Gi­gant fra Tan­koa

Den 72 me­ter lan­ge Tan­koa-yach­ten byr på en grønn oase til sjøs.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - PÅL SILBERG MO­TOR@FINANSAVISEN.NO

Yach­ten som Tan­koa har sjø­satt er 72 me­ter lang, 11,60 me­ter bred og har et vo­lum på 1.600 tonn, tre gan­ger så mye som en yacht på 50 me­ter. Det er ne­der­lands­ke verft som for ti­den byg­ger de størs­te yach­te­ne. Lürs­sen sjø­sat­te en 111 me­ter lang yacht i no­vem­ber 2016. Det var skal­let. Den fer­di­ge yach­ten skal etter pla­nen le­ve­res i år. Så vidt vi vet er 111-me­te­ren et av de størs­te ny­byg­ge­ne i 2018.

Fe­adships 110-me­ter lan­ge yacht lig­ger også på van­net, men den er langt fra fer­dig ennå.

Det ne­der­lands­ke verf­tet har i til­legg lo­vet le­ve­ring av en 93 me­ter lang yacht i år. Oce­an­co har al­le­re­de le­vert 90 me­te­ren med kode­nav­net Shark. En mørk fe­bru­ar natt i 2017 flyt­tet verf­tet en 109 me­ter lang yacht til en tørr­dokk. De få bil­de­ne ama­tø­re­ne fikk knip­set før yach­ten ble «pak­ket inn», vi­ser en yacht med lav pro­fil og ver­ti­kal baug. Pro­sjekt­nav­net er Bra­vo, og yach­ten blir mu­li­gens fer­dig i lø­pet av vin­te­ren.

Seks mill. kr i uken

Solo, som den nye yach­ten til Tan­ko he­ter, er litt leng­re og mye stør­re enn Su­er­te som var en av de førs­te yach­te­ne Tan­ko byg­de. Beg­ge dis­se yach­te­ne er de­sig­net av Fran­cesco Pasz­kow­ski som også har va­ert med på å be­stem­me opp­de­lin­gen un­der dekk. Kjø­pe­ren kom­mer fra Euro­pa. Han har kjøpt yacht hos Tan­ko tid­li­ge­re også. Pri­sen vil ikke verf­tet opp­gi, men vi tip­per at den lig­ger på et sted mel­lom 600 og 700 mil­lio­ner kro­ner. Om det er en kjø­per som spe­ku­le­rer i et rask vi­dere­salg med en smu­le for­tje­nes­te vet vi ikke. Solo er al­le­re­de ute på char­ter­mar­ke­det. Lei­e­pri­sen for en uke an­ty­des til seks mil­lio­ner kro­ner.

Solo er re­gist­ret og klas­si­fi­sert som char­ter­yacht. Den har plass til 12 gjes­ter. Alle gjeste­lu­ga­re­ne er plas­sert på ho­ved­dek­ket. De er rom­me­li­ge og har sto­re vin­dus­fla­ter. Lu­ga­re­ne har di­rek­te til­gang til sa­long med spise­plass, en vin­ter­hage, en sa­long som er glas­set inn, og ak­ter­dekk med et svømme­bas­seng som har glass-

bunn. Bun­nen i glass gir lys til en rom­me­lig strand­klubb. Strand­klub­ben har ikke bare bar, TV, be­ha­ge­li­ge møb­ler dusj og do, men også en egen trim­av­de­ling med veg­ger som kan åp­nes mot sjø­en og dan­ne bal­kon­ger.

Eget ei­er­dekk

Ei­e­ren dis­po­ne­rer hele topp­dek­ket. Ute­plas­sen her kan bru­kes som lan­dings­plass for he­li­kop­ter. De som kom­mer via luf­ten kan kom­me i di­rek­te kon­takt med ei­e­ren uten å gå trap­per el­ler pgan­ger hvor de kan stø­te på and­re gjes­ter som er om bord. Fra det­te dek­ket går det trapp opp til et sol­dekk hvor det er boble­bad, en stor sa­long og sol­plass.

Bro­dek­ket, un­der ei­e­rens pri­va­te dekk, rom­mer et styre­hus som er be­reg­net på at yach­ten skal kun­ne ope­re­res, na­vi­ge­res og do­ku­men­te­res helt uten bruk av pa­pir. Kap­tei­nen har lu­gar og kontor her og dek­ket rom­mer også en fri­sør­sa­long og et mas­sa­sje­rom. I ak­ter­kant av styre­hu­set er det ut­sikts­sa­long med sto­re vin­dus­fla­ter, enorm TV, baby grand pia­no og peis.

«Ga­ra­sje­plas­sen» om bord i Solo er plas­sert ak­ter. Via to lu­ker i si­de­ne kan mann­ska­pet sjø­set­te to spe­sial­byg­de lett­bå­ter som er 7,5 me­ter lang. Un­der dek­ket for­ut er det god plass til vann­le­ker og dyk­ker­ut­styr.

Våt ek­sos

Ei­e­ren valg­te å lede ek­so­sen fra mo­to­re­ne ut un­der vann­lin­jen. Det kal­les for våt ek­sos og er van­lig både på sto­re og små bå­ter.

En mer avan­sert me­to­de er tørr ek­sos. Da kan men støy­dem­pe ek­so­sen og slip­pe den ut gjen­nom piper på top­pen av yach­ten.

Ulem­pe­ne med tørr ek­sos er at den stje­ler mye plass om bord og leg­ger en del be­grens­nin­ger på opp­de­lin­gen un­der dekk.

Uan­sett hvil­ket sys­tem ei­e­ren vel­ger så må ek­so­sen i frem­ti­den ren­ses. I 2020 kom­mer det også krav om at yach­ter og skip skal bru­ke die­sel med mye la­ve­re svo­vel­inn­hold enn nå. Det bi­drar til mind­re for­urens­ning, men pri­sen på driv­stof­fet kan bli ve­sent­lig høy­ere.

GOD PLASS TIL EI­E­REN: Ei­e­ren dis­po­ne­rer hele det øvre dek­ket med lan­dings­plass for he­li­kop­ter og boble­bad med ut­sikt.

ENORMT VO­LUM: Den nye yach­ten til Tan­ko ser mer be­skje­den ut enn den er. Solo er 72 me­ter lang og den har fem dekk pluss sol­dekk.

UT­SIKT OG TV-STUE: Bak styre­hu­set er det en rom­me­lig sa­long med sto­re vin­du­er, pia­no, peis og TV.

STRAND­KLUBB: I hek­ken, un­der ak­ter­dek­ket og svømme­bas­sen­get, er det både sa­long, trim­rom og sau­na.

AVBLENDET: Vin­du­ene i sa­lon­gen kan blen­des på for­skjel­li­ge må­ter. Spise­plas­sen be­tje­nes av mann­ska­pet fra det ned­re dek­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.