Pakke­løs­ning fra As­ton Mar­tin

Ta to, be­tal for én As­ton Mar­tin.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MAR­TIN TYSTAD [email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Bil­pro­du­sen­ter har ikke for vane å sel­ge mer enn én bil av gan­gen, til pri­vat­kun­der. As­ton Mar­tin går for­me­lig mot strøm­men med nye DBZ Cente­na­ry Col­lection. En høyst eks­klu­siv af­fa­ere, som be­står av re­pro­duk­sjo­nen DB4 GT Za­ga­to Con­ti­nua­tion og fore­stå­en­de DBS GT Za­ga­to. Det skal kun sel­ges 19 sli­ke par med bi­ler, og du får ikke kjø­pe bi­le­ne hver for seg. An­tal­let skyl­des at det fra 1960-1962 opp­rin­ne­lig bare ble bygd 19 ek­semp­la­rer.

Sat­te re­kord i som­mer

Si­den den gang har det blitt noen fle­re, vel­sig­net av As­ton Mar­tin La­gon­da. I 1987 be­stem­te ei­er­ne Pe­ter Li­va­nos og Vic­tor Gaunt­lett at det skul­le byg­ges fire ek­semp­la­rer til, kalt DB4 GT Za­ga­to Sanc­tion II, med chas­sis­num­re som ikke had­de va­ert brukt tid­li­ge­re (DB4GT/0192, 0196, 0197 og 0198). Chas­si­se­ne ble bygd av Richard Stew­art Wil­liams i Cobham, og sendt til Ita­lia for å få skik­ke­li­ge ka­ros­se­ri­er. Bi­le­ne sto fer­di­ge i 1991. Året etter fikk Wil­liams til­la­tel­se til å byg­ge yt­ter­li­ge­re to bi­ler, bygd av over­flø­di­ge de­ler fra det førs­te pro­sjek­tet og to eld­re DB4. Dis­se Sanc­tion Iii-bi­le­ne var fer­di­ge i 2000. Fle­re ble det ikke, i frykt for å kor­rum­pe­re mar­ke­det.

I 1960 kos­tet DB4GT Za­ga­to 5.470 pund. I 1990 ble en bil solgt på auk­sjon for 1,7 mil­lio­ner pund, før ve­te­ran­bil­mar­ke­det kol­lap­set. I juli i år ble «2 VEV» DB4GT Za­ga­to solgt for hele 10 mil­lio­ner pund, vel 111 mil­lio­ner kro­ner. Det til tross for at bi­len er om­bygd tre gan­ger.

100 år med Za­ga­to

An­led­nin­gen for den nye kol­lek­sjo­nen er ikke et hvil­ket som helst ju­bi­le­um. Nes­te år er det nem­lig 100 år si­den Za­ga­to, ret­te­re be­stemt Ugo Za­ga­to, be­gyn­te å re­pa­re­re og lage egne ka­ros­se­ri­er til bi­ler og fly i Mi­la­no. Nøk­ke­len var å lage let­te­re bi­ler enn res­ten av bran­sjen, gjer­ne med alu­mi­ni­ums­pla­ter bøyd over en tynn og sterk me­tall­ram­me som i fly.

DBZ Cente­na­ry Col­lection blir til for å bli lagt mer­ke til, men kan også til­skri­ves at Con­ti­nua­tion­bi­le­ne ikke er god­kjen­te for bruk på offentlig vei. Det som i bes­te fall blir en ra­cer til snob­be­te hyg­ge, om de ikke par­ke­res i luk­ke­de ga­ra­sjer i håp om yt­ter­li­ge­re verdi­stig­ning, skal byg­ges ved Works-av­de­lin­gen i New­port Pag­nell – der DB4 først ble bygd. Den nye Za­ga­to-spe­sia­len deri­mot blir gate­god­kjent. DBS GT Za­ga­to som ba­se­res på Db11-va­ri­an­ten DBS Su­per­leg­ge­ra, skal byg­ges ved ho­ved­kvar­te­ret i Gay­don.

Ita­lia-lan­se­ring

Tra­di­sjo­nen tro vil nok Za­ga­to-pa­ret bli lan­sert på Concor­so d’ele­gan­za på Vil­la d’este i slut­ten av mai. Få de­tal­jer er of­fent­lig­gjort, men det skal va­ere en «at­trak­tiv grill i front, en fersk tolk­ning av det iko­nis­ke dob­le-bob­ler-ta­ket og en dra­ma­tisk av­kor­tet hekk». Det ven­tes at driv­ver­ket fra DBS Su­per­leg­ge­ra blir urørt.

Det be­tyr en 5,2-li­ters bi-tur­bo V12 med stopp/start og de­ak­ti­ve­ring av halv­par­ten av sy­lin­der­ne ved ro­lig kjø­ring. Drøye 715 HK, 900 Nm, 0-100 km/t på 3,4 se­kun­der og en topp­fart på 339 km/t bør for­ven­tes, og kan bli over­gått.

Kun de bed­re be­mid­le­de As­ton Mar­tin-kun­de­ne tren­ger å an­stren­ge seg for å bli med på gil­det. Eks­port­pri­sen på DBZ Cente­na­ry Col­lection er svim­len­de seks mil­lio­ner pund, nes­ten 66 mil­lio­ner kro­ner. Før av­gif­ter er lagt til. De førs­te kunde­bi­le­ne av Con­ti­nua­tion ven­tes le­vert i fjer­de kvar­tal nes­te år, mens kun­de­ne må ven­te på DBS GT Za­ga­to til fjer­de kvar­tal i 2020.

KOR­REKT: In­te­ri­ø­ret på DB4 GT Con­ti­nua­tion blir his­to­risk kor­rekt, men det gjen­står å se om alle 19 bi­le­ne får høyre­ratt.

SKREDDERGATEN: As­ton Mar­tin DB4GT Za­ga­to tar seg godt ut i Savi­le Row i London. Di­men­sjo­ne­ne er 4.353 x 1.676 x 1.321 millimeter.

IN­GEN SPEIL: Én grunn til at DB4 GT Con­ti­nua­tion ikke blir gate­god­kjent, er man­ge­len av side­speil. Det var ikke på­budt i 1960 og føl­ge­lig får ikke den of­fi­si­el­le re­pro­duk­sjo­nen det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.