Ford Fo­cus 1,5 TDCI vs. Opel Ast­ra

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: HÅ­KON Saebø HA­[email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Helt nye Ford Fo­cus fris­ter med sine kjøre­egen­ska­per, men er det nok til å slå den kom­for­tab­le Opel Ast­ra?

Det er li­ten tvil om hvil­ken av dis­se bi­le­ne som ser best ut. Også tatt i be­trakt­ning at Opel-en uhel­dig vis har sam­me lakk­far­ge som fôret på beste­fars frakk. Ig­no­rer sam­ti­dig den na­er­mest ra­dio­ak­ti­ve blå­far­gen på Ford-en – se for deg noe litt mind­re pran­gen­de – så har du en sports­lig og kul bil ikke helt ulikt en Mer­ce­des-benz A-klas­se med Amg-pak­ke.

At Ford har job­bet hardt for å fjer­ne seg fra den belte­dyr­lig­nen­de fa­son­gen for­ri­ge bil til en viss grad had­de, var et klokt valg. Nå er det ty­de­li­ge, sports­li­ge lin­jer, men så har også test­bi­len den så­kal­te St-line, som hjel­per på ut­se­en­det.

Over­ras­ken­de

Dess­ver­re er det in­gen opp­tur å be­ve­ge seg inn i den nye Fo­cus-en. Det er et kon­ser­va­tivt og plas­tikk­be­fengt ind­re den nye For­den byr på. Blank plast har til­syne­la­ten­de tatt den lan­ge rei­sen fra midt­en av 80-tal­let, og fun­net inn­pass i det nye in­te­ri­ø­ret. Det er ikke på langt na­er så hardt å ta på som ut­se­en­det an­ty­der, men vi­su­elt im­po­ne­rer det ikke. Lin­je­ne inn­ven­dig er for­øv­rig stram­met be­trak­te­lig opp, og det er bra. In­te­ri­ø­ret opp­le­ves mer fø­rer­ori­en­tert, mens «svuls­ten» i midt­en, som den gam­le Fo­cus-en had­de, er re­so­lutt skå­ret vekk.

Over i Opel-en har de­sig­ner­ne også kik­ket mot Mer­ce­des-benz, og fun­net ut at løs­nin­gen er fle­re kvad­rat­me­ter med blank, sort plast. Mor­somt nok har Mer­ce­des-benz selv ut­talt at de­res kun­der er litt lei av ri­pe­te, sort plast og at de be­ve­ger seg mot mer eks­klu­si­ve ma­te­ria­ler.

Uan­sett er det be­ha­ge­lig å dei­se ned i Opel-ens her­li­ge se­ter. Her er det mas­sa­sje, luft og selv­føl­ge­lig var­me. Se­te­ne er like kom­for­tab­le å sit­te i som de er til­ta­len­de å se på, noe du ikke kan si om se­te­ne i Fo­cu­sen. I test­bi­len er de av stoff, noe som er greit nok, men de ser fla­te og pus­le­te ut. Gle­de­lig nok er de be­trak­te­lig bed­re enn ut­se­en­det vil ha det til, og fle­re ti­mers kjø­ring er ikke ube­ha­ge­lig.

Det som imid­ler­tid er ube­ha­ge­lig, er å be­tje­ne be­rø­rings­skjer­men mens bi­len er i be­ve­gel­se. Både i Ford-en og Opel-en er infotain­ment­sys­te­met i det tre­ges­te la­get, og sys­te­me­ne lyst­rer ikke all­tid når en «knapp» be­rø­res. Det er både ir­ri­te­ren­de og po­ten­si­elt

tra­fikk­far­lig og bur­de va­ert løst med mer pro­ses­sor­kraft. I det mins­te har Fo­cus-en et vel­fun­ge­ren­de tale­sty­rings­sys­tem.

Gøy på vei­en

Det er også i Ford-en at mi­le­ne let­test sklir unna. På tross av å ha en litt rak­le­te die­sel­mo­tor på 120 heste­kref­ter, er Fo­cus-en den mest un­der­hol­den­de å kjø­re. Sty­rin­gen er me­get pre­sis og bi­lens vei­grep – selv på vin­ter­hjul – er ut­mer­ket. Det er sik­kert man­ge grun­ner til å kri­ti­se­re Ford, men kjøre­egen­ska­pe­ne har det sjel­den va­ert noe i vei­en med. Det be­kref­tes med nye Fo­cus.

Og det blir ty­de­lig at Ford vet hva de dri­ver med, når Opel-en stil­les som mot­stan­der på vei­en. Ikke at Ast­ra er en dår­lig bil, for det er den ab­so­lutt ikke. I kom­fort og av­slap­pet­het su­ser du av sted, men spe­si­elt in­volve­ren­de blir det ald­ri. Test­bi­len er ut­styrt med en 1,6-li­ters tur­bo­la­det ben­sin­fi­rer på 200 heste­kref­ter, som na­tur­lig nok gjør Ast­ra-en ve­sent­lig ras­ke­re enn Fo­cus-en den­ne gan­gen.

Men li­ke­vel er det Ford-en som lok­ker mest, mye på grunn av sine pre­si­se kjøre­egen­ska­per. Og når mør­ket fal­ler på, som det jo gjør gans­ke fort på den­ne ti­den av året, ser du nes­ten in­gen ting av det søvn­dys­sen­de in­te­ri­ø­ret.

Styr unna die­sel­mo­to­ren og gå for ben­sin­mo­to­ren på 125 el­ler 182 heste­kref­ter. Er du glad i å kjø­re bil, men ikke vil bru­ke mye pen­ger, kan Ford Fo­cus va­ere bi­len for deg.

MORO BAK RAT­TET: Nye Ford Fo­cus er ar­tig å suse rundt i mens Opel Ast­ra er en kom­for­ta­bel og litt mind­re spen­stig bil.

GODT STED Å VA­ERE: Ast­ra-en har ikke det mest slå­en­de eks­te­ri­ør­de­sig­net, men tar igjen for det med et be­ha­ge­lig in­te­ri­ør. Det fø­les mer på­kos­tet enn det i Fo­cus-en. For­øv­rig har både Ford-en og Opel-en gode Led-lys, men i Opel-en fun­ge­rer de mest ele­gant.

IKKE VEL­DIG SPEN­NEN­DE: Ford Fo­cus ser kan­skje kul ut fra ut­si­den, men inn­ven­dig er det ikke så fen­gen­de. Test­bi­len er ut­styrt med en åtte­trinnsauto­mat fun­ge­rer i det dag­li­ge, men som ikke im­po­ne­rer om du for­sø­ker å gire selv med hend­le­ne på rat­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.