Tis­sot hyl­ler Mc-kjø­rer

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - JON HENRIK HARALDSEN

Tis­sot hyl­ler mo­tor­syk­kel­hel­ten Marc Már­quez med en spe­sial­mo­dell i be­gren­set an­tall.

Når årets se­song av Mo­togp of­fi­si­elt av­slut­tes den­ne må­ne­den, er Hon­da-fø­re­ren Marc Már­quez den sto­re vin­ne­ren. Al­le­re­de i ok­to­ber ble det klart at den spans­ke 25-årin­gen tar årets tit­tel, og der­med blir den yngs­te fø­re­ren til å vin­ne hele syv Vm-tit­ler i alle klas­ser, in­klu­dert fem i topp­klas­sen Mo­togp. Helt si­den 2001 har Tis­sot va­ert Mo­tog­ps of­fi­si­el­le tid­ta­ker, og tid­li­ge­re i år ble Már­quez per­son­lig en av det sveit­sis­ke klokke­mer­kets am­bas­sa­dø­rer. Slikt blir det na­tur­lig­vis også spe­sial­mo­dell av.

Tis­sot T-race Marc Már­quez 2018 Li­mi­ted Edition opp­le­ves ikke ak­ku­rat som dis­kré – men det er nok hel­ler ikke me­nin­gen. Som seg hør og bør, er ty­de­li­ge re­fe­ran­ser til mo­tor­sport langt i fra noen man­gel­vare. Kjen­ne­re vil umid­del­bart se slekt­ska­pet til Tis­sots fore­gå­en­de mo­tor­syk­kel-in­spi­rer­te klok­ker, og årets ut­ga­ve frem­står som pas­sen­de arv­ta­ker. Kran­sen min­ner om en bremse­ski­ve, med en kali­per plas­sert ved da­to­vin­du­et kl. 3. Knap­pe­ne som sty­rer kro­no­gra­fen, min­ner på sin side om fot­hvi­le­re. Hel­ler ikke den per­fo­rer­te gum­mirem­men er fri for de­tal­jer, og er di­rek­te in­spi­rert av kjøre­dres­ser.

Egen logo

T-race Marc Már­quez 2018 Li­mi­ted Edition fris­ter med en mørk Pvd-be­hand­let kas­se i stål, som må­ler 43 mm i dia­me­ter. Kas­sen har et uvan­lig in­tri­kat de­sign, og de sa­ereg­ne rem­fes­te­ne bi­drar til å gi spe­sial­mo­del­len et unikt ut­trykk. Tall­ski­ven byr på en rek­ke dra­ma­tis­ke de­tal­jer, og er na­er­mest et eks­pe­ri­ment i uli­ke ele­men­ter og teks­tu­rer. Racing-in­spi­rer­te klok­ker byr ofte på inn­slag av far­ge­ne rødt el­ler oran­ge, og det er sist­nevn­te som pre­ger Tis­sots spe­sial­mo­dell. Etter en rask kikk på mo­tor­syk­kel­hel­tens lag­far­ger, er val­get av imid­ler­tid åpen­bart.

Kas­sens bak­lokk har et noe uven­tet inn­slag av glass. Imid­ler­tid gis det ikke noe inn­syn til klok­kens ind­re, for lok­ket er ut­smyk­ket med Marc Már­quez’ egen logo. Bak skju­ler det seg et so­lid bat­teri­dre­vet kvarts­ur­verk av ty­pen G10, pro­du­sert av sveit­sis­ke ETA. Et me­ka­nisk ur­verk had­de kan­skje va­ert mer spen­nen­de, men vil­le sam­ti­dig ha re­sul­tert i en langt skjø­re­re klok­ke. Med sa­fir­glass og 100 me­ters vann­re­sis­tens, er det tross alt snakk om en klok­ke som tå­ler det mes­te.

4.499 ek­semp­la­rer

Også den­ne gan­gen har Tis­sot gjort seg eks­t­ra flid med inn­pak­nin­gen. T-race Marc Már­quez 2018 Li­mi­ted Edition le­ve­res i en unik hjelm­for­met pre­sen­ta­sjons­boks, som i lik­het med bak­lok­ket ba­erer Marc Már­quez’ logo. Klok­ken er til­gjen­ge­lig i to­talt 4.999 ek­semp­la­rer, og den vei­le­den­de pri­sen er 7.095 kro­ner.

TØFFING: T-race Marc Már­quez 2018 Li­mi­ted Edition vi­ser en al­ter­na­tiv side ved Tis­sot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.