Su­per­size

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Hyun­dai er den fore­lø­pig sis­te til å mel­de seg inn i det vok­sen­de Suv-mar­ke­det i USA, med en bil stør­re enn San­ta Fe XL. Pa­li­sa­de er nav­net på den nye kon­kur­ren­ten i seg­men­tet som blant an­net inne­hol­der Ford Ex­plo­rer, Hon­da Pilot og Su­ba­ru Ascent. Bi­len ble pre­mie­re­vist i Los An­ge­les og skal pro­du­se­res i Ul­san i Sør-korea. Lan­se­ring på det ame­ri­kans­ke mar­ke­det skal skje som­mer­en 2019, men det er vel tvil­somt om den kom­mer til Nor­ge.

FOTO: HYUN­DAI

VOKSER: Hyun­dai har am­bi­sjo­ner opp­over i seg­men­te­ne, noe de blant an­net vi­ser med nye Pa­li­sa­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.