Sjel­den mu­lig­het

Det ble bare bygd fem Alfa Romeo 8C 2900B Tou­ring Ber­li­net­ta. I fe­bru­ar går én un­der ham­me­ren i Pa­ris. Pris­es­ti­mat: Rundt 200 mil­lio­ner kro­ner.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD

Syv gan­ger har vi va­ert på Pebb­le Beach Con­cours d’ele­gan­ce i Ca­li­for­nia si­den 1987. Tre av gan­ge­ne har «Best of Show»-tit­te­len gått til en Alfa Romeo 8C 2900B med Tou­ring-ka­ros­se­ri, én Spy­der og to Ber­li­net­taer. Det sier litt om hvil­ken ma­gisk kom­bi­na­sjon det er: Racing­chas­si­set fra Alfa Romeo pa­ret med ka­rosse­ri­kunst fra en av Ita­lias bes­te de­sig­ne­re før kri­gen.

Su­per­klas­si­ker

8C 2900B var Alfa Romeos vak­res­te luk­sus­bil i 1930-åre­ne, etter at man in­tro­du­ser­te sin førs­te 8-sy­lind­re­de motor 8C 2300 i 1931. Mo­del­len ble en umid­del­bar suk­sess på racing­ba­nen med blant an­net fire stra­ke sei­re på Le Mans.

Til Mil­le Mig­lia på hjemme­bane i 1936 ut­vik­let de en ennå stør­re og kraf­ti­ge­re motor, den førs­te 8C 2900 som ut­vik­let hele 220 heste­kref­ter. Det skul­le gi man­ge nye år med sei­re i det le­gen­da­ris­ke lande­veis­lø­pet. Etter å ha pro­du­sert seks sli­ke ra­cer­bi­ler in­tro­du­ser­te man en gate­ver­sjon med en litt mil­de­re motor.

Det­te var Ita­lias al­ler fi­nes­te bi­drag i luk­sus­bil­klas­sen, helt på lin­je med de fi­nes­te Bu­gat­ti, Tal­bot-lago og Dela­haye fra Frank­ri­ke og Mer­ce­des-benz 540K fra Tysk­land.

So­ber ele­gan­se

Tou­ring Ber­li­net­taen har kan­skje ikke sam­me eks­tra­va­gan­te ut­trykk som sam­ti­di­ge frans­ke ka­ros­seri­ma­ke­re, men den har en so­ber ele­gan­se som har gitt den sta­tus som en av his­to­ri­ens ab­so­lutt vak­res­te ka­ros­se­ri­er.

To­talt ble det bare byg­get 33 ek­semp­la­rer for pri­vat­mar­ke­det, kalt 8C 2900B, de fles­te av dem med ka­ros­se­ri­er fra Car­roz­ze­ria Tou­ring i Mi­la­no. Den vel­ren­nom­er­te ka­ros­seri­ma­ke­ren de­sig­net og byg­de så vel luk­ke­de Ber­li­net­taer, som åpne Spy­der and Roads­ter-ka­ros­se­ri­er.

Dyr

Ka­ros­se­ri­et på bi­len som nå kom­mer opp for auk­sjon er en av de kun fem Ber­li­net­taene byg­get av Car­roz­ze­ria Tou­ring i Mi­la­no. Den har kan­skje ikke sam­me eks­tra­va­gan­te ut­trykk som sam­ti­di­ge frans­ke ka­ros­seri­ma­ke­re, men den har en so­ber ele­gan­se som har gitt den sta­tus som en av his­to­ri­ens ab­so­lutt vak­res­te ka­ros­se­ri­er.

Bi­len som skal sel­ges (#412024) har kjent his­to­rie fra den ble solgt ny i Ita­lia i 1939, bare for å bli solgt vi­de­re til Eng­land sam­me år. Si­den den tid er den bare blitt eid av fire om­sorgs­ful­le ei­ere, og da­gens ei­er har ar­vet den av sin far som kjøp­te den i 1976.

Artcu­ri­al-sjef Matt­hieu Lamoure har en en­kel, men vak­ker for­kla­ring når han skal for­kla­re pri­sen på opp mot 200 mil­lio­ner kro­ner: «The Alfa 8C 2900B Tou­ring Ber­li­net­ta epito­mi­ses the aest­he­tics and en­gi­neer­ing of its day. It is a mar­vel, a mas­ter­pie­ce, a dream».

ALLE FOTO: ARTCU­RI­AL

LINJEVAKKER: Car­roz­ze­ria Tou­ring sto for form­giv­nin­gen på den­ne ny­de­li­ge Ber­li­net­taen som kun­ne bru­kes så vel i racing som på vei­en.

IKKE EN DÅR­LIG VINKEL: Du kan be­trak­te en slik Tou­ring Ber­li­net­ta fra alle vink­ler og bare bli be­då­ret over linje­fø­rin­gen som sam­ler seg har­mo­nisk i hek­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.