BMW M2

Noen gan­ger kan gir­kasse­val­get kan va­ere av­gjø­ren­de. Vi har tes­tet BMW M2 med ma­nu­ell kas­se for å se om den er noe å drøm­me om.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: HÅ­KON Saebø HA­KON.SABO@FI­NANS­AVI­SEN.NO

BMW M2 er en ty­pisk ner­de­bil. Men hva er en så­kalt ner­de­bil, lu­rer du?

Det er en bil som først og fremst gle­der sin ei­er, hel­ler enn sine om­gi­vel­ser. Grunn­la­get er en for­holds­vis prag­ma­tisk ka­ros­seri­fa­song, i det­te til­fel­let en van­lig BMW 2-se­rie, og der­ifra er det lagt til ga­pen­de luft­inn­tak, bre­de­re fel­ger, mer sports­li­ge se­ter og hef­ti­ge­re driv­verk. Blant an­net.

For det å hev­de at BMW M2 bare er en opp­his­set 2-er Coupé med sek­ser un­der pan­se­ret og noe end­ret hjul­opp­heng, vil ska­pe har­me blant tun­ge Bmw-ner­der.

Det er blitt hånd­ge­meng av mind­re. Fot­gjen­ge­re, forbi­pas­se­ren­de og folk i grå Pe­uge­ot-er med åpen rust på bak­lu­ken, vet ikke hva en BMW M2 er. De for­står ikke at det er grunn til å lig­ge vå­ken om nat­ten og ten­ke på en – kon­temp­le­re fa­son­ger og ek­sos­an­legg og kjøre­mo­dus. Van­li­ge folk grub­ler ikke over at det­te kan­skje er arv­ta­ge­ren til kult­bi­len E30 M3, (som er BMW­nerde­språk for førs­te ge­ne­ra­sjon M3).

Spen­ning

Som in­tet­anen­de, uopp­lyst pas­sa­sjer er ikke M2s fy­sis­ke be­skaf­fen­het noe å bli berg­tatt av. Inn­ven­dig er det inn­slag av al­can­ta­ra, og det lil­le an­sikts­løf­tet som kom re­la­tivt ny­lig, har tatt med seg en litt bed­re kva­li­tets­fø­lel­se. Men fun­da­men­tet et frem­de­les en «bil­lig» BMW. En bil tys­ker­ne ikke vil­le inn­lem­me i sitt spe­sial­pro­gram for mer på­kos­te­de ma­te­ria­ler og til­valg, kalt BMW In­di­vi­du­al på nerde­språ­ket.

Men pas­sa­sje­rer og fers­ke sjå­fø­rer vil de­fi­ni­tivt hive etter pus­ten når M2 åp­nes opp på svin­ge­te vei. Når rekke­sek­se­ren på 370 heste­kref­ter får syn­ge og de bre­de dek­ke­ne må job­be for å gri­pe, er bi­len fan­tas­tisk.

Få bi­ler til­byr like mye moro til den­ne pri­sen, men det er sam­ti­dig grunn til å lure på om den skal kjø­pes med to el­ler tre pe­da­ler.

Noe for alle

Tid­li­ge­re var «auto­mat» et

skjells­ord for man­ge en­tu­si­as­ter. I Bmw-ver­de­nen ble det for­bun­det med uvil­li­ge og krang­le­te ZF 4Hp-kas­ser som helst ikke vil­le gire ned når du vil­le. Og mer enn gjer­ne holdt gir­kas­se­ne 80-tal­lets spre­ke rekke­sek­se­re på lave tur­tall. Auto­mat­gir var for de til­bake­len­te og kom­for­tab­le. For dem som tok det ro­lig i en Mer­ce­des-benz el­ler en ame­ri­ka­ner.

Auto­mat­gir var kul­tur, mens om­trent alle ras­ke og sports­li­ge bi­ler had­de ma­nu­ell kas­se.

Slik er det ikke i dag. Da Por­sche 911 997.2 (nerde­språk for fa­celif­ten av 911 fra 2004-2012) duk­ket opp med

dop­pel­kupplungs­ge­trie­be i 2008, ble det opp­stan­del­se. Her fikk ner­de­ne en auto­mat­gir­kas­se som var eks­tremt rask, pre­sis, vel­tu­net og mor­som. En auto­mat­gir­kas­se som fak­tisk byt­tet gir når du trakk i en av gir­hend­le­ne. La­te kun­der gle­det seg over den­ne ny­he­ten, men ma­nu­ell-en­tu­si­as­te­ne så mør­ke sky­er byg­ge seg over den tred­je pe­da­len. Å byt­te gir selv var ikke len­ger noen selv­føl­ge. Den ma­nu­el­le gir­kas­sen var ikke len­ger best.

Og etter hvert kom den ene su­per­bi­len og sports­bi­len etter den and­re med sli­ke dob­belt­clutch­kas­ser. Også M2 har en slik, og den er bril­jant.

Å hev­de at den ma­nu­el­le gir­kas­sen i M2 ikke er like god, er kan­skje feil. Kas­tet er kort og pre­sist, med en me­ka­nisk fø­lel­se fra gir til nøy­tral, og et gummi­ak­tig hint fra nøy­tral til nes­te gir. Ikke helt ulikt en Por­sche 911, men med litt mer mot­stand. Det na­er­mer seg pre­si­sjo­nen til en Maz­da MX-5. Det­te er uan­sett godt nok for ma­nu­ell­kas­se- con­no­isseu­re­ne.

Ner­de­ne vil sam­ti­dig ten­ke på at det tar litt tid å gire med en ma­nu­ell gir­kas­se. Dob­belt­clutch­kas­sen er be­ty­de­lig ras­ke­re. Den ma­nu­el­le gir­kas­sen gjør en M2 mind­re ef­fek­tiv, noe tys­ke in­ge­ni­ø­rer bru­ker som et ar­gu­ment mot den ma­nu­el­le gir­kas­sen ge­ne­relt, men som alle ner­der li­ke­vel vet at er ugyl­dig. Du vel­ger den ma­nu­el­le gir­kas­sen for å ha kon­troll, og mest av alt for­di det er gøy. Ikke for­di det er ef­fek­tivt.

Men man­ge­len på ef­fek­ti­vi­tet blir gans­ke åpen­bar i M2. Når nes­te gir hen­tes inn, kan det vir­ke som at den el­lers så ras­ke M2 mis­ter pus­ten. Der dob­belt­cl­tuch­kas­sen gjør at mo­to­ren ald­ri rek­ker å tape sa­er­lig turbo­trykk, får den ma­nu­el­le gir­kas­sen M2 til å fø­les litt mind­re har­mo­nisk. Det hak­ker litt mer enn det gjør i en M-bil med selv­pus­ten­de mo­tor, og det er synd.

På en an­nen side fø­les det nes­ten ekso­tisk å sit­te i en så hef­tig bil, pro­du­sert i 2018, med tre pe­da­ler. Noe så ar­ka­isk kom­bi­nert med noe så dags­ferskt.

Det er der­for vans­ke­lig å ikke ten­ke at det­te mu­li­gens er en av de sis­te i sitt slag. At den ma­nu­el­le gir­kas­sen snart ikke len­ger er å få tak i. Og fare­tru­en­de nok vi­ser den nye 3-se­ri­en, som ble vist i Pa­ris for litt si­den, at det er åtte­trinnsauto­mat som gjel­der på de seks­sy­lind­re­de mo­del­le­ne.

Mel­lom­gass

En litt sno­dig funk­sjon på M2 med ma­nu­ell gir­kas­se, er at mo­to­ren selv gir mel­lom­gass. Det er fint for dem som ikke vet hva en clutch, sving­hjul el­ler syn­kro­rin­ger er, men for ner­de­ne som li­ker å matche tur­tall selv, er ikke det­te noe sa­er­lig. Det er likt på en ny 911, og fø­les i be­gyn­nel­sen una­tur­lig. Til­venn­in­gen kom­mer etter hvert, men be­tyr også at kuns­ten med å få til en per­fekt ned­gi­ring er borte – er­stat­tet av bi­lens data­ma­skin.

Uan­sett er det be­fri­en­de å kun­ne be­stem­me selv over M2s per­fekt vek­te­de clutch. Det gjør uhem­met bølle­kjø­ring mer til­gjen­ge­lig, og for det må den ma­nu­el­le gir­kas­sen all­tid els­kes.

BMW har gjort så godt de kun­ne, men det kan sy­nes som at da­gens tur­bo­la­de­de mo­to­rer pas­ser et lite hakk bed­re til de ab­surd ras­ke auto­mat­gir­kas­se­ne. Li­ke­vel vil vi an­be­fa­le M2 med ma­nu­ell gir­kas­se, for er det noen sjan­se for at dis­se bi­le­ne vil sti­ge i ver­di i frem­ti­den, så er det kan­skje de med tre pe­da­ler som øker ras­kest og først.

Se bare på de sis­te Fer­ra­ri-ene med ma­nu­ell gir­kas­se og den her­li­ge åp­nin­gen der gir­stan­gen stik­ker opp. Bi­le­ne er sjeld­ne for­di alle valg­te dem med auto­mat. «Klikk-klakk»-ly­den som kom­mer når nes­te gir ma­nu­elt ham­res inn, er for lengst er­stat­tet med hend­ler på rat­tet i nye ita­li­ens­ke sports­bi­ler. Og når bi­le­ne en gang i frem­ti­den blir selv­kjø­ren­de, elek­tris­ke og in­tet­si­gen­de, slik noen te­kno­kra­ter hå­per på, er det kan­skje de ma­nu­el­le, ana­lo­ge og sjel­ful­le bi­le­ne vi vil sav­ne mest.

Hel­dig­vis er det enn så len­ge lov å va­ere en bil­nerd, det er lov å like en ma­nu­ell gir­kas­se og det er lov å unne seg en BMW M2. Ma­nu­ell el­ler ikke, er sist­nevn­te noe du bør vur­de­re.

HEN­GER MED: Selv om det er kom­met en BMW M2 Com­pe­tition, er en van­lig M2 frem­de­les noe å drøm­me om – også med ma­nu­ell gir­kas­se.

MER LYD: Fire ek­sos­rør er sig­na­tu­ren for en M-bil, og BMW M2 har dem selv­føl­ge­lig. Sek­ser­ly­den er be­sna­eren­de, men du had­de an­ta­ge­lig tålt enda mer av den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.