Ki­ne­sisk Wtcr-sat­sing

Vol­vo har fått en rek­ke søs­ter­mer­ker un­der Geely-pa­ra­ply­en. Lynk & Co er ett, og sam­men med Cyan Racing sat­ses det hardt i Tou­ring Car-racing.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO IVAR EN­GER­UD

Geelys over­ta­gel­se av Vol­vo fra Ford har (så langt) skapt to nye ki­ne­sis­ke bil­mer­ker med tun­ge tek­no­logi­inn­slag fra Vol­vo: Pole­s­tar og Lynk & Co. Beg­ge med am­bi­sjo­ner langt uten­for Ki­nas gren­ser.

Racingam­bi­sjo­ner

Lynk & Co pre­sen­te­rer nå en kon­sept­bil med rea­le ytel­ser, bå­de for bane og vei. 500 heste­kref­ter kan Lynk & Co 03 Cyan by på for gate­bruk, og sam­ti­dig kunn­gjør man sat­sing in­nen World Tou­ring Car Racing med den er­far­ne svens­ke Thed Björk som førs­te sig­ner­te fø­rer for nes­te se­song.

Cyan Racing er den tid­li­ge­re racing­or­ga­ni­sa­sjo­nen som tid­li­ge­re het Pole­s­tar og ble kjøpt av Vol­vo. Re­sul­ta­tet var en rek­ke Pole­s­tar-mo­del­ler kledd i blått, men da Pole­s­tar ble skilt ut som eget bil­mer­ke, skif­tet racing­or­ga­ni­sa­sjo­nen navn til Cyan. Nå skif­ter alt­så Cyan fra Vol­vo til Lynk & Co, men det er sik­kert bare oss som sli­ter med å hen­ge med i svin­ge­ne.

– Vår am­bi­sjon som ra­cer­team er å gjen­vin­ne ver­dens­mes­ter­tit­te­len og ut­fors­ke nye må­ter å ska­pe høyy­tel­ses­bi­ler sam­men med Lynk & Co. Vi kom­mer til å ut­nyt­te vår er­fa­ring fra tid­li­ge­re med C30 Pole­s­tar og S60 Pole­s­tar i kom­bi­na­sjon med den kunn­skap vi er­ver­ver un­der­veis.

FOTO: LYNK & CO

ERFAREN NYKOMMER: Lynk & Co er ny i World Tou­ring Car-se­ri­en, men med Cy­ans er­fa­ring i ryg­gen kan de bli å reg­ne med al­le­re­de fra star­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.