Frem­ti­dens Vol­vo i Göte­borg

Nor­dens størs­te el­bil­mes­se, eca­rex­po i Göte­borg den­ne hel­gen, har to eks­tra at­trak­sjo­ner med de­bu­ter av kon­sep­te­ne Vol­vo 360c og BMW ix3.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD MO­[email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Nor­ge lig­ger heste­ho­der foran Sve­ri­ge når det gjel­der elek­tri­fi­se­ring av bil­par­ken, men nå ar­ran­ge­res Nor­dens størs­te el­bil­mes­se i Göte­borg. eca­rex­po går av sta­be­len i Svens­ka Mäs­san i Göte­borg den­ne hel­gen med alle le­ve­ran­dø­re­ne av el- og hy­brid­bi­ler på plass. Ved si­den av en bred over­sikt over til­gjen­ge­li­ge bi­ler på mar­ke­det, har ar­ran­gø­re­ne fått to spen­nen­de kon­sept­bil­de­bu­ter i Nor­den også: BMW ix3 og Vol­vo 360c.

Na­ert mar­ke­det

ix3 er et gans­ke pro­duk­sjons­na­ert kon­sept på BMWS førs­te EL-SUV - el­ler SAV, Sports Ac­ti­vity Ve­hicle, som BMW vel­ger å kal­le kon­sep­tet.

Med 270 heste­kref­ter og en batte­ri­ka­pa­si­tet på 70 kwh får den en rekke­vid­de på 400 kilo­me­ter.

Langt inn i frem­ti­den

Vol­vo over­ras­ker med å pre­mie­re­vise sin nye, spen­nen­de kon­sept­bil 360c for pub­li­kum på eca­rex­po.

Det er en auto­nom, el­dre­vet og opp­kob­let bil som Vol­vo ser som en platt­form for ide­er om hvor­dan vårt fram­ti­di­ge sam­funn skal ut­for­mes.

- Vi ser på 360c som et ut­gangs­punkt for dis­ku­sjon og nye ide­er. Vi tror at helt auto­nom kjø­ring har po­ten­si­al til å for­and­re vårt sam­funn på man­ge må­ter, sier Mår­ten Le­ven­stam, se­nior vice pre­si­dent for cor­po­rate stra­te­gy på Vol­vo Cars.

FOTO: VOL­VO CARS

FREM­TI­DENS VOL­VO? Vol­vo vi­ser for førs­te gang frem frem­tids­stu­di­en 360c på Nor­dens størs­te el­bil­mes­se i Göte­borg den­ne hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.