Sis­te ju­bi­le­ums­fei­ring

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Skal du til Brus­sel i tids­rom­met mel­lom 14. de­sem­ber og 27. ja­nu­ar 2019 an­be­fa­ler vi deg å ta tu­ren inn­om Au­toworld. I til­legg til den or­di­na­ere ut­stil­lin­gen, vil det da va­ere en spe­sial­ut­stil­ling med 40 eks­tra­or­di­na­ere bi­ler som for­tel­ler his­to­ri­en til Por­sche i an­led­ning 70-års­ju­bi­le­et. Elds­te bil er den elds­te 356 fra 1948, og ut­stil­lin­gen pre­sen­te­rer så vel gate­bi­ler som ra­ce­re helt frem til i dag. Hele førs­te ge­ne­ra­sjon av 356-fa­mi­li­en er re­pre­sen­tert av ures­tau­rer­te ori­gi­nal­bi­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.