Au­di øker spen­nin­gen

WINDHOEK, NAMIBIA: Au­di vi­ser sta­dig fle­re si­der av sin elek­tris­ke e-tron. Fire­hjuls­trekk­sys­te­met quat­tro i fem­te ver­sjon er kan­skje det bes­te.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - ANDREAS SCHEEL ANDREAS.SCHEEL@FINANSAVISEN.NO

Før stats­bud­sjet­tet ble pre­sen­tert i ok­to­ber, had­de fi­nans­de­par­te­men­tet kom­met med en rek­ke lek­ka­sjer, blant an­net for å skry­te av seg selv, øke in­ter­es­sen og blid­gjø­re opi­nio­nen.

Det sam­me har Au­di gjort med sin el­bil e-tron quat­tro, da de ved suk­ses­si­ve an­led­nin­ger har pre­sen­tert nye te­ma­er og tek­no­lo­gi­er. Blant dis­se er la­ding og in­fra­struk­tur, de­sign og aero­dy­na­mikk, re­ge­ne­re­ring og akus­tikk, og nå sist quat­tro-tek­no­lo­gi­en.

Quat­tro Cin­c­que

Det­te er de­res fem­te ver­sjon av fire­hjuls­trekk­sys­te­met quat­tro, hvor Hal­dex-løs­nin­ge­ne med front- og hekk­mo­tor, Tor­sen-sen­ter­dif­fe­ren­sia­len og quat­tro ul­tra al­le­re­de er i bruk. I til­legg had­de Ur-quat­tro de førs­te åre­ne ma­nu­el­le dif­fe­ren­sial­sper­rer på mel­lom­og bak­ak­se­len.

Med en el­mo­tor på hver aks­ling får Au­di e-tron et quat­tro-sys­tem hvor kref­te­ne for­de­les in­di­vi­du­elt og uav­hen­gig foran og bak. Ved hjelp av en avan­sert elek­tro­nisk styrt dif­fe­ren­si­al på hver aks­ling for­de­les kref­te­ne dess­uten til det hju­let som tren­ger det mest, av­hen­gig av opp­sett, kjøre­stil og un­der­lag. Bi­lens man­ge sen­so­rer og sty­rings­sys­te­mer gjør det­te ras­ke­re og mer ef­fek­tivt enn me­ka­nis­ke løs­nin­ger.

På en inn­tør­ket inn­sjø i Ka­la­ha­ri-ør­ke­nen, er un­der­la­get så løst og usta­bilt at det på man­ge må­ter kan si­mu­le­re snø, om enn ikke kul­den.

Ved å kjø­re i en opp­mer­ket tra­sé med va­rie­ren­de svin­ger, med sta­bi­li­tets­pro­gram­met ESC og Dri­ve Se­lect-sys­te­met i fle­re for­skjel­li­ge set­tin­ger, kjen­ner du ty­de­lig hvor­dan quat­tro fun­ge­rer og ikke minst im­po­ne­rer.

I Auto og ESC On får du hjelp til å tem­me både over- og un­der­sty­ring samt hjul­spinn for en kon­trol­lert og trygg opp­le­vel­se. Med ESC i Sport tå­ler bi­len å skli litt mer side­lengs og spin­ne lett uten for streng inn­gri­pen av brem­ser og mo­tor­sty­ring.

Ef­fek­tiv

Brem­se­ne vil uan­sett bi­dra for å re­du­se­re un­der- og overstyring ved å brem­se de ind­re hju­le­ne

noe, slik at mak­si­mal og rik­tig meng­de kref­ter kan ma­tes ut i yt­ter­hju­le­ne. Det­te vil fun­ge­re på fast un­der­lag også, sam­ti­dig som kref­te­ne va­rie­res mel­lom aks­lin­ge­ne av­hen­gig av sjå­fø­rens kom­man­do­er, frik­sjo­nen og bi­lens opp­før­sel.

Enda mor­som­mere blir det med ESC Off, da in­gen­ting be­gren­ser din løs­slup­pen­het. Bi­lens pro­gres­si­ve sty­ring gjør at du tak­ler det al­ler mes­te uten å slip­pe gre­pet kvart på tre. Med lyn­rask gass­re­spons er det en­kelt å be­nyt­te pe­da­ler og ratt for å sty­re og kon­tra­sty­re bi­len pre­sist og kon­trol­lert fra en sving til en an­nen. Med mind­re du bom­mer helt på has­tig­he­ten vil du lett kun­ne føle deg som drif­ting­ver­dens­mes­ter Fred­ric Aas­bø.

Skik­ke­lig gøy blir det hvis du sam­ti­dig set­ter Dri­ve Se­lect i Dy­na­mic og bi­len blir mer bak­hjuls­ori­en­tert. Da kan du kjø­re enda ras­ke­re og ikke minst bre­de­re, fort­satt med den sam­me kon­trol­len som gir deg fø­lel­sen av at du lett kun­ne ham­let opp med Aas­bø.

Ter­reng­bil

Over i Off­road-set­ting he­ves bi­len inn­til 50 milli­me­ter for økt bakke­kla­ring fra de ori­gi­na­le 176, mens gass­re­spons og ESC til­pas­ser seg un­der­la­get. Has­tig­hets­jus­ter­bar ned­stig­nings­kon­troll er kjekt å ha i brat­te bak­ker, mens dif­fe­ren­sia­le­ne på beg­ge aks­lin­ge­ne får deg opp og frem selv om et el­ler fle­re hjul ikke får fes­te el­ler hen­ger i løse luf­ten.

Brem­se­ne til­pas­ser seg også Off­road­inn­stil­lin­gen på en im­po­ne­ren­de måte. Når du brem­ser mak­si­malt mer­ker du at når has­tig­he­ten pas­se­rer 60 kilo­me­ter i ti­men øker bremse­ef­fek­ten be­ty­de­lig. Det skyl­des at Abs-sys­te­met til­la­ter at en pas­se meng­de sand, grus el­ler snø byg­ger seg opp foran hju­le­ne for en enda mer ef­fek­tiv ned­brem­sing.

Med bi­len i Dy­na­mic el­ler i høye has­tig­he­ter, sen­kes bi­len 27 milli­me­ter for re­du­sert luft­mot­stand og økt kjøre­gle­de. Mye av bi­lens vekt sit­ter al­le­re­de lavt og sen­tralt mel­lom aks­lin­ge­ne på grunn av bat­te­ri­ets plas­se­ring der, og 2,3 tonn er ikke mye mer enn til­sva­ren­de bi­ler, uan­sett driv­lin­je. Sett gi­ret i Sport og du ny­ter godt av bi­lens Launch Con­trol, slik at du kan ham­le opp med i alle fall noen av Te­slas mo­del­ler.

Ty­pisk Au­di

Au­di e-tron quat­tro er vist både med og uten ka­mu­fla­sje, og de­sig­net er kan­skje ikke dens mest im­po­ne­ren­de side. Mens Q5 kan frem­stå litt kjedelig og Q7 litt uhar­mo­nisk, har e-tron et de­sign hvor den spe­si­el­le el-in­spi­rer­te gril­len li­ke­vel red­der noe av bil­det.

In­te­ri­ø­ret i bi­len er gans­ke likt nye A6 og Q8, med noen til­pas­nin­ger til el­drift i de man­ge, sto­re skjer­me­ne. God plass i bak­se-

I Off­road-set­ting he­ves bi­len inn­til 50 milli­me­ter for økt bakke­kla­ring

tet og et re­la­tivt stort ba­ga­sje­rom kom­mer også godt med, mens de nye, ka­mera­ba- ser­te side­spei­le­ne er uvan­te, men tøf­fe.

Elek­tris­ke dør­åp­ne­re gir en an­nen fø- lel­se enn me­ka­nis­ke, men på de al­ler fles­te må­te­ne opp­le­ves Au­di e-tron quat­tro som en helt nor­mal bil, bare litt bed­re. Spe­si­elt når quat­tro slip­per til.

FOTO: AU­DI

EF­FEK­TIVT: Med en el­mo­tor på hver aks­ling frem­står quat­tro-sys­te­met i Au­di e-tron som de­res bes­te.

FOTO: ANDREAS SCHEEL

EF­FEK­TIV 1: Med en el­mo­tor og en elek­tro­nisk styrt dif­fe­ren­si­al på hver aks­ling fin­ner kref­te­ne all­tid vei­en til det el­ler de hju­le­ne med vei­grep.

FOTO: AU­DI

DIGITAL: Det mes­te av fø­rer­mil­jø­et i Au­di e-tron quat­tro er gjort digitalt og noen vil sav­ne kom­man­du­hju­let i Mmi-sys­te­met.

FOTO: AU­DI

KAMERA: I ste­det for side­speil, kan e-tron le­ve­res med ka­me­ra­er som har fle­re og bed­re funk­sjo­ner.

EF­FEK­TIV 2: I Offor­ad-mo­dus til­la­ter Abs-brem­se­ne at det byg­ger seg opp en li­ten buf­fer av snø, grus og sand foran hju­le­ne for økt bremse­ef­fekt.

FOTO: AU­DI

FORDELT: Sand­spru­ten i Ka­la­ha­ri-ør­ke­nen vi­ser ty­de­lig hvor­dan de ytre hju­le­ne får flest kref­ter for en op­ti­mal frem­drift.

FOTO: ANDREAS SCHEEL

PÅ ALLE FIRE: Tan­ja Leh­ner-il­san­ker fra Au­di trek­ker lin­je­ne for quat­tro-sys­te­met helt til­ba­ke til Ur-quat­tro med sine ma­nu­el­le dif­fe­ren­sial­sper­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.