Håre­te mål fra Mer­ce­des

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - PÅL SIL­BERG MO­[email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Når du gir full gass og Mer­ce­des´nye lad­ba­re hy­bri­der kob­ler sam­men for­bren­nings­mo­to­ren og den elek­tris­ke mo­to­ren, må dek­ke­ne klo­re seg fast i as­fal­ten.

Du kan kjø­re hele­lek­trisk cir­ka 50 kilo­me­ter med den den nye plugginn-hy­brid­løs­nin­gen til Mer­ce­des, men du mis­ter litt plass i ba­ga­sje­rom­met. 50 kilo­me­ter hø­res ikke mye ut, men bil­pro­du­sen­te­ne fun­net ut at A4-bi­lis­ten kan bru­ke strøm på alle de or­di­na­ere tu­re­ne du gjør i lø­pet av uken. In­ves­te­rer du i en lade­boks hjem­me, tren­ger bi­len bare stå til­kob­let to ti­mer før du har så godt som «full tank».

Mer­ce­des har valgt å ba­se­re de tre nye hy­bri­de­ne på ek­sis­te­ren­de bil­platt­for­mer. Det be­tyr at bi­le­ne må ha en «kas­se» i ba­ga­sje­rom­met for å få plass til elek­tris­ke og elek­tro­nis­ke kom­po­nen­ter. Eks­akt hvor mye plass «kas­sen» stje­ler vet frem­de­les ikke Mer­ce­des. Vi vil an­slå at rundt 20 pro­sent av vo­lu­met til ba­ga­sje­rom­met blir borte.

I lø­pet av en dag kjør­te vi nye plugg-inn ver­sjo­ner av C-, E-, og S-klas­sen i Stuttgart. Uan­sett hvil­ken mo­dell du øns­ker deg, får du nøy­ak­tig den sam­me hy­brid­løs­nin­gen. Da gjen­står det bare å vel­ge mo­tor og krys­se av på lis­ten over eks­tra­ut­styr.

Ru­ten var på 33 kilo­me­ter. Den gikk gjen­nom små­byer rundt Stuttgart på fla­te vei­er med mye tra­fikk og kon­ser­va­ti­ve farts­gren­ser. Vi kun­ne fint ha klart oss uten å bru­ke en drå­pe driv­stoff, men vi måt­te trå til et par gan­ger for å se hvor­dan die­sel- og el-mo­tor sam­ar­bei­der.

De sam­ar­bei­der fint med en se­dat kjøre­stil, men kob­lin­gen er ikke lyn­raskt med flat pe­dal. I by­ga­te­ne glir vi så godt som lyd­løst av­går­de. Sum­min­gen fra driv­ver­ket er knapt hør­bart. As­fal­ten er god så dek­ke­ne er knapt hør­ba­re.

Die­sel­re­nes­san­se

Hy­brid­sys­te­met er ba­sert på løs­nin­gen brukt i E 350 e. Kom­po­nen­ten er krym­pet og pak­ket mer ef­fek­tivt. Bat­te­ri har fått over dob­belt så stor ka­pa­si­tet uten at bat­teri­pak­ken tar mer plass. Alle mo­del­le­ne har et bat­te­ri på 13,5 kwh som på pa­pi­ret rek­ker til drøyt 50 kilo­me­ters kjø­ring.

I de lad­ba­re hy­brid­ver­sjo­ne­ne av Cklas­se og E-klas­se kan du vel­ge mel­lom rek­ke fire ben­sin- el­ler die­sel­mo­tor. S-klas­sen kom­mer bare med en V6 ben­sin­mo­tor.

Die­sel­mo­to­ren er ny­ut­vik­let. Den bru­ker mind­re fos­silt driv­stoff enn ben­sin­mo­to­ren og ska­per mind­re CO2. Det er guns­tig i for­hold til den nye måle­me­to­den (WLTP) som skal bru­kes til å måle for­bruk og ut­slipp av CO2. Me­nin­gen med WLTP er blant an­net å gi deg et mer rea­lis­tisk bil­de av hvil­ket ben­sin- el­ler die­sel­for­bruk du kan ven­te seg når du kjø­per ny bil. WLTP ble inn­ført 1. sep­tem­ber i år, men EU og bil­pro­du­sen­te­ne er blitt eni­ge om at alle skal of­fent­lig­gjø­re de nye ver­di­ene 1. ja­nu­ar 2019.

Ny knapp

Bi­le­ne i seg selv er vel­kjen­te. Den enes­te end­rin­gen er at in­stru­ment­bor­det har fått vis­nin­ger som gjør at du kan føl­ge med på hvor mye strøm el­ler fos­silt driv­stoff du bru­ker, hvor mye batte­ri­ka­pa­si­tet du har igjen osv. På midt­kon­sol­len er det kom­met en ny knapp. Den gjør at du kan vel­ge fire for­skjel­li­ge frem­drifts­mo­dus – rent elek­trisk, spa­re på bat­te­ri­et til du har bruk for det el­ler la­ding. Den fjer­de mo­du­sen er smart hy­brid. Da vel­ger bi­len hvor­dan den skal por­sjo­ne­re ut strøm­men på bat­te­ri­et på best mu­lig måte i for­hold til den ru­ten du leg­ger inn i na­vi­ga­sjons­sys­te­met og tra­fikk­for­hol­de­ne på ru­ten.

I hy­brid­mo­del­le­ne til Mer­ce­des sit­ter det en elek­trisk mo­tor som har en ef­fekt på 90 kw. Mer­ce­des har klart å få til et ef­fek­tivt sam­ar­beid mel­lom fos­si-mo­to­re­ne og elek­tro­mo­to­re­ne. Alle de tre mo­del­le­ne har et mo­ment på 700 Nm og de er lyn­ras­ke. En sta­sjons­vogn som gjør unna 0 – 100 km/t på 5,7 se­kun­der kan få ei­ere av sports­bi­ler til å skjel­ve i buk­se­ne. S-klas­sen med en V6-ben­sin­mo­tor og en sys­tem­ef­fekt på nes­ten 500 hes­ter er ikke bare ul­tra kom­for­ta­bel den er også sva­ert raskt ute av lys­kryss. 0 – 100 km/t på fem se­kun­der bur­de hol­de for alle som er opp­tatt av plass og luk­su­riøs kom­fort i en miljø­venn­lig inn­pak­ning.

Håre­te am­bi­sjo­ner

Am­bi­sjo­ne­ne til Mer­ce­des-benz er ikke snaue. Tys­ker­ne skal ha 130 elek­tri­fi­ser­te mo­del­ler som dek­ker alle seg­men­ter i pro­duk­sjon om et par år. Mer­ce­des vil kun­ne le­ve­re mel­lom 15 og 25 pro­sent av de bi­le­ne som pro­du­se­res med en form for elek­trisk frem­drift – av­hen­gig av etter­spør­se­len. Om du el­ler en tys­ker kjø­per plugg-inn hy­brid av­hen­ger av pri­sen.

Eks­ak­te pri­ser på de nye plugg-inn-mo­del­le­ne er ikke fast­satt hver­ken i Tysk­land el­ler Nor­ge ennå. Det an­ty­des at en S-klas­se hy­brid i Tysk­land vil kos­te snaut en mil­lion kro­ner.

NOK HES­TER: Mer­ce­des S 560 e har nes­ten 500 heste­kref­ter og ak­se­le­re­rer fra 0 til 100 km/t på fem se­kun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.