Di­ne, mine og vår­es barn

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: ANDREAS SCHEEL

Før Pe­uge­otci­troën gif­tet seg med Opel var Grand­land X og Cross­land X unn­fan­get og født. Noen uek­te barn er de li­ke­vel ikke. Mel­lom mer­ke­nes re­spek­ti­ve mo­del­ler er mye likt

Flør­ting, uten­for ek­te­ska­pe­li­ge for­hold og skill­smis­ser er ikke uvan­lig i bil­bran­sjen. Opel unn­fan­get og fød­te bå­de Cross­land X og Grand­land X med Pe­uge­otci­troën (PSA) mens de ennå var gift med Ge­ne­ral Mo­tors.

Nå er skill­smis­sen et fak­tum og for­hol­det til PSA for­ma­li­sert gjen­nom et nytt ek­te­skap. Sam­ti­dig har Pe­uge­ot- og Ci­troën-im­por­tør Ber­tel O. Ste­en adop­tert den nors­ke Opel-im­por­tø­ren, så nå kan fa­mi­li­en se frem til fa­mi­lie­for­økel­ser.

Val­gets kval

Pe­uge­ot 3008 og Ci­troën C5 Air­cross er søs­ken på den sam­me platt­for­men som Grand­land X, mens Pe­uge­ot 2008 og Ci­troën C3 Pi­cas­so er søs­ken til Cross­land X. Hvil­ke bi­ler du vel­ger er av­hen­gig av smak og be­hag, for­hol­det til mer­ke og for­hand­ler, samt fø­lel­ser. Skal du ha en li­ten el­ler mel­lom­stor SUV, rik­tig­nok kun med for­hjuls­trekk blir du tro­lig for­nøyd uan­sett, selv om det er små­ting å set­te fin­ge­ren på, bok­sta­ve­lig talt.

Be­rø­rings­skjer­men i Grand­land X er frust­re­ren­de ved byt­te av «En­sem­ble», som det så fint he­ter på DABSK. Med litt flaks kla­rer du til slutt å fin­ne et bånd og en ra­dio­ka­nal du li­ker, men det er mu­lig er­fa­ring hjel­per.

Mye er likt i Cross­land X, in­klu­dert be­rø­rings­skjer­men, men et He­ad-up Dis­play som eks­tra­ut­styr gjør be­tje­nin­gen noe mer so­fis­ti­kert. Elek­trisk jus­ter­ba­re se­ter i del­skinn som stan­dard hos Cross­land X og ven­ti­ler­te skinn­se­ter som eks­tra­ut­styr i Grand­land X vi­ser også noen for­skjel­ler, men i pre­mium­ver­sjon er ut­styrs­ni­vå­et høyt i dem beg­ge.

For­skjel­ler

Stør­rel­se, driv­lin­je og pris er også blant for­skjel­le­ne mel­lom de to Opel-mo­del­le­ne, men mel­lom mer­ke­nes re­spek­ti­ve mo­del­ler er mye likt. For­skjel­ler i de­sign, lo­go­er og ikke minst in­te­ri­ør er det som skil­ler dem fra hver­and­re.

Ut­for­ming av in­stru­ment­klok­ker, ratt, funk­sjons­vel­ge­re og skjerm har noen lik­hets­trekk, mens ma­te­rial­kva­li­te­ten va­rie­rer. Opel har noen plast­ele­men­ter som sy­nes litt bed­re enn hos fransk­men­ne­ne, men skinn og pol­stre­de pa­ne­ler gjør at det uan­sett er langt igjen til asia­tisk plast­fak­tor.

Ut­ven­dig de­sign er det som skil­ler bi­le­ne mest fra hver­and­re, og som også er vik­tig for man­ge. Fel­ger, far­ger og noe eks­tra­ut­styr kan end­re ut­tryk­ket yt­ter­li­ge­re, men Opel er på fle­re må­ter mer kon­ser­va­tiv enn bå­de Ci­troën og Pe­uge­ot, på godt og vondt.

Driv­lin­je­ne er stort sett like når det gjel­der ef­fekt, ytel­ser og gir­kas­ser, selv om de frans­ke søsk­ne­ne har noen fle­re die­sel­al­ter­na­ti­ver.

Om det skjer for­and­rin­ger i for­hand­ler­nett­ver­ke­ne etter de sis­te end­rin­ge­ne i fa­mi­lie­si­tua­sjo­nen er uvisst, men kjø­per du en av dis­se Opel-mo­del­le­ne, be­gir du deg inn i Pe­uge­ot- el­ler Ci­troën-land. El­ler om­vendt.

TYSK FETTER: Mens de frans­ke ku­si­ne­ne har en del dris­ti­ge de­sign­ele­men­ter, er Opel Grand­land X kon­ser­va­tiv på gren­sen til kje­de­lig.

KON­SER­VA­TIV: Fø­rer­mil­jø­et hos Opel er bru­ker­venn­lig, men i over­kant kje­de­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.