Ti­de­nes ras­kes­te Mcla­ren

Mcla­ren F1 er til­ba­ke med tre se­ter, mer aero­dy­na­mis­ke for­mer og et nytt navn – Spe­ed­tail. Hef­ti­ge 1.050 HK og 403 km/t skjer­per san­se­ne.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MAR­TIN TY­STAD

Helt si­den Mcla­ren be­gyn­te å byg­ge bi­ler for lande­vei­en igjen i 2011, har ver­den ven­tet på en ny tre­se­ter. F1 som først ble vist i 1992 og bygd fra 1993-1998 har mang­let side­styk­ke i su­per- og hy­per­bil­ver­de­nen. Det fin­nes and­re supre su­per­bi­ler, men in­gen har tre se­ter og ytel­se­ne og fi­nis­hen til in­ge­ni­ø­re­ne i Wo­king. De sis­te syv åre­ne har Mcla­ren bygd seg et navn og re­nom­mé som gjør at bi­le­ne nev­nes i sam­me ånde­drag som Fer­ra­ri og Lam­borg­hi­ni.

Med grov­ar­bei­det unna­gjort – tak­ket va­ere hef­ti­ge bi­drag som (MP4) 12C, 650S, 675LT, 570S, 600LT, 720S, P1 og Sen­na – er det alt­så klart for en ny Mcla­ren F1. Selv om Spe­ed­tail er det of­fi­si­el­le nav­net. Pro­sjek­tet som in­ternt ble kalt BP23, Be­spo­ke Pro­ject nr. 2 og tre se­ter, er for lengst ut­solgt. Ak­ku­rat som F1 skal det la­ges kun 106 ek­semp­la­rer.

Samt­li­ge er «spo­ken for», til tross for en eks­port­pris på 1,75 mil­lio­ner pund. Det vil si 19 mil­lio­ner kro­ner før nors­ke av­gif­ter er kal­ku­lert.

Fas­te hjul­kaps­ler

En av de førs­te tin­ge­ne man leg­ger mer­ke til, uten­om di­men­sjo­ne­ne og pro­fi­len, er pa­ne­le­ne i midt­en av 20-tom­mers­fel­ge­ne. Dis­se er lagd av kar­bon­fi­ber og for­met for å re­du­se­re luft­mot­stan­den. Iføl­ge Mcla­ren vil ro­te­ren­de hjul all­tid sky­ve luft­strøm­men vekk fra bi­len, men ved å ha sli­ke ae­ropa­ne­ler be­hol­der man luft­strøm­men rundt bi­len, slik at den kan guides ned lands side­skjør­tet. Den­ne ny­vin­nin­gen skal også re­du­se­re tur­bu­len­sen i hjul­bu­ene.

Men det er li­ke­vel fa­son­gen som vir­ke­lig skil­ler seg ut. Det tåre­for­me­de ka­ros­se­ri­et er en vi­dere­fø­ring av lin­je­ne til F1 og P1, mens man­ge­len av side­speil har opp­lag­te for­de­ler for å tord­ne frem. I ste­det for speil er det to Hd-ka­me­ra­er som sky-

ves ut fra hver dør når bi­len star­tes opp. Det er ak­tiv aero­dy­na­mikk foran og bak, og du kan sen­ke bi­len med 35 milli­me­ter som gir deg en bakke­kla­ring på bare 11,2 centi­me­ter.

I eks­klu­sivt sel­skap

Topp­far­ten er 403 km/t, som ef­fek­tivt gjør Spe­ed­tail til Mcla­rens ras­kes­te bil noen­sin­ne. Det plas­se­rer bi­len i eks­klu­sivt sel­skap, men ek­sem­pel­vis Ko­enigs­egg Age­ra RS og Bu­gat­ti Chi­ron er ras­ke­re. Age­ra RS er god for snaue 458 km/t, mens Chi­ron kla­rer 419 km/t.

Der Bu­gat­ti snak­ker om sitt «Top Spe­ed»-mo­dus, kal­ler Mcla­ren det ras­kes­te kjøre­pro­gram­met for «Ve­locity» – alt­så has­tig­het. Når fo­ku­set er på å sel­ge fle­re bi­ler, tren­ger man ikke nød­ven­dig­vis å va­ere ras­kest. I fjor solg­te Mcla­ren 3.340 bi­ler, Bu­gat­ti solg­te 70 Chi­ron, mens Ko­enigs­egg solg­te ad­skil­lig faer­re do­nin­ger.

Det 5,2 me­ter lan­ge lo­ko­mo­ti­vet Spe­ed­tail har et ka­ros­se­ri av ti­tan og kar­bon­fi­ber, som har faer­re fib­re enn su­per­sports­bi­ler flest – 1.000 fib­er pr. tråd, kon­tra 3.000 fib­er. Det re­du­se­rer ikke bare vek­ten, mar­gi­nalt, men gjør det enk­le­re å ska­pe in­tri­ka­te de­sign på de eks­po­ner­te pa­ne­le­ne. Ti­ta­nen som er brukt kan far­ges i en hvil­ken som helst far­ge, lo­go­en til Mcla­ren er skre­vet med ti­tan på bak­si­den av fø­rer­se­tet. Et nytt skinn­in­te­ri­ør med en let­te­re hud fra Brid­ge of Weir Leather Com­pany i Skott­land, re­du­se­rer vek­ten med 30 pro­sent. Sol­skjer­mer er drop­pet. I ste­det er det elek­tro­kro­ma­tisk glass i front­ru­ten, som blir mør­ke­re ved ett taste­trykk.

Le­ve­rings­klar i 2020

Mer de­tal­jer­te spe­si­fi­ka­sjo­ner vil nok slip­pes når bror­par­ten av tes­tin­gen er gjen­nom­ført, men en hy­brid driv­lin­je på 1.050 heste­kref­ter og en tørr­vekt på 1.430 kilo lo­ver godt. Det gjør også de førs­te hur­ra­tal­le­ne. Null til 300 km/t skal ta 12,8 se­kun­der. Da­gens Mcla­ren P1 bru­ker til sam­men­lig­ning 16,5 se­kun­der. Pi­rel­li er hy­ret inn for å ut­vik­le nye P Zero-dekk til for­må­let.

Spe­ed­tail er den førs­te av 18 nye mo­del­ler som står for tur de nes­te syv åre­ne, som del av for­ret­nings­pla­nen Track25. Pro­duk­sjo­nen av tre­se­te­ren skal etter pla­nen be­gyn­ne i 2019, og de førs­te kunde­bi­le­ne ven­tes le­vert i star­ten av 2020.

ALLE FOTO: MCLA­REN

GLATT SOM FÅ: Dråpe­fa­song, sier Mcla­ren. Na­tur­lig nok. Sett oven­fra gjør de mør­ke glass­fla­te­ne i ta­ket det inn­ly­sen­de.

SU­PER GT: Vel­dig rask, men sta­dig kom­for­ta­bel som en grand tourer. Hev­der Mcla­ren. Alle ny­vin­nin­ge­ne til tross, ser det gans­ke spar­tansk ut. Tyn­ne­re skinn er 30 pro­sent let­te­re enn tid­li­ge­re.

TRE SE­TER: Nes­ten det enes­te Spe­ed­tail og F1 har til fel­les er se­te­løs­nin­gen, som ef­fek­tivt set­ter ven­ne­ne dine på plass.

KLAR FOR TAKE OFF: Kjøre­ret­ning vel­ges med knap­per i ta­ket. Sik­kert topp de førs­te gan­ge­ne, mu­li­gens kjipt i leng­den.

OVERGÅR P1: Spe­ed­tail er sma­le­re enn Mcla­ren P1, men med en to­tal­leng­de på 5.137 milli­me­ter er den mer enn en halv me­ter leng­re. Mcla­ren F1 var enda kor­te­re, med en leng­de på 4.287 milli­me­ter.

SKJERM FOR SPEIL: Det er fem skjer­mer i cock­pi­ten. De to yt­ters­te vi­ser bilder fra ka­me­ra­ene på si­den. Blind­so­ner skal der­med va­ere eli­mi­nert.

EKS­TREM: Spe­ed­tail er Mcla­rens ras­kes­te bil noen­sin­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.