Ghosns vekst og fall

Man­dag 19. no­vem­ber ble Car­los Ghosn møtt av ja­pansk po­li­ti på fly­plas­sen i Tokyo. Det skul­le bli star­ten på slut­ten til ver­dens mek­tigs­ke bil­le­der.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD [email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Hva som blir kon­se­kven­se­ne av etter­forsk­nin­gen av Re­nault Nis­san Mit­sub­ishi-al­li­an­sens topp­sjef Car­los Ghosn er uklart. Men at han kan kom­me til­ba­ke som topp­sjef vir­ker fjer­ne­re enn noen gang.

Nis­san, som ini­tier­te etter­forsk­nin­gen, spar­ket Ghosn som dag­lig le­der og styre­for­mann på di­rek­ten, og etter hvert har også Mit­sub­ishi fjer­net ham som styre­for­mann, mens i Re­nault ble han kun sus­pen­dert fra sine rol­ler som sjef og styre­for­mann.

Han er ar­res­tert etter mis­tan­ke om un­der­rap­por­te­ring av egen inn­tekt til ja­pans­ke myn­dig­he­ter.

Makt­kon­sen­tra­sjo­nen

Uan­sett, ska­pe­ren av ver­dens størs­te bil­al­li­an­se er fer­dig som im­pe­rie­byg­ger. Det har va­ert 20 år med be­und­ren­de ap­plaus for hva han fikk til etter å ha va­ert Re­naults mann, til å red­de Nis­san fra stu­pet rundt år­tu­sen­skif­tet.

Da han en­tret sjefs­sto­len i Re­nault i 2005, var han den enes­te le­de­ren i ver­den i to For­tu­ne 500-sel­ska­per. Men det stop­pet ikke der. Ghosn fort­sat­te å knyt­te bån­de­ne mel­lom Re­nault og Nis­san på en sta­dig ster­ke­re og mer finur­lig måte, hvor mak­ten hans ble sta­dig ster­ke­re. Med in­klu­de­rin­gen av Mit­sub­ishi var det fle­re som be­gyn­te å luf­te tan­ker om at det kan­skje var for mye makt sam­let på én manns hånd, uten mu­lig­he­ter for sa­er­lig inn­syn.

Vekst og fall

Un­der­teg­ne­de har ald­ri snak­ket med Car­los Ghosn. Men jeg har blitt snak­ket til av ham. Tre gan­ger. All­tid i fe­bru­ar. Hver gang av helt uli­ke år­sa­ker, men all­tid i for­bin­del­se med vik­ti­ge be­gi­ven­he­ter i Re­nault. Hver gang på Car­los Ghosns pre­mis­ser med show rig­get for å vise hvem som var SJE­FEN.

Det er slutt nå. Nes­te fore­stil­ling med pres­sen blir på helt and­re pre­mis­ser enn de Ghosn set­ter. Hans tid som re­gis­sør er de­fi­ni­tivt over.

Førs­te møte

Førs­te møte var for gans­ke nøy­ak­tig 13 år si­den. Sam­men med hundre­vis av jour­na­lis­ter had­de vi au­di­ens i ho­ved­kvar­te­ret i Bil­lancourt midt i Pa­ris da den nye Re­nault-kei­se­ren skul­le tale til ver­den 9. fe­bru­ar 2006. Må­ne­ders taus­het, etter at han tok over som Re­nault-sjef etter Louis Schweit­zer, skul­le av­lø­ses av noe vi ikke viss­te hva skul­le va­ere.

«Co­mit­ment 2009» var tit­te­len på ta­len. Re­nault skul­le gå inn i den kraf­tigs­te eks­pan­sjons- og for­bed­rings­fa­sen i sel­ska­pets over 100-åri­ge his­to­rie. Den drøye ti­mes lan­ge pre­sen­ta­sjo­nen var ikke en plan, am­bi­sjon el­ler et mål, det var Re­naults for­plik­tel­se el­ler kon­trakt med sine ak­sjo­na­erer.

Blant lov­na­de­ne vi var inn­budt til å få høre var at Re­nault skul­le va­ere den mest lønn­som-

me euro­pe­is­ke vo­lum­pro­du­sent med en re­sul­tat­grad på 6,0 pro­sent. Sel­ska­pet skul­le va­ere blant topp tre på kva­li­tet i bil­bran­sjen, og sal­get skul­le økes med 800.000 en­he­ter i 2009 sam­men­lig­net med 2005. 26 nye mo­del­ler skul­le lan­se­res. En takt som var dob­belt så høy som til da.

Det vir­ket som det ikke fan­tes unn­skyld­nin­ger for ikke å opp­fyl­le for­plik­tel­se­ne i den kom­men­de pe­rio­den, hver­ken for Ghosn selv el­ler alle Re­nault-an­sat­te. Blik­ket til Ghosn, som ble vist på stor­skjerm var is­kaldt og knall­hard.

Selv­sagt nåd­de ikke Re­nault Ghosns for­plik­tel­ser for 2009, da ver­den var midt i fi­nans­kri­sen, men han over­lev­de som topp­sjef.

And­re møte

Vårt and­re «møte» var i for­bin­del­se med lan­se­rin­gen av Re­nault Kad­jar, en av mer­kets vik­tigs­te mo­del­ler i den nye Suv­sat­sin­gen. Da­to­en var 2. fe­bru­ar 2015, og ste­det var et film­stu­dio nord i Pa­ris.

Det var uro­li­ge ti­der med man­ge ter­ror­trus­ler, ikke minst i den frans­ke ho- ved­sta­den. Den enda mek­ti­ge­re Ghosn ble ge­lei­det inn bak­vei­en til sce­nen med sik­ker­hets­vak­te­ne på arm­leng­des av­stand. Dir­ke­te til sin tale til jour­na­lis­te­ne, hvor vik­tig mo­del­len var og hvor vel­lyk­ket Re­nault var. Så noen bil­der med bi­len og team­et som had­de ut­vik­let den, samt noen ord med de vik­tigs­te frans­ke og in­ter­na­sjo­na­le media, før han for­svant ut bak­vei­en like raskt og dis­kret som han had­de en­tret sce­nen. Ikke noe small talk her.

Tred­je møte

Tred­je, og høyst sann­syn­lig sis­te, gang vi «møt­tes» var 3. fe­bru­ar 2016 da Re­nault skul­le of­fent­lig­gjø­re at de igjen kom til­ba­ke i For­mel 1. Ste­det den­ne gang var na­tur­lig nok Re­naults gi­gan­tis­ke tek­no­lo­gi- og ut­vik­lings­sen­ter i Guyan­court like ved Ver­sail­les syd­vest for Pa­ris.

Igjen en are­na hvor Ghosn kun­ne skin­ne som Re­nault-nis­san-al­li­an­sens ube­strid­te le­der med ver­dens­pres­sen på plass. En are­na han be­hers­ket til ful­le, inn­til det ble noen mer en-til-en-in­ter­vju­er etter­på, hvor en lett kun­ne se at «Den sto­re le­der» vil­le ha seg fra­bedt en del spørs­mål fra fransk pres­se.

Hva det var, var ikke vår rundt 40 år gam­le, rust­ne skole­fransk i stand til å opp­fat­te, men blik­ket til Ghosn svart­net i det han sat­te øyne­ne i spørs­måls­stil­le­ren. Det var de­fi­ni­tivt den gam­le his­to­ri­en om «hvis blikk kun­ne dre­pe».

Fjernt fra vir­ke­lig­he­ten

Blik­ket til Ghosn har hver gang va­ert fa­sci­ne­ren­de å ob­ser­ve­re, og det har ikke ak­ku­rat blitt mid­le­re med åre­ne.

Etter å ha til­brakt man­ge år i bil­bran­sjen, har vi opp­levd «kei­se­re» som Ghosn og Win­ter­korn på na­ert hold. Man­ge, man­ge år før de fal­ler, har de helt mis­tet kon­tak­ten med den vir­ke­li­ge ver­den. Sjå­fø­rer, pri­va­te fly, en ar­ma­da av «om­sorgs­per­soner» - in­gen av dis­se gut­ta gjør noe av seg selv len­ger.

De le­ver i tro­en på sin egen uer­stat­te­lig­het. De an­ser seg ikke som an­sat­te i et sel­skap len­ger, men fun­ge­rer som ei­ere. Så sent som i fjor del­tok kan­skje Car­los Ghosn og Au­dis Ru­pert Stad­ler på pris­ut­de­lin­ger el­ler ban­ket­ter sam­men. To år se­ne­re har beg­ge blitt spar­ket og va­ert i feng­sel.

Hans tid som re­gis­sør er de­fi­ni­tivt over

FOTO: NTB SCAN­PIX

SPAR­KET: Mit­sub­ishi-topp­sjef Osa­mu Ma­suko hol­der presse­kon­fe­ran­se i slut­ten av no­vem­ber, og for­tel­ler at Ghosn er spar­ket som styre­for­mann etter mis­tans­ke om øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.