Po­li­ti­et tar av

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Po­li­ti­et i Du­bai har fått et nytt le­ke­tøy el­ler verk­tøy, i form av så­kal­te «ho­verbi­kes». Ca­li­for­nia-ba­ser­te Hover­su­rf som fore­lø­pig har le­vert én Vtol-mo­tor­syk­kel (ver­ti­kal take off og lan­ding), sier de skal kla­re å byg­ge 40 ek­semp­la­rer. Hover­su­rf-sjef Joseph Se­gu­ra-conn som vur­de­rer tre ste­der å leg­ge fab­rik­ken, hev­der at de kan byg­ge kjøre­tøy­et der­som po­li­ti­et i Du­bai lar seg fris­te. Hover­su­rf er elek­trisk, har fire pro­pel­ler og kan fly i opp­til 100 km/t. Pri­sen er 150.000 dol­lar pr. stykk.

FOTO: HOVER­SU­RF

STREK I REGNINGEN: Hover­su­rf har en ef­fek­tiv fly­ve­tid på bare 10-25 mi­nut­ter. I dro­ne-mo­dus kan den rik­tig­nok kla­re å fly i 40 mi­nut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.