Vol­vos di­gi­ta­le frem­tid

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - RAGNVALD JOHANSEN

Vol­vo in­ves­te­rer sta­dig mer i auto­nom tek­no­lo­gi. De har ny­lig ut­vi­det forsk­nings­sen­te­ret i Si­li­con Val­ley, og in­ves­tert i Li­dar-pro­du­sen­ten Lu­mi­nar.

En av na­bo­ene i ga­ten had­de rød Vol­vo 242. Det var lett å vite når syk­ler og fot­bal­ler måt­te ryd­des bort. Det fir­kan­te­de de­sig­net gav bi­len en jevn plystre­tone så du kun­ne høre den på lang av­stand. Sik­ker­hets­sys­te­me­ne har blitt mer so­fis­ti­ker­te med åre­ne, og Vol­vo er vel en av de tryg­ges­te bi­le­ne å sit­te inni om ulyk­ken først skul­le va­ere ute. Nå job­ber de igjen med for­ut­sig­bar­het i tra­fik­ken, men den­ne gan­gen er det me­nin­gen at bi­len skal ten­ke mer og plyst­re mind­re.

For­ut­ser ulyk­ker

Vol­vo har med ki­ne­sis­ke pen­ger klart å plas­se­re seg i pre­mi­um-seg­men­tet, og sat­sin­gen på SUV-ER i fle­re stør­rel­ser har va­ert vel­lyk­ket. Di­rek­tør for Vol­vo per­son­bi­ler sik­ker­hets­sen­ter Ma­lin Ek­holm, sier i en press­mel­ding at de er be­visst på ba­lan­sen mel­lom sta­dig fle­re fø­rer­as­sis­tent-sys­te­mer og selv­kjø­ren­de bi­ler.

– Vi er vel­dig fo­ku­sert på at du som sjå­før vet at det er du som har kon­trol­len, og at vi ikke gir deg så man­ge hjelpe­mid­ler at du be­gyn­ner å lure på hvem som sty­rer bi­len. De skal fun­ge­re mer som en for­sik­tig kor­rek­sjon, enn noe som gir fø­lel­sen av å ta helt over, sier Ek­holm. Hun for­tel­ler vi­de­re at de ut­vik­ler en rek­ke nye sik­ker­hets­sys­te­mer, som er i tråd med skif­tet fra be­skyt­tel­se av pas­sa­sje­re­ne til å la bi­len for­ut­se og unn­gå ulyk­ker. Et av de vik­tigs­te sys­te­me­ne er Vol­vo City Safety sys­te­met, som bru­ker ka­me­ra­et mon­tert i fron­ten til å gjen­kjen­ne fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og mø­ten­de bi­ler. Sys­te­met kan selv ak­ti­ve­re nød­brem­sing for å unn­gå kol­li­sjo­ner.

– Sen­so­re­ne og ka­me­ra­ene var al­le­re­de in­te­grert i bi­lens sys­te­mer, så vi kun­ne ta dem i bruk, sier Ek­holm.

Det sva­kes­te ledd

Etter hvert som bi­le­ne i sta­dig stør­re grad sam­ler in­for­ma­sjon, vur­de­rer si­tua­sjo­ner og tar ak­ti­ve valg i tra­fik­ken, blir sjå­fø­ren et po­ten­si­elt svakt ledd. Ek­holm for­kla­rer hvor­dan sik­ker­hets­sys­te­mer kan mis­bru­kes. Vol­vo har et sys­tem som he­ter «Pilot As­sist», som har til hen­sikt å gjø­re lan­ge rei­ser mind­re slit­som­me. Sys­te­met hol­der jevn has­tig­het, pas­ser på av­stand og føl­ger fi­le­ne på mo­tor­vei­en.

– Men sys­te­met kan bi­dra til å ska­pe ri­siko­si­tua­sjo­ner, hvis det fø­rer til at sjå­fø­ren glem­mer å føl­ge med på vei­en, sier Ek­holm. Hun sier at de har an­satt fors­ke­re på men­nes­ke­lig ad­ferd og bio­me­ka­nikk i sik­ker­hets­av­de­lin­gen, for å job­be med den pro­ble­ma­tik­ken. Det er li­ten tvil om at auto­no­me bi­ler kom­mer, men tek­no­lo­gi­en må sty­res i rik­tig ret­ning for å unn­gå at ri­si­ko­ene øker.

– Auto­nom kjø­ring in­ne­ba­erer sva­ert man­ge hen­syn og prio­ri­te­rin­ger. Fors­ker­team­et hos Vol­vo må vekt­leg­ge hvil­ke sys­te­mer som he­ver vår sik­ker­hets­pro­fil, sier Ek­holm.

ALLE FOTO: VOL­VO

KUNSTEN Å SPÅ: Vol­vo fo­ku­se­rer forsk­nin­gen på å for­ut­se tra­fikk­si­tua­sjo­ner, og unn­gå at bi­len hav­ner i ri­siko­si­tua­sjo­ner.

DE BES­TE INTENSJONER: Vol­vo Pilot As­sist skal hjel­pe deg på lan­ge tu­rer. Fa­ren er at det kan føre til uopp­merk­som­het.

FAMILIETAXI: Helt auto­no­me bi­ler vil kun­ne hen­te og brin­ge fa­mi­lie­med­lem­mer fra tre­ning, jobb, mø­ter og ak­ti­vi­te­ter. Så len­ge alle sys­te­me­ne fun­ge­rer da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.