Mas­se moro på Oslo Mo­tor Show

LILLESTRØM: Mens da­gens bil­park vir­ker som «Fifty sha­des of grey» var det tre oran­sje bi­ler som vak­te mest opp­sikt på nok en vel­lyk­ket ut­ga­ve av Oslo Mo­tor Show.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD MO­TOR@FINANSAVISEN.NO

For fjer­de gang på rad klar­te Oslo Mo­tor Show å lok­ke til seg et pub­li­kum over 40.000 i lø­pet av tre hek­tis­ke da­ger på Lillestrøm sis­te hel­gen i ok­to­ber. Nok en gang var det et stort og me­get va­riert show for alle med snev av bi­l­en­tu­si­as­ten i seg. Den skal va­ere ri­me­lig blot­tet for bil- og mo­tor­in­ter­es­se den som ikke fant noe spen­nen­de å hvi­le øyne­ne på i messe­hal­le­ne på Lillestrøm sis­te hel­gen i ok­to­ber. Alt av kjøre­tøy­er fra to til 18 hjul var å be­skue – fra de mest ori­gi­na­le til de mest van­vit­tig gjen­nom­før­te om­byg­gings­pro­sjek­ter med lak­ke­rin­ger som kun­ne ta pus­ten fra selv ri­me­lig dyk­ti­ge fag­folk.

Oran­sje per­ler

Oslo Mo­tor Show hand­ler jo selv­sagt mest om en­tu­si­ast­bi­ler, gjer­ne bygd el­ler res­tau­rert av en­tu­si­as­ter, el­ler kjøpt fer­dig. Hal­len var fylt av hundre­vis av ob­jek­ter og tre av de som vak­te størst opp­merk­som­het had­de det til fel­les at de var oran­sje.

Al­ler mest opp­merk­som­het var det nok rundt John Li­ens «Ghost of 7» 1937 Ford hot rod bygd av syv av de bes­te fag­fol­ke­ne på hver sine om­rå­der. Et fan­tas­tisk samarbeidsprosjekt som sav­ner side­styk­ke i Nor­ge.

Ver­dens­klas­se!

Nils Ei­rik We­naas sin Jä­ger­meis­ter BMW-DTM-RA­CER fikk kan­skje ikke like mye opp­merk­som­het på det­te show­et, men den su­per­sjeld­ne vog­nen er noe av det fi­nest res­tau­rer­te ra­ce­ren i ver­den. Det fikk han be­kref­tel­se på da han var i Tysk­land på Old­ti­mer Grand Prix i høst. Ei­e­ren har fått hjelp av man­ge kom­pi­ser, samt at brød­re­ne Me­ek har gjort alt med ka­ros­se­ri og lakk. Ver­dens­klas­se!

At Ar­ne Fr­ed­lys nye Mcla­ren Sen­na også hol­der ver­dens­klas­se er det hel­ler in­gen som tvi­ler på. Fr­ed­ly har skjemt bort ar­ran­gø­re­ne og pub­li­kum på mes­sen med å ta med ekso­tis­ke su­per­bi­ler fra sin ga­ra­sje i fle­re år, og i år had­de han så­gar to bi­ler, for Mcla­ren had­de selskap av en As­ton Mar­tin Za­ga­to Spe­eds­ter.

Stor bred­de

Show­ets sta­tus be­kref­tes både av pub­li­kums­be­sø­ket og av at det kom­mer spen­nen­de ob­jek­ter til mes­sen fra hele Nor­den og bi­ler fra både en­tu­si­as­ter og pro­du­sen­ter langt ned­over i Euro­pa.

Oslo Mo­tor Show er et mek­ka for både pro­fe­sjo­nel­le og ama­tør­byg­ge­re, hvor et in­ter­es­sert pub­li­kum kan stu­de­re de­tal­jer og krea­ti­ve tek­nis­ke løs­nin­ger både på ori­gi­nal­pro­duk­ter og om­byg­de. Nes­te år blir den tien­de ut­ga­ven av Oslo Mo­tor Show ar­ran­ge­res, og ar­ran­gø­re­ne lo­ver al­le­re­de å over­gå det som har blitt vist hit­til. Det lo­ver bra. For det var mye fint å hvi­le øyne­ne på også i årets ut­ga­ve.

GEDIGENT SAMARBEIDSPROSJEKT: «Ghost of 7» var den bi­len som fikk mest opp­merk­som­het på Oslo Mo­tor Show. Etter man­ge tu­sen ti­mers ar­beid av Nor­ges frems­te bil­hånd­ver­ke­re ble John Li­ens 1937 Ford-pro­sjekt fer­dig bare ti­mer før åp­nin­gen av show­et. Bi­len er byg­get fra grun­nen i Nor­ge med et re­sul­tat som vil­le vakt opp­sikt også på and­re si­den av At­lan­te­ren.

STUDENTJOBB: Ntnu-stu­den­te­ne i Smøre­kop­pen En­gi­neer­ing had­de med sin her­li­ge Troll 7, den førs­te åpne av sla­get, byg­get på Folke­vogn-chas­sis. Fan­tas­tisk bil og inn­sats av unge, kyn­di­ge en­tu­si­as­ter.

NORSK GULLWING: Øy­vind Stø­re Ol­sen har len­ge drømt om Mer­ce­des-benz 300 SL Gullwing og kjøp­te sitt ek­semp­lar i ori­gi­nal­stand i Sveits i 2003.

LE MANS-RA­CER: Det blir ikke mye hef­ti­ge­re enn en Por­sche 962. Den­ne har blant an­net blitt kjørt i lang­løp av le­gen­den Hur­ley Hay­wood.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.