Hvem ei­er dine bil­data?

Finansavisen - Motor - - INNHOLD -

Nes­te ge­ne­ra­sjon bi­ler vil ge­ne­re­re mas­si­ve meng­der data fra sen­so­rer og kamera om bord. Hvem ei­er in­for­ma­sjo­nen, og hvem skal få til­gang til den?

både de med bat­te­ri­er og de med ek­sos­rør, vil va­ere kob­let opp mot ser­ve­re hele ti­den. Nye mo­del­ler fra Vol­vo snak­ker sam­men, og ut­veks­ler in­for­ma­sjon om køer, vei­ar­beid, ulyk­ker, og til og med ob­ser­va­sjo­ner av blin­ken­de nød­lys på and­re bi­ler. Det er me­nin­gen at det­te skal gjø­re GPS-EN bed­re, men etter årets fa­mi­lie­fe­rie i en XC40 er det ty­de­lig at sys­te­met frem­de­les har mye utap­pet po­ten­si­al. Nå kan det hen­de det at Vol­vo ikke har la­ert det å snak­ke fransk, men po­en­get er nett­opp at sys­te­me­ne hele ti­den er un­der ut­vik­ling.

Som van­lig lig­ger jus­sen langt etter ut­vik­lin­gen av ny tek­no­lo­gi.

Når det gjel­der ei­er­skap til da­ta­ene, lig­ger det fle­re øko­no­mis­ke og ju­ri­dis­ke gjed­der og lu­rer i det men­ta­le si­vet. For nå hand­ler ikke da­ta­ene bare om bi­lens tek­nis­ke til­stand, men de inn­be­fat­ter også den bio­lo­gis­ke en­he­ten bak rat­tet. De hand­ler om deg.

Mu­lig gull­gru­ve

Hei­no Kantimm er har tit­te­len «Chief Ex­pert Con­nected Ve­hic­les» i det tys­ke data­sel­ska­pet SAP. Han sier i en presse­mel­ding at det vil va­ere man­ge in­ter­es­ser­te par­ter som kan kom­me til å gjø­re krav på da­ta­ene.

– Pro­du­sen­te­ne vil nok frem­de­les an­se da­ta­ene som de­res ei­en­dom, for­di de ge­ne­re­res av bi­len de har la­get. Sjå­fø­re­ne på sin side vil kun­ne si at da­ta­ene til­hø­rer dem, for­di de ei­er bi­len. I til­legg har du tredje­parts-pro­du­sen­te­ne av sen­so­re­ne og ka­me­ra­ene, som nok vil va­ere sva­ert in­ter­es­sert i in­for­ma­sjo­nen som blir pro­ses­sert og vi­dere­ført gjen­nom de­res sys­te­mer. Til sist har du kom­mer­si­el­le ak­tø­rer som ser på det­te som en mu­lig gull­gru­ve, med tan­ke på å til­pas­se salg og mar­keds­fø­ring, sier Kantimm.

Han me­ner at spørs­må­let om hvem som skal få til­gang til dine data, må bli like vik­tig som de­bat­ten rundt in­for­ma­sjons­de­ling og ei­er­skap på so­sia­le medi­er, og hos te­le­fon­pro­du­sen­ter. Men hvor­for er det så vik­tig?

Røde flagg

Et av pro­sjek­te­ne SAP job­ber med, er å strøm­linje­for­me be­ta­lings­løs­nin­ger for tje­nes­ter som par­ke­ring, bil­vask, ham­bur­ger-kje­der, på­fyll av

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.