Utro­lig Fer­ra­ri un­der ham­me­ren

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD

1956 Fer­ra­ri 290 MM skal un­der ham­me­ren på årets mest eks­klu­si­ve bil­auk­sjon i Los An­ge­les. Sjeld­ne Fer­ra­ri-ra­ce­re med god racing­his­to­rie og kjen­te fø­re­re be­tyr høy pris.

RM Sot­he­by’s har al­le­re­de sik­ret seg tit­te­len «Årets dy­res­te auk­sjons­bil» i 2018 med sal­get av en Fer­ra­ri 250 GTO i Mon­te­rey i au­gust med . At bi­len med chas­sis­num­mer 0628 er en av kun fire byg­de for sports­vogn-vm i 1956 sik­rer dens sta­tus som sjel­den, og at den har va­ert kjørt i race med en viss suk­sess er en stor bo­nus.

Bi­len ble født som en 860 Mon­za, men bygd om på fab­rik­ken til 290 Mm-spe­si­fi­ka­sjo­ner etter 1956-se­son­gen. Ka­ros­se­ri­et er selv­sagt de­sig­net og bygd av Scag­liet­ti og er en vak­ker, funk­sjo­nell ra­cer med mu­lig­het for to se­ter. Noe som også bi­drar til fle­re bruks­mu­lig­he­ter og økt pris­po­ten­si­al.

Who’s who

Rek­ken av stjerne­fø­re­re som har tatt rat­tet på den ra­ce­ren fra de­bu­ten i Mil­le Mig­lia 1956 er mildt sagt im­po­ne­ren­de: Pe­ter Collins, Oli­vi­er Gende­bi­en, Al­fon­so de Por­ta­go, Hans Herr­mann, Um­ber­to Mag­lio­li, Juan Ma­nu­el Fan­gio, Phil Hill, Wolf­gang von Trips, Eu­ge­nio Cas­tellot­ti, Mas­ten Gre­gory, Dan Gur­ney og så­gar Stir­ling Moss.

Det er navn som sit­ter godt når en his­to­risk ra­cer som den­ne skal sel­ges.

Svensk his­to­rie

Utro­lig nok ble samt­li­ge av de fire 290 MM kjørt i Sve­ri­ges GP i 1956 og 1957, og ak­ku­rat det­te ek­semp­la­ret kjør­te beg­ge lø­pe­ne, men kom ikke til mål i noen av dem. I 1956 var det med Juan Ma­nu­el Fan­gio og Eu­ge­nio Cas­tellot­ti som sjå­fø­rer, men de fikk mo­tor­trøb­bel og måt­te bry­te.

I 1957 ble bi­len solgt til Jan de Vroom i New York via den ame­ri­kans­ke agen­ten Lui­gi Chi­net­ti, men fort­sat­te å bli brukt i fab­rikks­r­cing­frem til den tok tu­ren over At­lan­te­ren for en til­va­er­el­se blant racin­g­ama­tø­rer og en­tu­si­as­ter i USA ut­over 1960-tal­let.

Chi­net­ti kjøp­te den til­ba­ke i 1969 for 2.675 dol­lar(!) og had­de den lag­ret helt frem til 1981 da den ble res­tau­rert, lak­kert i Nart-far­ge­ne blå me­tal­lic med hvit stri­pe før den ble be­nyt­tet noen gan­ger i Mon­te­rey Histo­ric Races og Mil­le Mig­lia i Ita­lia av far og sønn Chi­net­ti.

Hef­tig pris­stig­ning

For 20 år si­den kom da­va­eren­de Micro­softs­jef og Fer­ra­ri-en­tu­si­ast Jon Shir­ley på ba­nen og la på bor­det de vel seks mil­lio­ner dol­lar som krev­des for at bi­len skul­le skif­te ei­er igjen.

Etter over­ta­gel­sen gikk bi­len igjen rett til res­tau­re­ring. Den­ne gang til Shir­leys fas­te eks­pert Butch Den­ni­son, som had­de klar ord­re om å brin­ge den til­ba­ke til slik den så ut i 1957. Og i 2001 var den klar for ut­stil­lin­ger og noen run­der på di­ver­se race­ba­ner i USA de nes­te åre­ne før Da­vid Goo­ding hånd­ter­te det nes­te ei­er­skif­tet pri­vat.

Etter yt­ter­li­ge­re én ei­er i USA over­tok en­gelsk­man­nen Hugh Taylor bi­len i 2011. Etter den tid har bi­len kun va­ert vist på Good­wood Re­vi­val i en Juan Ma­nu­el Fan­gio-pa­ra­de én gang og på Ame­lia Is­land i 2015.

Ny ei­er?

Nå er det igjen klart for ei­er­skif­te, hvis mar­ke­det blir enig med ei­e­ren om at den er verd i om­rå­det 22 til 26 mil­lio­ner dol­lar. I så fall blir den årets nest dy­res­te bil når den går un­der ham­me­ren i Pe­ter­sen Mu­se­um i Los An­ge­les 8. de­sem­ber.

Det er fort­satt tid for RM Sot­he­by’s til å kom­me med enda en over­ras­kel­se, men det skal noe til å over­gå Hugh Taylors ny­de­li­ge per­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.