Ford S-max

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: ANDREAS SCHEEL

Nav­net S-max er be­skri­ven­de for en stor syv­se­ter, og i St-ver­sjon for­sø­ker Ford å gjø­re den litt tøf­fe­re.

Med over 12.000 solg­te ek­semp­la­rer i Nor­ge har Ford S-max tro­lig frak­tet fle­re fa­mi­lie­med­lem­mer på fe­rie, fle­re fort­ball­spil­le­re på kamp og fle­re møb­ler fra Ikea enn noen and­re de sis­te 12 åre­ne. Til dis­se for­må­le­ne er bi­len helt geni­al, og kon­flik­ten mel­lom for­nuft og fø­lel­ser blir satt på prø­ve, da bi­len til tross for stør­rel­sen også har litt sjarm.

Da­gens mo­dell duk­ket opp i 2015 med nytt de­sign, mer ef­fek­ti­ve driv­lin­jer og opp­gra­dert tek­nikk, uten at end­rin­ge­ne var dra­ma­tis­ke. Det treng­tes hel­ler ikke da bi­len had­de det mes­te, in­klu­dert et ut­se­en­de som rø­pet at det var på tide med en end­ring. Nå er det gjort enda et lite grep ved å lan­se­re en St-line.

Det er fort­satt ikke en sports­bil, men det er gjort en­kel­te de­signend­rin­ger som gjør bi­len mer spor­ty.

Lav

I til­legg er bi­len sen­ket 10 milli­me­ter, noe som får be­tyd­ning for kjøre­egen­ska­pe­ne, men også bakke­kla­rin­gen. Har du grov hytte­vei og er redd for å slå ned i stein og røt­ter bør du sty­re unna, men har du as­falt helt frem er det et godt valg.

Ford har ryk­te på seg for å va­ere en bil som svin­ger godt, med fja­e­ring som tak­ler både g-kref­ter og ujevnt un­der­lag. En centi­me­ter na­er­me­re bak­ken tak­ler den i hvert fall svin­ge­ne og g-kref­te­ne bed­re, men å på­stå at kom­for­ten er svek­ket, er vans­ke­lig.

S-max blir mer sta­bil og litt tre­ge­re med fire­hjuls­trekk, så det er først når un­der­la­get be­står av grus, vann, snø og is at det kom­mer til sin rett. Hvis du tror du kan drop­pe wea­sel-leie, hen­te stor­vil­tet i sko­gen el­ler leke Andreas Mik­kel­sen på grus­vei­ene tar du feil, men det gir en trygg­het når ut­ford­rin­ge­ne blir sto­re.

Ren

Miljø­ver­ne­re og po­li­ti­ke­re, el­ler enda ver­re, kom­bi­na­sjo­nen av de to, øns­ker å stop­pe fos­sil­bi­ler ge­ne­relt og die­sel­bi­ler spe­si­elt. Det er synd da die­sel­mo­to­rer som til­freds­stil­ler Euro Vi-kra­ve­ne slip­per ut mind­re CO2 og NOX enn de fles­te ben­sin­bi­ler og har et for­bruk som gjør lang­tu­re­ne til en drøm. Med Fords to­li­ters Td­ci-mo­tor på 180 heste­kref­ter har du i til­legg et drei­e­mo­ment som lett tar deg opp bak­ke­ne, bå­ten opp av van­net el­ler stor­fa­mi­li­en på fe­rie­tur.

St-line har en del ut­styr, men med eks­tra­ut­styr for na­er­me­re 80.000 kro­ner blir opp­le­vel­sen nes­ten luk­su­riøs. Kom­for­ten i de al­can­ta­ra­truk­ne elek­trisk jus­ter­ba­re for­se­te­ne er me­get god. Se­te­ne på and­re rad kan sky­ves i lengde­ret­ning og jus­te­re ryg­gen, mens tred­je rad fak­tisk har plass til voks­ne. Ba­ga­sje­rom­met er like stort og flek­si­belt som an­tall se­ter du leg­ger ned, og fot­balla­get kan plas­se­re både lø­per­drik­ke og mo­bil­te­le­fo­ner i der­til eg­ne­de stue­rom.

Små

Plast­fak­to­ren er høy­ere enn hos pre­mium­mer­ke­ne, men la­ve­re enn hos ja­pa­ner­ne. Fø­rer­mil­jø­et er litt ro­te­te med fle­re ty­per knap­per, bry­te­re og hjul, samt en be­rø­rings­skjerm som ikke er vel­dig en­kel å be­tje­ne. In­stru­ment­klok­ke­ne er sto­re, men tal­le­ne små. En del funk­sjo­ner kan be­tje­nes fra rat­tet, men skjer­men i in­stru­ment­pa­ne­let er li­ten.

Dy­na­mis­ke Led-lys gjør det enk­le­re og tryg­ge­re å fer­des i mør­ket, mens Fø­rer­as­sis­ten­tog City-pak­ker gjør det let­te­re å na­vi­ge­re, par­ke­re og høre på god mu­sikk. Mør­ke ru­ter og 19-tom­mers fel­ger for­bed­rer ut­se­en­det, mens elek­trisk til­hen­ger­fes­te, opp­var­met ratt og 220 volt strøm­ut­tak er nyt­ti­ge.

Kon­klu­sjo­nen er at nytte­fak­to­ren er høy, bakke­kla­rin­gen li­ten, kjøre­egen­ska­pe­ne gode og plas­sen stor. S-max alt­så.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.