Mer­ce­des C-klas­se Cabrio­let

Det er lov å håpe at ka­brio­let­sal­get tar seg opp fra årets lav­mål, når Mer­ce­des-benz har opp­gra­dert sin C-klas­se.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - ANDREAS SCHEEL

Farts­fø­lel­sen er stør­re, fri­lufts­opp­le­vel­sen bed­re, sol­krem­for­bru­ket høy­ere og Ray­ban-fak­to­ren økt

Kun kjen­ne­re vil se de sto­re for­skjel­le­ne på den an­sikst­løf­te­de Mer­ce­des­benz C-klas­se. Nye de­tal­jer i de­sig­nen, fle­re ut­styrs- og ma­te­rial­valg, samt opp­gra­der­te mo­to­rer med 48 volts EQ Boost-sys­tem er nytt. Mo­del­len har også fått as­si­stanse­sys­te­mer og an­nen tek­nikk fra sine søs­ter­mo­del­ler. Da er det stør­re for­skjell på Los An­ge­les og Ber­gen, spe­si­elt når det gjel­der ned­børs­meng­de, tem­pe­ra­tur og an­tall sol­da­ger. Det må li­ke­vel ikke bety at du bør kjø­pe Mer­ce­des-benz C-klas­se Coupé frem­for Cabrio­let. Med mind­re du er sje­nert, ly­søm­fint­lig el­ler redd for fri­sy­ren.

Noen vil rik­tig­nok hev­de at en bil med fast tak er sti­ve­re og der­for har bed­re kjøre­egen­ska­per enn en ka­brio­let. De kan også hev­de at Coupé­en har en mer har­mo­nisk tak­lin­je, samt be­mer­ke at den vei­er noen kilo mind­re og har et litt stør­re ba­ga­sje­rom.

Mor­som

De kan imid­ler­tid ikke på­stå at farts­fø­lel­sen er stør­re, fri­lufts­opp­le­vel­sen bed­re, sol­krem­for­bru­ket høy­ere el­ler at Ray­ban­fak­to­ren er økt. Med mind­re det er vel­dig kaldt, vel­dig vått el­ler du har med bak­sete­pas­sa­sje­rer på lang­tur, er den topp­løse ver­sjo­nen mye mor­som­mere.

En vind­av­vi­ser over front­ru­ten, en vind­skjerm mel­lom bak­se­te­ne og med vin­du­ene oppe, le­des noe av luf­ten over ku­pe­en, om enn ikke like godt som med de sto­re vind­skjer­me­ne som dek­ker bak­se­tet. Så­kalt Airs­carf i nakke­støt­ten hjel­per også litt mot kul­den, men med rik­tig be­kled­ning tak­ler du de fles­te kli­ma­tis­ke for­hol­de­ne, selv på Vest­lan­det. I Ca­li­for­nia kan for øv­rig både so­len og den tør­re luf­ten gi deg pro­ble­mer

ved topp­løs­kjø­ring over tid, så Ber­gen er på man­ge må­ter bed­re enn Los An­ge­les.

Eks­t­ra iso­lert Akous­tic stoff­tak iso­le­rer ikke ly­den like godt som et stål­tak, noe som mer­kes godt i tunel­ler, men tem­pe­ra­tu­ren vin­ters­tid er ikke noe pro­blem.

Til­pas­set

C-klas­sen le­ve­res med en rek­ke mo­tor­al­ter­na­ti­ver, in­klu­dert den kom­men­de lad­ba­re die­sel­hy­bri­den som skal hjel­pe Mer­ce­des­benz å tak­le de nye ut­slipps­kra­ve­ne. Hvis du ikke tror du red­der ver­den med dine kort­sik­ti­ge valg og du har en drå­pe ben­sin i blo­det, er den nye C300 et godt al­ter­na­tiv.

Både 280 og 300 be­tyd­de tid­li­ge­re rek­ke- og V6 med so­lid slag­vo­lum, mens 300 i da­gens tall­rek­ke be­tyr en godt trim­met rekke­fi­rer på to li­ter. Du går der­med glipp av både ly­den og ba­lan­sen i en stor V-mo­tor, men den har be­ty­de­lig bed­re lyd og trøkk enn 200-ver­sjo­nen.

Mer­ce­des-benz ni­trinns G-tro­nic auto­mat­gir­kas­se er ut­vik­let ho­ved­sa­ke­lig for økt kom­fort og re­du­sert ut­slipp, noe den lø­ser ek­semp­la­risk, men den kan be­nyt­tes til ak­tiv kjø­ring også. I Dri­ve fun­ge­rer den greit og til­pas­ser seg kjøre­sti­len din, spe­si­elt hvis du his­ser opp kjøre­pro­gram­me­ne. Den sjal­ter rik­tig­nok ofte litt sent, både opp og ned, og den bru­ker gjer­ne litt tid på det. Ved å be­nyt­te gir­hend­le­ne på rat­tet kom­mer du den i for­kjø­pet, selv om den ikke sjal­ter ras­ke­re, men bru­ker du tur­tal­let rik­tig vil du sjel­den sav­ne fle­re kref­ter.

Fja­e­rin­gen er gitt hvis du ikke vel­ger jus­ter­bart un­der­stell, men den er godt til­pas­set alle ty­per kjø­ring. Felg­stør­rel­se og dekk­valg er vel så vik­tig for både kom­fort og kjøre­egen­ska­per, mens den elek­tris­ke sty­rin­gen kler bi­len godt.

Streng

Med mo­to­ren foran og driv­hju-

Ta­ket spi­ser plass i det al­le­re­de tran­ge ba­ga­sje­rom­met, men det går kjapt opp og ned, også i litt fart

FOTO: HÅKON Saebø

LANG SE­SONG: Med vind­av­vi­ser og vin­du­er oppe, «Airs­carf» og litt kla­er kan bi­len ny­tes len­ge.

FOTO: HÅKON Saebø

LITT NY: An­sikt­løf­tin­gen be­tyr at fø­rer­mil­jø­et er av den gam­le ty­pen, men med skinn, edel­tre og mye ut­styr er det me­get tri­ve­lig

om­bord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.