Ci­troën C5 Air­cross

Ci­troën sen­der nye C5 Air­cross ut på de lo­ka­le geite­sti­ene for å de­mon­stre­re kom­for­ten.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: RAGN­VALD JO­HAN­SEN

Mar­ra­kesh, rush­tid. Et esel lun­ter bort­over i vei­kan­ten. Det trek­ker på ei kjer­re med noen bur­høns og en gris, fire plast­dun­ker og to gutt­un­ger. Tre ka­rer på en mo­ped kjø­rer over vei­en foran en buss, og sne­i­er inn bak en trak­tor med til­hen­ger. Hø­ner og gei­ter går fritt om­kring, front­lys, blink­lys og gate­lys hø­rer alle til en ver­den langt borte. Den lo­ka­le slak­te­ren har grise­skrot­ter hen­gen­de til tørk ute på ga­ten, de ding­ler frem og til­ba­ke i ør­ken­vind og ek­sos. En Fiat Pan­da lak­kert i en far­ge som må he­te «Ma­rok­ko Spe­si­al», kas­ter seg med døds­for­akt ut i mot­gå­en­de felt der en laste­bil kom­mer dund­ren­de. Pan­da mot laste­bil er rått par­ti, og Fia­ten kla­re­rer fron­ten på Ci­troëns nye C5 Air­cross med et fri­mer­ke. Nes­te hind­ring pas­se­res på inn­si­den, før den for­svin­ner i en sky av vei­støv og tu­ting.

Det hele er som en film, der front­ru­ten på C5 Air­cross fun­ge­rer som ler­ret. Se­te­ne har fått to lag med stop­ping for å skjer­me skin­ke­ne mot bred­spekt­ret vei­stan­dard. Dø­re­ne smel­ler igjen med en tyng­de og auto­ri­tet som fø­rer tan­ke­ne ut av Frank­ri­ke og over til nabo­lan­det. Li­ke­vel er det ty­de­lig at Ci­troën ikke føl­ger spo­ret til tys­ker­ne rundt Nür­bur­g­ring når de skal lage SUV, men hel­ler vil kjø­re opp løy­pe selv.

Lo­ka­le die­sel­kus­ker

Det sis­te mo­ped­verk­ste­det for­svin­ner i spei­let, og et øde land­skap åp­ner seg. Jords­mon­net er rødt, og vin­den ba­erer på ei­men av ros­ma­rin og grill­kull.

Det som var en gans­ke bred og jevn vei in­ni byen, blir raskt til en smal stri­pe med as­falt som for­svin­ner ut i ør­ke­nen. Ci­troën li­ker å trek­ke or­det kom­fort opp av hat­ten man­ge gan­ger.

Støt­dem­per­ne skal iføl­ge pro­du­sen­ten va­ere hen­tet fra rally­bi­le­ne de­res, som har­ver opp ør­ken­san­den her nede med jev­ne mel­lom­rom. En

laste­bil i gil­de far­ger kom­mer over bakke­top­pen. Det står «In­ter­coo­ler» skre­vet over hele fron­ten, mu­li­gens et sta­tus­sym­bol blant lo­ka­le die­sel­kus­ker. Han an­ser i hvert fall at vei­en til­hø­rer ar­beids­ka­rer, og fja­e­rin­gen i Ci­troën-en blir satt på sin førs­te skik­ke­li­ge prø­ve.

Det ba­erer ut på skul­de­ren, bi­len le­ner seg ut­over, høy­re hjul­par smel­ler ned i et hull, og så er vi til­ba­ke på vei­en. Det er ikke noe lav­pro­fil racing­dekk her. Ci­troën har valgt bort ja­get etter re­kor­der og runde­ti­der. I byt­te får du noe som fun­ge­rer på ma­rok­kansk lande­vei. Det lo­ver godt for Nor­ge.

Di­gi­tal but­ler

Ben­sin­mo­to­ren har fått 180 heste­kref­ter, til­sva­ren­de die­sel­mo­to­ren som ven­ter i mor­gen. Den mang­ler litt av det ty­pis­ke bunn­dra­get fra olje­fy­ren, men er til gjen­gjeld så stille­gå­en­de at den av og til mis­ten­kes for å leg­ge bei­na på bor­det i fem mi­nut­ter. Et so­lid trykk på gass­pe­da­len be­kref­ter at det le­ver der frem­me, ly­den er be­ha­ge­lig men ikke sne­r­ren­de og vill.

For­skjel­li­ge ka­me­ra­er og sen­so­rer føl­ger med på hva du gjør, og det di­gi­ta­le in­stru­ment­pa­ne­let min­ner om et Tv-spill fra 90-tal­let, der bi­len din lig­ger mel­lom to grøn­ne stri­per som mø­tes i ho­ri­son­ten. De hø­rer til en di­gi­tal, fransk but­ler, som pas­ser på at du hol­der deg i rik­tig fil. Hvis du skje­ner ut i fel­tet for es­ler og mo­pe­der, vil but­le­ren lede deg til­ba­ke på den bre­de sti med en dis­kret kor­rek­sjon av rat­tet.

Om du deri­mot gir flatt jern over i mot­gå­en­de felt, er det nes­ten så du kan høre den ut­bry­te «Zut Alors!». En blin­ken­de opp­ford­ring om å hol­de i ro­ret led­sa­ges av en var­sel­tone, og den tvin­ner litt ner­vøst på bar­ten helt til du er til­ba­ke i egen fil. I en­kel­te tys­ke bi­ler kan fø­rer­as­sis­ten­te­ne va­ere litt brys­ke, men Ci­troën har greid å føye de til lis­ten over egen­ska­per som skal bi­dra til kom­fort.

Spa­rer på ly­set

Na­vi­ga­sjons­sys­te­met skal jo også bi­dra til en be­ha­ge­lig ferd. Ru­ten som er for­hånds­pro­gram­mert av Ci­troën le­der ut på den afri­kans­ke lands­byg­da. Vei­en blir etter hvert til grus, og så til et ut­tør­ket elve­leie. So­len be­gyn­ner å syn­ke mot ho­ri­son­ten, og byr på gode mu­lig­he­ter for å få tatt noen bruk­ba­re bil­der.

C5 Air­cross skal jo va­ere kom­for­ta­bel i felt, så det ba­erer ut over kan­ten og opp på et høyde­drag med ut­sikt. Fja­e­ring, driv­verk og pol­st­ring gjør det hele til en for­nøy­el­se. Med bil­de­ne i boks, skal fer­den fort­set­te. Men på GPS-EN står det «Route cal­cu­la-

Ci­troën C5 Air­cross vin­ner nok ikke lys­kryss-racing

tion fai­led». Skjer­men er helt hvit, med et en­somt ikon midt på. In­gen vei­er er teg­net inn, og gjen­tat­te for­søk på å set­te ho­tel­let som de­sti­na­sjon fø­rer ikke til mål­opp­nå­el­se. En kar på mo­ped stan­ser ved si­den av bi­len.

Han gri­per dypt ned i sal­tas­ken, og et lite øye­blikk vir­ker ør­ke­nen sva­ert øde i skum­rin­gen. Når han kom­mer opp igjen med en hel bu­tikk av smyk­ker, fø­rer det til en viss let­tel­se.

Det blir pru­ting og han­del, når han stik­ker ar­men inn i bi­len, for å hind­re at dø­ren smek­ker igjen. Med da­gen på hell fø­rer et kort øy­råd til be­slut­nin­gen om å bare kjø­re vi­de­re langs elve­leiet.

Og ut av in­tet duk­ker det opp en as­falt­vei, og et skilt fra Ci­troën med be­skje­den «Re­set GPS now». Front­ly­se­ne på nye Ci­troën C5 Air­cross fun­ge­rer ut­mer­ket, og er i stand til å pluk­ke ut gei­ter, fot­gjen­ge­re, og laste­bi­ler som spa­rer på ly­set.

Ba­nan­for­met chas­sis

Nes­te dag står det en mørke­grønn die­sel uten­for. Den er litt mer høy­røs­tet ved opp­start, men roer seg ute på lande­vei­en. Da proto­ty­pen på Ci­troën C5 Air­cross ble vist frem i Pa­ris, for­klar­te fransk­men­ne­ne nøye hvor­dan støt­dem­per­ne had­de pro­gres­sivt øken­de hard­het for å hånd­te­re hull og skar­pe kan­ter. Den lil­le run­den i en fransk slotts­park il­lust­rer­te at in­ge­ni­ø­re­ne nok vil­le tren­ge ti­den frem til lan­se­ring for å få alt til å stem­me.

Nå er det en be­ty­de­lig mer hel­het­lig pak­ke som pre­sen­te­res. Det roms­li­ge drei­e­mo­men­tet gir et be­ha­ge­lig skyv. De høye dekk­si­de­ne god­snak­ker med grov­kor­net vei­dek­ke, og fja­e­rin­gen er så­pass etter­gi­ven­de at den set­ter seg litt med hek­ken når du åp­ner slu­se­ne.

Bil­par­ken i Ma­rok­ko be­står av en god del frans­ke klas­si­ke­re. Pe­uge­ot 504 pick­up med lett ba­nan­for­met chas­sis er en gjen- gan­ger. Re­nault 4 er jo na­er­mest en le­gen­de. Men det er ikke før en sli­ten taxi kom­mer kjø­ren­de at kjøre­opp­le­vel­sen for­ank­res. Ci­troën C5 Air­cross min­ner om gode gam­le Mer­ce­des 230 fra 70-tal­let, W123se­ri­en som den ble kalt.

Me­ka­nis­ke løs­nin­ger har selv­sagt ut­vik­let seg på 50 år. Lik­he­ten lig­ger i den sam­me so­li­de fø­lel­sen av å sei­le av går­de i en ko­kong av stål, skjer­met fra om­ver­de­nen. I et mar­ked der SUV-ER blir sta­dig mer eks­tre­me, med ytel­ser som gjør sports­bi­ler til skam­me, har Ci­troën vendt til­ba­ke til ut­gangs­punk­tet. Ci­troën C5 Air­cross vin­ner nok ikke lys­kryss-racing. Men det kan godt hen­de den vin­ner hjer­tet til nord­menn som er på le­ting etter noe an­net enn sports­bi­ler på styl­ter.

BRED­SPEKT­RET VEI­STAN­DARD: Vei­en på lands­byg­da veks­ler mel­lom as­falt, grus og tør­re elve­lei­er. Det al­ler mes­te pas­se­rer un­der bi­len uten å gjø­re så mye ut av seg. SNART LADBAR: C5 Air­cross skal kom­me med stikkon­takt tid­lig i 2020, iføl­ge Ci­troën. Høy­spent­mas­te­ne er plass i Ma­rok­ko, men det er ver­re med lade­sta­sjo­ner. MEL­LOM HIMMEL OG JORD: De høye dekk­pro­fi­le­ne og den myke fja­e­rin­gen bi­drar til en fø­lel­se av å gli over små­stein og bus­kas. Det er ikke rik­tig å rul­le ut det meta­fo­ris­ke fly­gen­de tep­pet for å be­skri­ve fø­lel­sen, men bi­len tri­ves godt mel­lom himmel og jord.

FOTO: CI­TROËN

TRI­VE­LIG: In­te­ri­ø­ret har myke bu­er og gode over­fla­ter som ikke er for blan­ke. Det er lett å tri­ves.

FOTO: CI­TROËN

TRIPP TRAPP: Bak­se­te­ne kan jus­te­res in­di­vi­du­elt, av­hen­gig av last el­ler be­ho­vet for å skil­le bråk­ma­ke­re på ba­kers­te benk.

FRANSK IKON: Re­nault 4 er en klas­si­ker i Afri­ka. De vir­ker na­er­mest usli­te­li­ge, og er med sin høye bakke­kla­ring og sto­re ba­ga­sje­rom kan­skje et tid­lig ek­sem­pel på en SUV.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.