Lam­borg­hi­ni på krigs­sti­en

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - RAGN­VALD JO­HAN­SEN

Prin­sip­pet kal­les Aero­di­namica Lam­borg­hi­ni At­ti­va, el­ler ALA 2.0, og er i grunn det sam­me som på et ja­ger­fly. Når pi­lo­ten ma­nøv­re­rer, be­ve­ger fin­ner og ror seg på fly­krop­pen, og end­rer luft­strøm­men slik at fly­et svin­ger.

Lam­borg­hi­ni har sam­ar­bei­det med Boeing om ut­vik­ling av kar­bon­fi­ber­tek­no­lo­gi si­den 2007, og det kan jo hen­de de har fått noen ide­er om ma­nøv­re­ring ved hjelp av luft­strøm­mer der­fra. Det er fle­re pro­du­sen­ter i det­te seg­men­tet som be­nyt­ter ak­tiv aero­dy­na­mikk. Fer­ra­ri har klaf­fer bå­de foran, un­der og bak som åp­ner og luk­ker seg, og Pa­ga­ni Huay­ra er ut­styrt med sva­ert iøyne­fal­len­de flaps foran på ne­sen. Lam­borg­hi­ni har der­imot valgt en litt an­nen løs­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.