På­heng­skjem­pe

HUNNEBOSTRAND, SVE­RI­GE: Uten­bords­mo­to­rer spi­ser en sta­dig stør­re del av båt­mar­ke­det. Yama­has nye XTO tar et gi­gan­tisk jafs.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - ANDREAS SCHEEL

Mens land­krab­be­ne på­tvin­ges ut­slipps­krav og and­re øko­no­mis­ke be­last­nin­ger, er båt­fol­ket mer prag­ma­tis­ke. De øns­ker mer ef­fekt på sta­dig stør­re bå­ter, men sam­ti­dig mer prak­tis­ke og øko­no­mis­ke løs­nin­ger. Fast­mon­ter­te in­nen­bords­mo­to­rer av­går der­for sak­te men sik­kert med dø­den i sta­dig stør­re bå­ter, sam­ti­dig som løs­nin­gen med fle­re uten­bords­mo­to­rer i hek­ken gir uan­te mu­lig­he­ter.

S omen av de le­den­de båt­mo­tor pro­du­sen­te­ne lan­se­re rY a m aha der for­en helt ny topp­mo­dell som par­ke­rer de­res egen 350 hes­ter, bok­sta­ve­lig talt. Med en 5,6 li­ters V8 plas­sert under dek­se­let, hen­ter de ut hele 425 heste­kref­ter fra den gi­gan­tis­ke kon­struk­sjo­nen. Det­te er førs­te gang en fi­re­tak­ters båt­mo­tor får di­rek­te inn­sprøyt­ning og for­bru­ket øker rik­tig­nok ved full ut­nyt­tel­se, men i crui­sing-has­tig­he­ter er for­skjel­len mi­ni­mal i for­hold til 350-hes­te­ren.

Tid er pen­ger

For­bru­ket ved full gass kan over­gå 150 li­ter i ti­men, og med tre mo­to­rer i hek­ken kan du nes­ten tre­dob­le det tal­let. Med 20 kro­ner li­te­ren over­går der­for drifts­kost­na­de­ne fort av­skriv­ning s kost­na­de­ne, men trøs­ten er at Man­dal plut­se­lig lig­ger en kort båt­tur fra Oslo.

Pri­sen er ikke klar, men at den na­er­mer seg 400.000 kro­ner er nep­pe å ta for hardt i. Med en høy­de på nes­ten to me­ter og en vekt på 450 kilo er den gi­gan­tisk, men under vann­lin­jen bi­drar gir- og drev­løs­nin­gen til mi­ni­mal mot­stand. Både kjøle­vann og ek­sos har fle­re inn- og ut­gan­ger for å ef­fek­ti­vi­se­re drif­ten og re­du­se­re støy­ni­vå­et.

Nytt er også det elek­tris­ke sty­rings­sys­te­met, som er in­te­grert i mo­to­ren. Der­med slip­per man sto­re stag og fes­te­an­ord­nin­ger, mens to el­ler fle­re mo­to­rer for­enk­ler ma­nøv­re­rin­gen ved ras­ke­re og mer ef­fek­tiv jus­te­ring. Spe­si­elt når det er kob­let opp mot et joy­s­tick-sys­tem som nes­ten eli­mi­ne­rer be­ho­vet for baug­pro­pell. I hvert fall når vin­den ikke øker ut­ford­rin­gen.

Med en el­ler fle­re XTO i hek­ken blir du der­for ikke bare ras­kest, du blir også tøf­fest.

FOTO: YAMAHA

FISKETUR: Når du skal dra opp de sto­re fiske­ne må du helst langt og fort ut på ha­vet.

ANDREAS SCHEEL

GI­GAN­TISK: Re­gion­sjef Ni­ko­las El­ling­sen i Yamaha vi­ser stolt frem den nye Yamaha XTO 425.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.