Klokke­rem­mer

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Å skif­te til en an­nen klokke­rem er litt som å end­re hår­fri­sy­re - rett grep kan har sto­re kon­se­kven­ser for ut­se­en­de. Spe­si­elt for klok­ker som van­lig­vis as­so­si­e­res med len­ker i me­tall, kan en ny rem re­sul­te­re i et helt nytt look. En tom­mel­fin­ger­re­gel er at skinn­rem­mer dres­ser klok­ken opp, mens tekstil- og gum­mirem­mer dres­ser klok­ken ned. For en ak­tiv vin­ter er sist­nevn­te de­fi­ni­tivt å fore­trek­ke.

KVA­LI­TET: Rub­berb til­byr et stort ut­valg rem­mer til po­pu­la­ere mo­del­ler fra Ro­lex, Tu­dor, Pa­ne­rai, Aude­mars Pi­gu­et, og Pa­tek Philip­pe. Mer­ket har et ryk­te for godt de­sign, og høy kva­li­tet. Pri­ser fra 2.500 kro­ner.

GUMMI: Eve­rest Horo­lo­gy Pro­ducts har etab­lert seg som en vel­re­spek­tert spe­sia­list på rem­mer til Ro­lex, og Tu­dor. De­res gum­mirem­mer fin­nes i fle­re uli­ke de­sign og far­ger er til­gjen­ge­lig. Pri­ser fra 2.299 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.