Stramt og tra­di­sjo­nelt fra Ri­va

Al­bert II kas­tet glans over de­bu­ten til Ri­va 110 Dol­ce­vi­ta i Mona­co.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - PÅL SIL­BERG MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO

Med ki­ne­sisk ka­pi­tal i ryg­gen kan Ri­va og de and­re mer­ke­ne i Fer­ret­ti­grup­pen bru­ke pen­ger på ut­vik­ling. Kine­ser­ne vil selv­sagt ha klin­gen­de mynt igjen for sat­sin­gen, og å ut­nyt­te et godt merke­navn er in­gen dum idé.

Uori­gi­nalt

Når en båt el­ler yacht he­ter

Ri­va, er den ikke bil­lig. Pri­sen på den nye 110-fo­te­ren er hem­me­lig. San­lo­ren­zo, som når det gjel­der vo­lum pus­ter Fer­ret­ti-grup­pen i nak­ken, har en 112-fo­ter ute for salg med en pris­an­tyd­ning på 110 mil­lio­ner kro­ner. Vi tip­per Ri­va prø­ver seg med 125 mil­lio­ner kro­ner for 110-fo­te­ren med til­nav­net Dol­ce­vi­ta. Dol­ce­vi­ta er ikke det mest ori­gi­na­le vi har hørt om. Kon­kur­ren­ten Azimut har gjort 2018 til sitt La Dolce Vi­ta-år. Azimut har for øv­rig en fersk kon­kur­rent med Gran­de-mo­del­len på 35 me­ter.

Mer ori­gi­nalt var det å pre­sen­te­re det nye flagg­ski­pet i Mona­co sam­ti­dig med Grand Prix Histo­ri­que.

– Vi valg­te å de­bu­te­re flagg­ski­pet i Mon­te Car­lo for­di det er det ste­det i ver­den med mest dol­ce­vi­ta, sa sje­fen for Fer­ret­ti-grup­pen, Al­ber­to Galas­si.

Stram og tra­di­sjo­nell

110 Dol­ce­vi­ta har gans­ke stram­me lin­jer med sto­re glass­fla­ter i skrog og over­bygg. Of­fi­ci­na Ita­lia­na De­sign har som van­lig hatt an­sva­ret for eks­te­ri­ø­ret. Un­der dekk har Ri­vas egne de­sig­ne­re la­get en tra­di­sjo­nell opp­de­ling med sa­long, spise­plass, bys­se og ei­er­lu­gar på ho­ved­dek­ket. På det ned­re dek­ket er det fire rom­me­li­ge gjeste­lu­ga­rer og en mann­skaps­av­de­ling.

Ri­va 110 le­ve­res som stan­dard med to Mtu-mo­to­rer med en ef­fekt på 2.638 hes­ter. Topp­far­ten opp­gir verf­tet til 26 knop. Ri­va sier at de al­le­re­de har solgt fle­re ek­semp­la­rer av den nye 33,5 me­ter lan­ge yach­ten.

FOTO: MAU­RIZIO PA­RA­DI­SI

PRO­MI­NENT: Al­bert II kas­tet glans over Ri­vas pre­miere i Mona­co.

SUKSESS: Ri­va 110 Dol­ce­vi­ta er tids­rik­tig med sto­re glass­fla­ter og mye rust­fritt stål un­der dekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.