Ut­vik­ler car­go­seil­bå­ter

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Re­nault-grup­pen har be­stemt seg for å ut­vik­le car­go-seil­bå­ter, i håp om å re­du­se­re sitt år­li­ge kar­bon­av­trykk.

Grou­pe Re­nault som be­står av Re­nault, Nis­san og Mit­sub­ishi, samt Dacia, Sam­sung Mo­tors, Al­pi­ne og La­da, ten­ker nytt. Al­li­an­sen som i fjor solg­te 3,76 mil­lio­ner bi­ler, har inn­gått en tre­årig sam­ar­beids­av­ta­le med Ne­oli­ne. Det er et ny­star­tet sel­skap i Nan­tes som ut­vik­ler seil­båt­løs­nin­ger for den ma­ri­ti­me trans­port­bran­sjen. Grou­pe Re­nault har hatt som mål å re­du­se­re kar­bo­na­t­ryk­ket med 25 pro­sent mel­lom 2010 og 2022, mens sup­ply-di­vi­sjo­nen sik­ter mot seks pro­sents re­duk­sjon sam­men­lig­net med 2016-tal­le­ne. To car­go­seil­bå­ter som skal stå fer­di­ge i 2020, er til­tenkt brukt mel­lom Saint-nazai­re i Frank­ri­ke og øst­kys­ten av USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.