Snipp, snapp, snu­te..

Nye elek­tris­ke bi­ler fra sel­ska­per du knapt har hørt nav­net på har pop­pet opp som høst­sopp de se­nes­te åre­ne. Nå ser even­ty­ret ut til å va­ere over for Fa­ra­day Fu­tu­re.

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT - IVAR ENGERUD MO­TOR@FINANSAVISEN.NO

«Is this the fu­tu­re of cars or to­tal bulls­hit?» var spørs­må­let som gikk igjen i ame­ri­kansk bil­pres­se etter at Fa­ra­day Fu­tu­re had­de lan­sert sin førs­te kon­sept­bil, FFZERO1 på CES i Las Ve­gas i ja­nu­ar 2016.

Fra ense­ter til mini­van

Ett år, og et utall av ryk­ter, se­ne­re var Fa­ra­day Fu­tu­re til­ba­ke på sam­me are­na med det som skul­le va­ere pro­duk­sjons­ut­ga­ven av de­res førs­te bil.

Det var en roms­lig mini­van med pa­pir­kva­li­te­ter uten­om det van­li­ge: 1.050 heste­kref­ter, 130 kwh bat­teri­pak­ke og hur­tig­la­ding som skul­le gi nes­ten 800 rekk­vid­de på en time.

Bi­len skul­le la­ere deg å kjen­ne, slik at den opp­før­te seg slik du øns­ker auto­ma­tisk, selv­kjø­ren­de selv­sagt.

Slutt­kjørt

Som van­lig fra dis­se opp­start­sel­ska­pe­ne var to­nen kjepp­høy: «FF is a multi­faceted dis­rup­tion that will re­for­mat the auto in­dustry», er­k­la­er­te R&d-sjef Nick Samp­son og lov­te le­ve­ring vår­en 2018.

Skep­ti­ker­ne tvil­te på om sel­ska­pet over­lev­de så len­ge, og nå ser det ut til å va­ere slutt. De er ikke len­ger i stand til å be­ta­le hver­ken lønn el­ler reg­nin­ger. Noen bil har in­gen fått.

FOTO: FF

FARAWAY FU­TU­RE: Fa­ra­day Fu­tu­re had­de som mål å for­and­re bil­in­du­stri­en full­sten­dig. Det ble bare en fjern drøm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.