På topp og bunn

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Mens Volvo har Nor­ges mest for­nøy­de kun­der, er ikke J.D. Pow­er-un­der­sø­kel­sen like hyg­ge­lig le­sing for Volvo-le­del­sen: Helt i bunn.

og vin­ner Kunde­til­freds­hets­pri­sen 2018 med et re­sul­tat på 84,6 av mak­si­malt 100 opp­nåe­li­ge po­eng for kunde­til­freds­het.

Volvo inn­tar første­plas­sen foran Vin­mono­po­let og Toyo­ta som opp­når en kunde­til­freds­het på hen­holds­vis 83,5 og 83,2 po­eng.

– Det­te er be­drif­ter som til­byr høy kva­li­tet og ef­fek­ti­ve løs­nin­ger for sine kun­der. Vin­ner­be­drif­te­ne er kon­ti­nu­er­lig opp­tatt av å for­bed­re seg, og kjenne­teg­nes av kunde­fo­kus i et lang­sik­tig per­spek­tiv, sier Pål Ras­mus Sil­seth, pro­sjekt­le­der for Norsk Kunde­baro­me­ter.

Te­s­la i top­pen

Norsk Kunde­baro­me­ter mål­te i år Te­s­la for førs­te gang, et bil­mer­ke som i hvert fall ikke mang­ler medie­opp­merk­som­het av både po­si­tiv og ne­ga­tiv ka­rak­ter. Te­slas kun­der gir imid­ler­tid ut­trykk for at de er såre for­nøyd med val­get. Te­s­la inn­tar en sterk fjerde­plass i Norsk Kunde­baro­me­ter 2018, og opp­når et re­sul­tat på so­li­de 82,8 kunde­til­freds­hets­po­eng.

På bunn i USA

Ame­ri­kans­ke kva­li­tets- og på­li­te­lig­hets­un­der­søk­nin­ger er i prin­sipp ald­ri noen hyg­ge­lig les­ning for Volvo. Noe det hel­ler ikke er den­ne gan­gen da det svens­ke mer­ket har lyk­kes med å ram­le hele vei­en ned til ab­so­lutt bunn­plas­se­ring. Også der sam­men med Te­s­la og Ca­dil­lac og man­ge and­re ame­ri­kans­ke mer­ker.

I J.D. Pow­ers sto­re kva­li­tets­un­der­sø­kel­se lig­ger Volvo helt i bunn­sjik­tet. Det sam­me er si­tua­sjo­nen i Con­su­mer Re­ports år­li­ge på­li­te­lig­hets­un­der­sø­kel­se av 29 mer­ker på det ame­ri­kans­ke mar­ke­det. Her er det Lexus og Toyo­ta som re­gje­rer på top­pen.

Den sto­re for­skjel­len mel­lom den nors­ke og de ame­ri­kans­ke un­der­sø­kel­se­ne er at de ame­ri­kans­ke kun ba­se­rer seg på kun­dens svar om de har måt­tet opp­søke for­hand­le­ren for å få noe ut­bed­ret det sis­te året, og det er infotain­ment­sys­te­met som er den størs­te en­kelt­år­sa­ken til Vol­vos elen­di­ge plas­se­ring.

Nå ser det dog ikke ut til at kun­de­ne lar seg «skrem­me», for Volvo-sal­get i USA er høy­ere enn noen gang og opp nes­ten 30 pro­sent fra i fjor.

PÅ TOPP: Volvo ra­ger helt på top­pen av Norsk kunde­baro­me­ter i 2018 med de mest for­nøy­de kun­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.