Svens­ker med 70-talls dyk­ker­ur

Tu­senös førs­te dyk­ker­klok­ke kan bi­dra til å red­de liv.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - JON HEN­RIK HA­RALD­SEN

De se­nes­te åre­ne har vi sett en bøl­ge av nye mikro­mer­ker. Del­vis skyl­des det en øken­de in­ter­es­se for klok­ker, men også so­sia­le medi­er og mu­lig­he­ter in­nen fol­ke fi­nan­sie­ring har de­fi­ni­tivt en fin­ger med i spil­let. I 2015 gjor­de svens­ke Tu­sen ö brak­suk­sess med hy­brid kro no gra­fen« F i r s t », som end­te opp med å bli Sve­ri­ges mest­støt­te­de K i c k star­ter­kam­pan­je in­nen klok­ker noen­sin­ne. Tre år se­ne­re er det Gøte­borg-ba­ser­te mer­ket kla­re for å gjen­ta suk­ses­sen.

70-talls sports­ur

Tu­senö Black­wa­ter stu­per frykt­løst ut i et hav av me­ka­nis­ke dyk­ker­klok­ker. I den­ne ka­te­go­ri­en er kon­kur­ran­sen mildt sagt høy, men Tu­senö har valgt å gå i en litt egen ret­ning. De­sig­net hin­ter ikke så rent lite til vin­ta­ge Ro­lex, men også til 70-talls sports­ur med in­te­grert len­ke. Som idé hø­res det kan­skje noe tvil­somt ut, men i prak­sis sy­nes vi det fun­ge­rer over­ras­ken­de godt. Balan­sen mel­lom verk­tøy­klok­ke og for­fi­net sports­ur skil­ler seg de­fi­ni­tivt ut fra meng­den.

Black­wa­ter er de­sig­net i Sve­ri­ge, men er opp­havs­mer­ket med «Swiss Ma­de». Tu­senö vekt­leg­ger at kva­li­tet har hatt høy prio­ri­tet, og spe­si­fi­ka­sjons­mes­sig vir­ker Black­wa­ter so­lid. Kas­sen i stål må­ler 40,5 mm i dia- me­ter og hol­der van­net ute helt ned til 300 me­ters dyp. Un­der sa­fir­glas­set fin­ner vi en svart tall­ski­ve med et so­lid inn­slag av lu­mi­ni­se­ren­de «Su­per-lu­mi­no­va», som sik­rer god les­bar­het selv un­der dår­li­ge lys­for­hold. På inn­si­den av kas­sen tik­ker et selv­opp­trek­ken­de Sel­li­ta SW200-1, med en gang­re­ser­ve på 38 ti­mer. Ur­ver­ket er en sveit­sisk klo­ne av det mer kjen­te ETA 2824 og leg­ger for­hol­de­ne til ret­te for et pro­blem­fritt ei­er­skap uten for mye hode­bry.

Li­mi­ted edition

En dis­kré logo på tall­ski­ven (og en langt stør­re logo på bak­lok­ket) rø­per at Black­wa­ter byg­ger på et sam­ar­beid med det svens­ke Sjörädd­nings­säll­ska­pet (SS­RS). I førs­te om­gang blir mo­del­len til­gjen­ge­lig som en li­mi­ted edition på kun 300 ek­semp­la­rer, hvor de­ler av over­skud­det fra sal­get vil gå til SS­RS’ ar­beid på hav og sjø. Iføl­ge Ni­klas Jende­by, He­ad of Com­mu­ni­ca­tions and Fundrai­sing i SS­RS, vil den for­ven­te­de do­na­sjo­nen kun­ne bi­dra til å drif­te en stør­re red­nings­sta­sjon i et helt år.

Der­som alt går etter pla­nen, vil Tu­senö star­te le­ve­rin­gen av Black­wa­ter i førs­te kvar­tal 2019.

I skri­ven­de stund er det fort­satt mu­lig å sik­re seg et av de 300 ek­semp­la­re­ne, og pri­sen er satt til 9.000 svens­ke kro­ner. Det til­sva­rer en norsk pris på rundt 8.250 kro­ner før av­gif­ter.

SAM­AR­BEID: Sam­ar­bei­det med SS­RS vi­ses ty­de­lig på klok­kens bak­lokk.

NY­HET: Tu­senö Black­wa­ter er mer­kets førs­te hel­me­ka­nis­ke klok­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.