Til­ba­ke til røt­te­ne

Finansavisen - Motor - - QUIZ - IVAR ENGERUD

Rolls-royce hen­ter frem det stol­tes­te av his­to­ri­en som in­spi­ra­sjon for sin se­nes­te spe­sial­ut­ga­ve, Sil­ver Ghost Edition.

En kan ikke be­skyl­de Rolls-royce for å pro­du­se­re or­di­na­ere bi­ler. Det har de ald­ri gjort. Hånd­ver­ker­ne på Good­wood-fab­rik­ken får sta­dig nye ut­ford­rin­ger og oppdrag når kres­ne kun­der skal til­freds­stil­les med sine per­son­li­ge bi­ler, el­ler når fab­rik­kens de­sig­ne­re ut­vik­ler nye spe­sial­ver­sjo­ner til små­se­ri­epro­duk­sjon med høy pris­lapp.

Det hen­tes in­spi­ra­sjon fra his­to­ri­en både i og uten­for sel­ska­pet, og i høst har de lan­sert Ghost Edition, en bil som de­fi­ni­tivt går til­ba­ke til røt­te­ne hos luk­sus­pro­du­sen­ten.

Histo­rie­lek­sjon

På be­gyn­nel­sen av det for­ri­ge år­hund­ret sat­te pro­du­sen­ten en util­na­er­me­lig stan­dard når det gjaldt in­ge­ni­ør­kunst og hånd­verk. Rolls-royce var fra star­ten i 1904 blitt kjent for pro­duk­sjon av stille­gå­en­de og flek­sib­le mo­to­rer med et chas­sis som ga pas­sa­sje­rer og fø­rer en kom­fort selv på røf­fe vei­er. En stil som pas­set som hånd i hans­ke for det en­gels­ke aris­to­kra­ti.

Rolls-royce var langt fra da­ti­dens ras­kes­te bil, men den lå på et helt eget nivå for pre­si­sjons­byg­ging av bi­ler. 40/50, som var dens of­fi­si­el­le be­teg­nel­se, ble førs­te gang vist of­fent­lig som chas­sis på Olym­pia Motor Show i Lon­don i no­vem­ber 1906.

Sil­ver Ghost

Vin­te­ren 1907 ble ut­stil­lings­chas­si­set kledd med et ge­di­gent, så­kalt «Roi de Bel­ges»-ka­ros­se­ri byg­get av ka­ros­seri­ma­ke­ren Bar­ker. Den spe­si­el­le bi­len had­de sølv­far­get spe­siallakk og en rek­ke sølv­for­gyl­te de­tal­jer som lyk­ter, ra­dia­tor­kap­pe og horn.

«Sil­ver Ghost» var født, og for å vise på­li­te­lig­he­ten for eli­ten ble den kjørt non stop over 23.000 kilo­me­ter. Den ble en umid­del­bar suk­sess som før­te til at Rolls-royce kut­tet all pro­duk­sjon av sine tid­li­ge­re mo­del­ler. De byg­de en ny fab­rikk, og mar­keds­før­te bi­len som «den bes­te seks­sy­lind­re­de bil i ver­den».

Den ori­gi­na­le Sil­ver Ghost ble solgt fra fab­rik­ken til en kun­de ved navn Dan Han­bury i 1908. Han bruk­te den mer enn 500.000 en­gels­ke mil før den ble kjøpt til­ba­ke av fab­rik­ken i 1948 som en del av en ny­bil­han­del.

I alle dis­se 70 åre­ne har AX201, bri­tis­ke bi­ler kjen­nes på re­gist­re­rings­num­me­ret, va­ert i Rolls-royce eie. Men på grunn av om­sten­dig­he­te­ne rundt sal­get av vare­mer­ke­ne Rolls-royce og Bent­ley til hen­holds­vis BMW og Vol­ks­wa­gen, er den egent­lig i Bent­ley/vol­ks­wa­gens eie. Uan­sett står den til en­hver tid trygt be­vart i Eng­land og vil ald­ri bli tatt ut der­fra.

I 1991 ble kan­skje det størs­te iko­net i bri­tisk bil­his­to­rie res­tau­rert til­ba­ke til sin for­dums prakt hos ver­dens enes­te Roll­sRoyce He­ri­ta­ge Dea­ler, P&A Wood uten­for Stan­sted.

In­spi­ra­sjons­kil­den

Det er ak­ku­rat den­ne over 110 år gam­le bi­len Rolls-royce-de­sig­ner­ne har stu­dert i de­talj for å hen­te in­spi­ra­sjon til en ny spe­sial­ver­sjon: Sil­ver Ghost Edition. Selv­sagt med en Spi­rit of Ecsta­sy i ekte sølv og en rek­ke de­tal­jer som pe­ker til­ba­ke på AX201 og «Sil­ver Ghost sin­ce 1907».

Ut­ga­ven skil­ler seg med en sort grill og nav­kop­per helt i stil med ori­gi­na­len, med en mo­der­ne touch selv­sagt. Selv­sagt er også far­gen «Cas­sio­peia Sil­ver» la­get for å matche ori­gi­na­len, og det er ut­ført pin­stri­ping for hånd for å ut­heve ka­ros­se­ri­lin­je­ne. Åtte ti­mers ni­ti­dig ar­beid der også.

Hele bi­len er en re­trofest, og ei­e­ren blir på­mint med pla­ket­ter in­ne i bi­len at den er «Sil­ver Ghost Col­lection – One of Thir­ty­five». De 35 kun­de­ne er nok fun­net for len­ge si­den når det­te le­ses.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.