Star­ter med el­bil

Ri­vi­an er en ny­star­tet ame­ri­kansk el­bil­pro­du­sent. Førs­te mo­dell er den elek­tris­ke pre­mi­um-pick­up­en R1T.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MAR­TIN TYSTAD

Am-car. Det var en gang det be­tyd­de én ting – et stort flak av en bil med et hav av plass inn­ven­dig, et langt pan­ser og en tørst og kraf­tig ben­sin­dre­ven V8. Ri­vi­an som hol­der til i en gam­mel Mit­sub­ishi-fab­rikk i Il­li­nois, vis­te frem to nye mo­del­ler på LA Auto Show. Pick­up­en R1T og en til­sva­ren­de stor SUV kalt R1S. Noe er hel­dig­vis som det var. Med en leng­de på 5,48 me­ter og en ak­sel­av­stand på 3,45 me­ter kan ikke pick­up­en bli stemp­let som kom­pakt.

14.000 Nm

Det er fire el­mo­to­rer som le­ve­rer 147 kw til hvert hjul. Det snak­kes om 3.500 new­ton­me­ter pr. hjør­ne og alt­så et sam­let drei­e­mo­ment på 14.000 Nm. Null til 100 km/t tar i bes­te fall kun tre se­kun­der, og i ver­ste fall bare fem. Kref­te­ne til el­mo­to­re­ne skal hol­de til å kun­ne trek­ke 5.000 kilo på hen­ger. Nytte­las­ten på det 1,4 me­ter lan­ge pla­net er 800 kilo.

Tre bat­teri­pak­ker er til­gjen­ge­li­ge: en­ten 105 kwh, 135 kwh el­ler 180 kwh. Rekke­vid­den opp­gis å va­ere hen­holds­vis 370, 483 og 644 kilo­me­ter pr. opp­lad­ning. Egen­vek­ten er 2.670 kilo, og vek­ten skal va­ere for­delt 52 pro­sent frem­me og 48 pro­sent bak. Un­der pan­se­ret er det et ba­ga­sje­rom som rom­mer 330 li­ter. Un­der pla­net, bak se­te­ne, er det et eks­tra lås­bart ba­ga­sje­rom som strek­ker seg på tvers av bi­len med plass til yt­ter­li­ge­re 350 li­ter.

Tå­ler én me­ter vann

Ri­vi­an ble etab­lert i 2009 av RJ Sca­rin­ge, som har gått på Mas­sachu­setts Insti­tute of Tech­no­lo­gy. Nav­net på bil­mer­ket stam­mer fra et elve­leie i Flo­ri­da der Sca­rin­ge voks­te opp. Sje­f­in­ge­ni­ø­ren er Mark Vin­nels som tid­li­ge­re job­bet hos Mcla­ren. Fi­nis­hen er det in­gen­ting å si på. R1T ser ut som et pro­duk­sjons­klart pre­mi­um-pro­dukt.

Foran er det dob­le wish­bone-opp­heng, bak et multi­link-opp­sett. Det er dy­na­misk kurve­kon­troll og auto­ma­tisk jus­ter­ba­re dem­pe­re. Vade­dyb­den er 1 me­ter. Må­let er å ha pick­up­en i pro­duk­sjon i 2020. Pri­se­ne lig­ger an til å star­te på 69.000 dol­lar og strek­ker seg til 90.000 dol­lar for topp­mo­del­len, som til­sva­rer pri­ser fra 593.000 kro­ner til 774.000 kro­ner.

ALLE FOTO: RI­VI­AN

PRE­MI­UM: In­te­grer­te dør­hånd­tak er helt i ti­den. Enk­le lin­jer, ele­gan­te over­gan­ger og en front med saer­preg set­ter to­nen. Fi­nis­hen sier sitt. Pick­up­en til­hø­rer pre­mi­um-klas­sen.

IN­GEN TVIL: Bak­lyk­te­ne som strek­ker seg på tvers av hek­ken lev­ner in­gen tvil. Ri­vi­an er lett gjen­kjen­ne­lig al­le­re­de før pro­duk­sjo­nen er i gang.

STO­RE SKJERMER: Lo­go­en til Ri­vi­an er kan­skje vel lik Re­nault. Den sto­re info­skjer­men ser bru­ker­venn­li­ge ut.

GOD PLASS: In­te­ri­ø­ret la­ter til å ha ri­ke­lig med plass. Grøn­ne se­ter og ar­ti­ge de­tal­jer trek­ker opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.