Car­los Ghosn

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Fransk stats­bor­ger født i Bra­sil i 1954 med li­ba­ne­sis­ke for­eld­re. Star­tet kar­rie­ren i bil­dekk­pro­du­sen­ten Miche­lin, der han job­bet i 18 år fra 1978. I 1996 ble han vise-pre­si­dent i Re­nault, og da Re­nault og Nis­san inn­gikk en al­li­an­se i 1999 ble han først fi­nans­di­rek­tør og der­et­ter kon­sern­sjef i Nis­san i 2001. Fikk til­nav­net «Le Cost Kil­ler» tid­lig på 2000-tal­let på grunn av of­fen­si­ve ned­ska­le­rin­ger i bil­bran­sjen. Han spar­ket blant an­net 21.000 an­sat­te i Nis­san. I 2005 ble han kon­sern­sjef i Re­nault, og da Mit­sub­ishi kom inn i Re­nault-nis­san-mit­sub­ishi­al­li­an­sen, ble Ghosn styre­for­mann i Mit­sub­ishi. Ar­res­tert for mis­tan­ke om øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Etter­fors­kes for å ha un­der­rap­por­tert egen inn­tekt til ja­pans­ke myn­dig­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.