Sel­ger livs­ver­ket

I 1968 teg­net Jo­han­n­es Pau­lus­sen sin egen drømme­bil. Åt­te år se­ne­re sto den klar. Etter 43 år skal han la livs­ver­ket gå vi­de­re til en ny ei­er.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD MO­[email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

«Det er med tungt hjer­te jeg har be­stemt meg for å sel­ge hele Be­radi­no-pro­sjek­tet. Jeg gjør det mens jeg fort­satt har kon­troll og kan hjel­pe en ny ei­er. Kom og møt meg på Es­sen Mo­tor Show 1. - 9. de­sem­ber» sto det i mai­len fra Jo­han­n­es Pau­lus­sen.

Prak­tisk in­ge­ni­ør­ar­beid

Har du ikke hørt om Be­radi­no er ikke det så rart. Den fin­nes kun i ett ek­semp­lar, teg­net og bygd av Pau­lus­sen selv i pe­rio­den fra 1968 til 1975.

– Jeg var bare ten­åring da jeg for­søk­te å dra lin­je­ne til så vel Fer­ra­ri 250 GTO som Ford GT40, med min egen vri. Som ma­skin­in­ge­ni­ør­stu­dent gjor­de jeg al­vor av å byg­ge en egen sports­bil med klas­sisk svø­pen­de lin­jer. Fra en tre­mo­dell i full ska­la ble det støpt glass­fi­ber­ka­ros­se­ri.

Por­sche-tek­nikk

Ram­men er hans egen kon­struk­sjon, med kom­po­nen­ter fra både Por­sche og Vol­ks­wa­gen. Mo­to­ren var en re­la­tiv mo­de­rat 2-li­ters Por­sche 911 for å få den god­kjent.

Høy­den på den fer­di­ge bi­len var nes­ten 30 centi­me­ter la­ve­re enn en sam­ti­dig Por­sche 911, og vek­ten stop­pet al­le­re­de på 1.010 kilo­gram.

Pro­sjek­tet ble bygd ho­ved­sa­ke­lig i som­mer­fe­rie­ne og hel­ge­ne og tok to­talt na­er­me­re 7.000 ti­mer.

Han bruk­te den som kose­kjøre­tøy frem til 1992, da den ble satt bort til 2009. Da ble den pus­set opp, og si­den har Pau­lus­sen vist den på en rek­ke ar­ran­ge­men­ter, men nå skal en ny lieb­ha­ber over­ta.

FOTO: IVAR ENGERUD

50 ÅRS LI­DEN­SKAP: Jo­han­n­es Pau­lus­sen med sin vak­re selv­byg­de sports­bil som han teg­net i 1968 og byg­de fer­dig i 1975.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.