Mo­der­ne ka­ta­ma­ran

Si­lent-yachts har bygd en sol­cel­le-ka­ta­ma­ran som er eks­tremt bil­lig i drift. – Kjøp en an­nen båt hvis du vil kjø­re fort, sier Michael Köh­ler, sje­fen for Si­lent-yachts.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - PÅL SIL­BERG MO­[email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Det kos­ter skjor­ta og vel så det å kjø­re fort med båt. Vi en­trer Si­lent 55 etter å ha tes­tet en Azimut S6. Ved full fart, som er 35 knop, svir den 18 me­ter lan­ge bå­ten av 334 li­ter die­sel i ti­men. Nøy­er du deg med el­le­ve knop, syn­ker for­bru­ket til 83 li­ter i ti­men.

Si­tua­sjo­nen er noe helt an­net med Si­lent 55.

Med sol­cel­ler på ta­ket hev­der Si­len­t­yachts-sjef Michael Köh­ler at man kan crui­se 90 nau­tis­ke mil om da­gen, ha air­con­dition på et ri­me­lig nivå, koke mat og ha på lys uten å bru­ke så mye som en drå­pe die­sel. For­ut­set­nin­gen er at so­len skin­ner.

Si­lent 55 er ka­ta­ma­ran, det vil si at bå­ten har to skrog. Kata­ma­ra­ner bru­ker mind­re driv­stoff enn kon­ven­sjo­nel­le bå­ter. Jo sma­le­re skro­ge­ne til en ka­ta­ma­ran er, jo bil­li­ge­re er den i drift. Kata­ma­ra­ner som er lyst­bå­ter og snaut 20 me­ter lan­ge har re­la­tivt bre­de skrog. Det må de ha for at skro­ge­ne skal kun­ne bru­kes til noe for­nuf­tig, som for ek­sem­pel lu­ga­rer.

Dre­ven båt­mann

Michael Köh­ler er en dre­ven jord­s­om­sei­ler. Han har va­ert i de fles­te av­kro­ke­ne på klo­den og til­brak­te na­er­me­re 15 år på ha­vet før han be­gyn­te å in­ter­es­se­re seg for mo­tor­bå­ter og –yach­ter dre­vet av elek­tris­ke mo­to­rer, for­synt med strøm fra bat­te­ri­er som la­des av sol­cel­ler. Den førs­te elek­tris­ke bå­ten han byg­de, So­lar­wa­ve 46, var fer­dig i 2010. Den ble tes­tet i fem år blant an­net i Mid­del­ha­vet, på ka­na­le­ne i Euro­pa og i Svarte­ha­vet. Elek­tro­mo­to­re­ne gikk over 2.000 ti­mer uten pro­ble­mer. Ge­ne­ra­to­ren han had­de om bord, gikk bare 50 ti­mer.

– Hvis du er så skrå­sik­ker på at so­len skal skaf­fe all ener­gi­en, hvor­for var det en ge­ne­ra­tor om bord?

– Vi star­tet ge­ne­ra­to­ren nå og da så den ikke skul­le «stå i styk­ker». Ge­ne­ra­to­ren har vi først og fremst av sik­ker­hets­mes­si­ge grun­ner. Blir det dage­vis med dår­lig va­er, kan det va­ere nød­ven­dig å bru­ke ge­ne­ra­to­ren for å lade bat­te­ri­ene når man er på lang­tur i rom sjø. En 64-fo­ter vi har le­vert, krys­set At­lan­ter-

ha­vet i som­mer. Eie­ren had­de det tra­velt så han bruk­te 1.600 li­ter die­sel. Vi kal­ler ge­ne­ra­to­ren en rekke­vidde­for­len­ger, sier Köh­ler.

Som stan­dard le­ve­res Si­lent 55 med to elek­tro­mo­to­rer på 30 kw. Topp­far­ten med dis­se mo­to­re­ne er 11 knop. 55-fo­te­ren kan også le­ve­res med 2 x 250 kw elek­tro­mo­to­rer. Da kan du få bå­ten opp i 20 knop. Selv om bat­teri­ban­ken til den­ne ver­sjo­nen er stør­re, går rekke­vid­den dra­ma­tisk ned når du kjø­rer fort. Økes far­ten fra syv til 17 knop fire­dob­les for­bru­ket av elek­tri­si­tet.

Al­ter­na­tiv til mo­tor­sei­ler

Köh­ler un­der­stre­ker at Si­lent 55 ikke er en båt for dem som har det tra­velt. Skal du kla­re 90 nau­tis­ke mil på en god og lang sol­dag, kan du ikke kjø­re for­te­re enn 6 til 8 knop.

– Du kan gjer­ne se på Si­lent 55 som al­ter­na­ti­vet til en mo­tor­sei­ler, sier Köh­ler.

I til­legg til at Si­lent 55 via sol­cel­le­ne er selv­for­synt med ener­gi og der­med ri­me­lig i drift frem­he­ver Köh­ler at ved­li­ke­holds­kost­na­de­ne er lave. Elek­tro­mo­to­re­ne er så godt som «evig­va­ren­de» og tren­ger ikke ser­vice. Bat­te­ri­ene og sol­cel­le­ne ga­ran­te­res å hol­de i ti år. Han me­ner at det er mye bil­li­ge­re å drif­te en Si­lent 55 enn en til­sva­ren­de mo­tor­båt el­ler mo­tor­sei­ler.

– Vin­ter­opp­lag er en­kelt. Det er bare å tøm­me vann­tan­ken, sep­tik og slan­ger og ha på litt frost­va­eske. Alt an­net kan stå på. Sol­cel­le­ne hol­der bat­te­ri­ene ved like og du kan ha på var­me om bord uten å kob­le deg til land­strøm, sier Köh­ler.

Si­lent-yachts er et lite verft som til­byr kun­de­ne stor flek­si­bi­li­tet. Bå­ten vi så på had­de en stan­dard inn­red­ning. «Stor­stu­en» på ho­ved­dek­ket inne­hol­der en prak­tisk bys­se, fø­rer­po­si­sjon og kom­bi­nert spise­plass og sa­long. Fra sa­lon­gen er det dør til ei­er­lu­ga­ren helt for­ut. Ei­er­lu­ga­ren er rom- me­lig og har fin ut­sikt. Den er til­knyt­tet bad nede i styr­bord skrog. Fra sa­lon­gen er det trap­per ned til lu­ga­rer i beg­ge skro­ge­ne.

Stan­dard­ver­sjo­nen har en stor lu­gar i ba­bord skrog og to mind­re i styr­bord skrog. Si­lent 55 har re­la­tivt bre­de skrog så det er ri­me­lig god plass i gjeste­lu­ga­re­ne. Ute­plas­sen på ak­ter­dek­ket er ikke over­vel­den­de stor og det er hel­ler ikke fly­brid­gen. Sol­cel­le­ne på ta­ket be­gren­ser mu­lig­he­ten til å lage en gi­gan­tisk fly­brid­ge.

Kon­kur­ranse­dyk­tig

Un­der dekk har Si­lent 55 en mo­der­ne, nøk­tern stil. Tre­pa­ne­le­ne er lys­bei­set. Gul­ve­ne er lys­bei­set. Skin­net er lyst bei­ge. Ta­ket er hvitt. Köh­ler & co har nok klart å lage gode tek­nis­ke løs­nin­ger. Når det gjel­der de­sign og in­te­ri­ør har de fort­satt en del å gå på. Bå­ten mang­ler den touch­en av luk­sus og ele­gan­se som man­ge nok øns­ker seg når de leg­ger en ikke ube­ty­de­lig penge­sum i en båt.

Eks­akt hvor stor den ikke ube­ty­de­li­ge penge­sum­men er, vil ikke verf­tet opp­gi.

– Vi pri­ser hver båt in­di­vi­du­elt blant an­net for­di vi har for­skjel­li­ge mo­tor­løs­nin­ger, kan le­ve­re bå­ten med seil el­ler ki­te og til­pas­ser inn­red­nin­gen til kun­dens pre­fe­ran­se. Si­lent 55 er bil­lig i drift. Fore­lø­pig vil ikke kun­de­ne be­ta­le noe eks­tra for det. Der­for har vi lagt oss på en pris som match­er til­sva­ren­de mo­tor­ka­ta­ma­ra­ner fra for ek­sem­pel Foun­tai­ne Pa­jot og La­goon, sier Köh­ler.

Både Foun­tain Pa­jot og La­goon har pris­lis­ter. En Foun­tai­ne Pa­jot Que­ens­land 55 kos­ter cir­ka 17 mil­lio­ner kro­ner. En La­goon 630 MY kos­ter om­trent en mil­lion kro­ner mer. Kata­ma­ra­ner er dy­re­re enn mo­tor­bå­ter med et skrog og ve­sent­lig dy­re­re enn tra­di­sjo­nel­le seil­bå­ter. En seil­båt på 55 fot får du for cir­ka seks mil­lio­ner kro­ner.

Skal du kla­re 90 nau­tis­ke mil på en god og lang sol­dag, kan du ikke kjø­re for­te­re enn 6 til 8 knop

KOM­PLETT FØ­RER­PO­SI­SJON: Alt kan kon­trol­le­res fra fly­brid­gen hvor det også er en li­ten sitte­grup­pe.

SELV­FOR­SYNT: Sol­celle­pa­ne­le­ne gjør at det ikke er mu­lig å lage inn­red­ning på ta­ket.

NØK­TERN: Ei­er­lu­ga­ren er lys og luf­tig. Ba­det er plas­sert i ett av skro­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.