På­kos­tet opp­gra­de­ring for Evoque

Land Ro­ver har gitt Ran­ge Ro­ver Evoque en mildt sagt be­skje­den make­over. Alle pa­ne­le­ne er nye, men bi­len er nøy­ak­tig like lang som før – 4,37 me­ter. „„Kraf­tigs­te ut­ga­ve im­po­ne­rer „„300 HK og 400 Nm „„0-100 km/t på 6,6 se­kun­der

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MAR­TIN TYSTAD [email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Hvor­for tuk­le med en vin­ner­opp­skrift? I lø­pet av syv år har Land Ro­ver på ver­dens­ba­sis solgt 772.096 ek­semp­la­rer av trend­set­te­ren Ran­ge Ro­ver Evoque. I dag er det rundt 1.950 Evoque her til lands. Den kom­pak­te SUVEN som kom­bi­ner­te et pre­mi­um-in­te­ri­ør, kon­sept­bil­de­sign og et dryss av gla­mour fra den hot­te mote­ska­pe­ren Vic­to­ria Beck­ham, har slått an til gangs. Hele 60 pro­sent av Evoque-kun­de­ne har ald­ri kjøpt Land Ro­ver tid­li­ge­re. Mar­ke­det er et gans­ke an­net i 2018 enn i 2011, og nå må Evoque tåle kon­kur­ran­se fra navn som Au­di Q3 og Vol­vo XC40, samt BMW X1, X2 og X3, Mer­ce­des GLC og GLE. For å nev­ne noen få.

De­sign­sje­fen Ger­ry Mcgovern mes­ser føl­ge­lig om «evo­lu­sjon, ikke re­vo­lu­sjon». Por­sche 911 og se­ne­re Cayen­ne har vist vei. Når en de­sign slår an er det idio­ti å slå bein på seg selv, ved å for­and­re mo­del­len til det ugjen­kjen­ne­li­ge. And­re ge­ne­ra­sjon av Evoque er tro mot ori­gi­na­len, men min­ner mer om de dy­re­re mo­del­le­ne i por­te­føl­jen. Led-lyk­te­ne i front er blitt sma­le­re.

Slek­ter på Ve­lar

Inn­ven­dig er det tatt luk­su­riø­se grep som får Evoque til å lig­ne den stør­re og mer på­kos­te­de Ran­ge Ro­ver Ve­lar. En stør­re trykk­sen­si­tiv skjerm midt på dash­bor­det, sky­ves mot deg når du star­ter bi­len. Nye Evoque blir den førs­te Ran­ge Roveren med «Ground View», som ef­fek­tivt gjør pan­se­ret gjen­nom­sik­tig. Bil­der fra kame-

ra­er i fron­ten gir deg 180-gra­ders sikt av hva som be­fin­ner seg der frem­me. Per­fekt om du må for­se­re stei­ne­te trak­tor­vei­er. Evoque får Ter­rain Re­spon­se 2-pro­gram­met fra Ran­ge Ro­ver, som auto­ma­tisk le­ser un­der­la­get og set­ter opp støt­dem­per­ne der­et­ter. Vade­dyb­den er for­bed­ret, og øker fra 500 til 600 millimeter. Det skal også va­ere enk­le­re me­ny­er og infotain­ment­sys­te­met støt­ter App­le Car­play og An­d­roid Auto.

Litt stør­re ak­sel­av­stand skal sør­ge for 20 millimeter mer plass til knaer­ne bak. Nok til at Land Ro­ver sier det høyt, men fort­satt i mins­te la­get for fa­mi­li­er flest.

Et stør­re hanske­rom kan

nå rom­me ipa­der, hånd­ves­ker og flas­ker. Ba­ga­sje­rom­met har økt med 10 pro­sent til 591 li­ter. Med pas­sa­sjer­se­te­ne (som kan sjong­le­res 40:20:40 pro­sent) fol­det ned får du 1.383 li­ter plass. Iføl­ge chas­sis­in­ge­ni­ør Mike Cross er den nye bi­len 13 pro­sent sti­ve­re enn før, mo­tor­fes­te­ne er opp­gra­dert og fire­hjuls­trek­ket skal va­ere jus­tert for å gi bed­re re­spons og mer kom­fort.

Med den kraf­tigs­te In­ge­ni­um Si4 ben­sin­mo­to­ren med 300 HK og 400 Nm, går 0-100 km/t unna på 6,6 se­kun­der. In­ge­ni­um Sd4 die­sel med 240 HK og 340 Nm bru­ker 8,5 se­kun­der.

Mild hy­brid først

Syv 2,0-li­ters rekke­fi­re­re står på me­ny­en i førs­te om­gang, fire die­sel og tre ben­sin med ef­fek­ter fra 150 til nevn­te 300 HK. Én 150-hes­ters die­sel med for­hjuls­trekk og sekstrinns ma­nu­ell gir­kas­se, kla­rer seg uten det nye mil­de hy­brid­sys­te­met MHEV. De øv­ri­ge seks byr på MHEV og ni­trinns auto­mat­gir­kas­se. Kort for­klart er det­te en 48-volts mild hy­brid­løs­ning som be­står av en in­te­grert belte­dre­vet start­mo­tor/ge­ne­ra­tor. Den­ne hjel­per til å lag­re strøm når man brem­ser. Elek­tri­si­te­ten be­nyt­tes igjen når man star­ter bi­len el­ler gir gass. Sys­te­met skal gjø­re bi­le­ne seks pro­sent mer energi­ef­fek­ti­ve. Samt­li­ge mo­to­rer blir til­gjen­ge­li­ge i Nor­ge.

Først et år etter at 2019-ut­ga­ven av Evoque er på mar­ke­det, kom­mer det en skik­ke­lig, ladbar hy­brid­ut­ga­ve. Ran­ge Ro­ver Evoque PHEV blir ut­styrt med en 1,5-li­ters tre­sy­lin­der, til­gjen­ge­lig med ben­sin el­ler die­sel. Rekke­vid­den på strøm ale­ne er ikke of­fent­lig­gjort.

150 HK i fo­kus

Iføl­ge Ja­gu­ar Land Ro­ver Scan­di­na­via vil den nors­ke best­sel­ge­ren tro­lig bli en høyt ut­rus­tet 150-heste­kref­ter med auto­mat­gir og fire­hjuls­trekk. Nors­ke pri­ser blir først kla­re over nytt­år. I Stor­bri­tan­nia star­ter fra­pri­se­ne på 31.600 til 50.400 pund.

Det er rundt 1.950 Evoque her til lands

TY­DE­LIG MER MO­DER­NE: Sma­le­re bak­lyk­ter ty­de­lig­gjør slekt­ska­pet til Ran­ge Ro­ver Ve­lar.

ALLE FOTO: LAND RO­VER

STA­DIG SPREK: Etter syv år er ikke Ran­ge Ro­ver Evoque like unik som den en gang var. Ny front, mer luk­sus og Ter­rain Re­spon­se 2-kjøre­pro­gram­met fra Ran­ge Ro­ver skal sik­re at trend­set­te­ren hol­der ko­ken.

AS­TON-HÅNDTAK: Nye Evoque har dør­hånd­tak som går i ett med ka­ros­se­ri­et à la As­ton Mar­tin, Ja­gu­ar I-pace og Ran­ge Ro­ver Ve­lar.

OLD SPICE: Syv år er en evig­het i bil­bran­sjen. In­te­ri­ø­ret i gam­le Evoque ser na­er­mest an­tik­va­risk ut i dag.

PÅ­KOS­TET: In­te­ri­ø­ret i nye Evoque er luk­su­riøst sam­men­lig­net med for­gjen­ge­ren. Det er stør­re og langt mer bru­ker­venn­li­ge trykk­sen­si­ti­ve skjermer.

SPORT JUNIOR: Sma­le­re grill sen­der tan­ke­ne i ret­ning av Ran­ge Ro­ver Sport, mens Led-lyk­te­ne er enda tyn­ne­re.

SNEV AV SKREDDERSØM: Hånd­bygd à la Mor­gan og Bent­ley blir ald­ri Evoque, det bare vir­ker sånn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.