Ne­der­landsk ut­ford­rer

Dy­na­miq GTT 135 har et vo­lum på 299 tonn. Det kal­les en pock­et yacht – nok plass, lett å par­ke­re og ri­me­lig i drift.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - PÅL SILBERG [email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Dy­na­miq har solgt to ny­bygg på drøyt 100 fot etter at verf­tet star­tet opp. Det er i seg selv gans­ke im­po­ne­ren­de. Kon­kur­ren­te­ne er vel­kjen­te, etab­ler­te merke­navn som Fer­ret­ti, Azimut, Sunse­ek­er og Pr­in­cess, for bare å nev­ne noen.

Bil­lig ba­sis

Den nye mo­del­len på 135 fot, el­ler 41 me­ter, har en ba­sis­pris på 165 mil­lio­ner kro­ner. Det er in­gen dår­lig pris, selv om du må kos­te på deg en del av ut­sty­ret på til­valgs­lis­ten. En Sunse­ek­er 131 fra 2018 har en pris­an­tyd­ning på 200 mil­lio­ner kro­ner.

Vel­ger du Dy­na­miq 135, får du yach­ten om 24 må­ne­der. Regn med at det vil kos­te deg minst 20 mil­lio­ner kro­ner i året å drif­te yach­ten.

Dy­na­miq sier de selv har de­sig­net den mo­der­ne for­men. Den har man­ge fel­les­trekk med 115-fo­te­ren til sam­me verft. Por­sche had­de an­sva­ret for eks­te­ri­ø­ret til 115-fo­te­ren.

Dy­na­miq 135 har fem gjeste­lu­ga­rer, in­klu­dert ei­er­lu­ga­ren på det ned­re dek­ket. Det er litt uvan­lig. Ei­er­lu­ga­ren plas­se­res vel­dig ofte for­ut på ho­ved­dek­ket. Om­bord i 135-fo­te­ren er det skip­pe­ren som hol­der til her.

Verf­tet le­ve­rer ikke yach­ten med ut­ven­dig styre­po­si­sjon på det me­ga­sto­re sol­dek­ket hvor det er bys­se, bar spise­plass, sol­sen­ger og sitte­grup­per.

NE­DER­LANDSK KONSTRUKSJON: Van Oos­sa­nen har de­sig­net et skrog som bare stik­ker 1,6 me­ter dypt. 2 x 1.550 hes­ter gir GTT 135 en topp­fart på 21 knop. Vann­linje­leng­den er 38,5 me­ter. Det er guns­tig for fart og for­bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.