Far­vel til ver­dens­re­kord­hol­de­ren

Ver­dens­re­kor­der er til for å slås, men noen er ver­re enn and­re. Irv Gor­dons re­kord på 5,5 mil­lio­ner kilo­me­ter i sin 1966 Vol­vo P1800 blir nok stå­en­de. Len­ge.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD MO­[email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

–Skal si folk lu­rer når jeg kom­mer kjø­ren­de med min 1966 Vol­vo P1800 i snøva­e­ret her i New York i vin­ter, run­ger det gjen­nom te­le­fo­nen før lat­te­ren tar over­hånd på et nivå som vil­le fått selv Ed­die Murp­hy mis­un­ne­lig.

Året er 2010, og Irv Gor­don er på trå­den. Vi har møt­tes noen gan­ger i USA og Göte­borg og holdt kon­tak­ten i ti år si­den vi møt­tes på Pebb­le Beach da Vol­vo in­tro­du­ser­te nye S60.

Åre­vis bak rat­tet

Den gang had­de han kjørt USA på tvers fra New York til Ca­li­for­nia, for n’te gang. Kilo­me­ter­tel­le­ren på den da 34 år gam­le bi­len vis­te ikke mer enn 88.244 mi­les, men Irv Gor­dons Vol­vo P1800S had­de i vir­ke­lig­he­ten til­bake­lagt 1.888.244 mi­les.

Over­satt til euro­pe­is­ke en­he­ter var det over tre mil­lio­ner kilo­me­ter. Da var må­let å bli den førs­te i ver­den til å til­bake­leg­ge over tre mil­lio­ner mi­les i sam­me bil. Det må­let ble nådd i 2010.

Livs­lang li­den­skap

Drøyt fire tu­sen dol­lar skif­tet ei­er en fre­dag i juni 1966, da Irv ble ei­er av en rød Vol­vo P1800S. Al­le­re­de på­føl­gen­de man­dag kom han til­ba­ke til for­hand­le­ren.

– De lur­te på om det var pro­ble­mer med bi­len, men jeg kun­ne bare be­ro­li­ge at jeg kom for å ta ser­vice. In­struk­sjons­bo­ken fore­skrev ser­vice etter 1.500 mi­les, og det had­de jeg kjørt i lø­pet av førs­te hel­gen. Bi­len var så mor­som å kjø­re at jeg sim­pelt­hen ikke kun­ne stop­pe den hel­gen, min­tes han.

Hver gang han sat­te seg bak rat­tet og vred om nøk­ke­len for en ny tur, kun­ne Gor­don kon­sta­te­re at han for­bed­ret re­kor­den og gjor­de det enda vans­ke­li­ge­re for even­tu­el­le ut­ford­re­re.

– Bi­len hol­der helt sik­kert len­ger enn meg, hum­ret Gor­don sis­te gang vi snak­ket sam­men.

Han fikk rett. Bi­len har gått over 3,4 mil­lio­ner mi­les, mens Irv Gor­don ble 78 år.

100.000 kilo­me­ter år­lig

For å gi et bil­de av hva bi­len og eie­ren har gjen­nom­gått til­sva­rer det rundt 80 tu­rer Oslo - Trond­heim t/r hvert år. Hver dag si­den 1966 had­de la­ere­ren fra East Patch­o­gue, New York gjen­nom­snitt­lig kjørt 230 kilo­me­ter.

To­talt til­brak­te Gor­don nes­ten ti år bak rat­tet i bi­len! Of­test ale­ne, bare med sitt gode hu­mør og po­si­ti­ve livs­syn som sel­skap, men med en utret­te­lig gle­de av å kjø­re bil og se nye vei­er og land­skap. År ut og år inn­til re­kor­den ble en­de­lig i midt­en av no­vem­ber. Da døde Irv Gor­don i Ki­na mens han var på bil­tur. Hva el­lers.

FOTO: VOL­VO CARS

VED REISENS SLUTT: Irv Gor­don døde på tur i Ki­na med sin kja­ere Vol­vo P1800S.

GLAD MILSLUKER: Godt hu­mør er en god egen­skap når du skal til­brin­ge mer enn ti år av li­vet ale­ne bak rat­tet. Irv Gor­don had­de det mer enn de fles­te.

VER­DENS­RE­KORD­HOL­DE­REN: Irv Gor­don til­brak­te rundt 5,5 mil­lio­ner kilo­me­ter bak rat­tet i sin 1966 Vol­vo P1800 i lø­pet av 52 år. Her på Pebb­le Beach i 2000.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.