308 kilo­me­ter i ti­men. Fra 0 til 100 km/t skal iføl­ge fab­rik­ken gå unna på 3,6 se­kun­der med den hys­te­risk ras­ke dob­belt­clutch­kas­sen. As­ton Mar­tin Van­ta­ge har 510 heste­kref­ter ved 6.000 om­drei­nin­ger.

Drei­e­mo­men­tet er satt til vold­som­me 685 Nm, og fra 0 til 100 km/t hev­des å gå på 3,7 se­kun­der. Det buld­rer varmt og dypt fra Van­ta­gen. 911en mur­rer utål­mo­dig. Ba­nen er åpen og bi­le­ne kla­re.

Mens Por­schen har en de­di­kert launch con­trol og Pdk-kas­se, be­la­ger Van­ta­ge seg på en bak­mon­tert ver­sjon av ZFS åtte­trinnsauto­mat, som nes­ten alle euro­pe­is­ke luk­sus­bi­ler le­ve­res med. Men

der kjøre­pro­gram­met «Sport Plus» og full brems kom­bi­nert med full gass ak­ti­ve­rer Por­schens launch con­trol, kre­ves det mer in­volve­ring å få en god start i Van­ta­gen. Den har ikke noe kløk­tig hjelpe­mid­del for å set­te av sted ras­kest mu­lig, og det­te blir så alt­for ty­de­lig un­der ak­se­le­ra­sjons­tes­te­ne. Por­schen skvet­ter frem med et vold­somt tem­po og re­gel­rett knu­ser Van­ta­gen gang på gang. Bare en rul­len­de start lar Van­ta­ge få en sjan­se, og da lig­ger bi­le­ne om­trent likt helt til det må brem­ses.

Det er litt skuf­fen­de, men kan­skje ikke så over­ras­ken­de. Por­schens fire­hjuls­trekk har mye å si for gre­pet den­ne da­gen, og si­den det­te er en ufor­mell øvel­se hvor dekk ikke er for­var­met og re­sul­ta­tet kun be­la­ger seg på vi­su­ell ob­ser­va­sjon, er det ikke al­vor­lig at Por­schen stik­ker av. Sam­ti­dig er det ofte un­der sli­ke, mind­re ide­el­le for­hold, at du kan­skje blir ut­ford­ret av en spe­si­elt sprek, fire­hjuls­dre­ven Te­s­la. Da er det in­gen tvil om at nye Van­ta­ge – på tross av sitt mek­ti­ge drei­e­mo­ment og høye ef­fekt – vil bli fra­kjørt i lys­krys­se­ne.

Bå­de det­te, og i hvil­ken grad auto­mat­gir­kas­sen fra ZF egent­lig er rask nok for en bil av Van­ta­ges ka­li­ber, kan dis­ku­te­res. Når hag­le­ne knek­kes og skuld­re­ne sen­kes, fin­nes det ar­gu­men­ter for at Van­ta­ge had­de for­tjent en vil­le­re gir­kas­se. Mer­ce­des-amg GT, som har lånt ut V8-mo­to­ren til As­ton Mar­tin, har in­ter­es­sant nok en his­sig dob­belt­clutch­kas­se, men sam­ti­dig hvi­ner det i et nes­ten rett­skå­rent første­gir. Slik man­gel på kom­fort er det ikke alle som li­ker.

Snill og slem

Ge­ne­relt er det ikke alle som li­ker en 911 hel­ler. «For kje­de­lig», me­ner en til­fel­dig per­son på en ben­sin­sta­sjon, som ser tes­tens to kon­kur­ren­ter stå side om side. Uopp­ford­ret slår den forbi­pas­se­ren­de til med bom­bas­tis­ke me­nin­ger, og dis­ku­sjo­nen kun­ne fort va­ert i gang, had­de det ikke va­ert for at and­re plik­ter til­syne­la­ten­de kal­ler.

Den­ne per­sonen, og fle­re med ham, har i alle fall in­gen­ting å ut­set­te på Van­ta­ges de­sign, mens and­re igjen be­mer­ker at ut­se­en­det ikke på langt na­er er bri­te­nes mest vel­lyk­ke­de. Spe­si­elt foran er As­ton Mar­tin Van­ta­ge lett an­gri­pe­lig, og en hel­ler svak opp­føl­ging av den gam­le V8 Van­ta­ges ver­dens­kjen­te ele­gan­se.

Om Por­schens ut­se­en­de ikke til­freds­stil­ler, vil om­trent in­gen 911 fal­le i smak, og da er kan­skje den dis­ku­sjo­nen over. Tro mot kon­sep­tet ser bi­len «snill» ut for­fra og «slem» ut bak­fra, slik 911 har gjort si­den ti­de­nes mor­gen. Den for­ut­sig­bar­he­ten gjør også gam­le Por­scher høyst etter­trak­tet, men lar det opp­stå tvil om hvor gam­mel bi­len er.

Slikt be­kym­rer ikke om du be­fin­ner deg i nye As­ton Mar­tin Van­ta­ge. Den har pro­fi­len til en hef­tig sports­bil, kjø­rer som en hef­tig sports­bil og lå­ter na­er­mest som en su­per­bil. Vil du sy­nes, ha det moro bak rat­tet og ikke er opp­tatt av å frem­stå prag­ma­tisk, er Van­ta­ge ditt valg.

Men uan­sett hva som måt­te me­nes om Por­schens prag­ma­tikk, kan det ikke fra­rø­ves tys­ker­ne at 911 Car­re­ra 4 GTS er bå­de ras­ke­re, bil­li­ge­re og mer prak­tisk enn tes­tens As­ton Mar­tin Van­ta­ge. Ja, den er gam­mel, men 911-en er gam­mel og god.

SURKLENDE: Por­sches 3,0-li­ter sto­re seks­sy­lind­re­de bok­ser­mo­tor er tur­bo­la­det. Det bå­de su­ser og surk­ler fra ek­so­sen, men ly­den er ge­ne­relt langt mind­re bøl­le­te enn det du hø­rer fra Van­ta­ges ek­sos i full vi­gør.

PÅ TOPP MED LYD: Selv ikke de mest kost­ba­re og ras­kes­te Por­sche­ne lå­ter like dund­ren­de rått som nye As­ton Mar­tin Van­ta­ge. Det er noe spe­si­elt med å ha en V8-er un­der pan­se­ret, og det vet bri­te­ne vel­dig godt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.