Bat­te­ri­angst

Finansavisen - Motor - - TEST -

Tysk bil­in­du­stri la­ger bat­teri­pak­ke­ne selv, men de kjø­per selve grund­ste­nen, bat­teri­cel­le­ne, fra un­der­le­ve­ran­dø­rer. Bos­ton Con­sul­ting Group an­slår at av en kom­plett bat­teri­pak­ke ut­gjør cel­le­ne 70 pro­sent av pri­se.

Tys­ke myn­dig­he­ter er red­de for at bil­in­du­stri­en de­res skal bli av­hen­gig av asia­tis­ke un­der­le­ve­ran­dø­rer. Ja­pans­ke Pa­na­so­nic / Sanyo er størst på pro­duk­sjon av li­ti­um-ion-cel­ler etter­fulgt av ki­ne­sis­ke CATL som la­ger flest cel­ler be­reg­net på bil. På de nes­te plas­se­ne kom­mer BYD, LG og Sam­sung. Myn­dig­he­te­ne vil støt­te bil­in­du­stri­en med to mil­li­ar­der Euro for å få i gang en tys­ke cel­le-pro­duk­sjon. Bil­fab­rik­ke­ne er fore­lø­pig nø­len­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.