Noble ut­ga­ver

Ma­se­ra­ti he­ver sta­tu­sen for 50 kun­der av Le­van­te, Ghi­bli og Quat­tro­por­te med et be­gren­set an­tall av det de kal­ler Edizione No­bi­le.

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT - IVAR ENGERUD

Ma­se­ra­ti job­ber hardt for å heve både sta­tus og pro­duk­sjon. Et mid­del for det førs­te er en ny ut­ga­ve bygd i et be­gren­set ut­valg på 50 ek­semp­la­rer av tre mo­del­ler: Le­van­te, Ghi­bli og Quat­tro­por­te.

Nav­net skjem­mer in­gen

Man kun­ne jo kan­skje ten­ke at Edizione No­bi­le had­de fått sitt navn fra den ita­li­ens­ke po­lar­hel­ten Um­ber­to No­bi­le, men det hen­ger nok hel­ler sammen med at or­det be­tyr no­belt, og den dype blå­far­gen på spe­sial­ut­ga­ven har fått nav­net Blu No­bi­le.

Sammen med spe­si­el­le 20-tom­mers lett­me­tall­fel­ger og sølv­far­ge­de bremse­kali­pe­re skal det skil­le eks­te­ri­ø­ret fra stan­dard­ut­ga­ver.

Gr­an­lus­so+

Ut­styrs­ni­vå­et kom­mer på top­pen av Gr­an­lus­so-ut­ga­ven, og inn­ven­dig kan de kom­men­de ei­er­ne gle­de seg over et skinn­in­te­ri­ør i sort og brunt med de­tal­jer i po­lert tre­verk for Quat­tro­por­te og Ghi­bli, mens Le­van­te bru­ker høy­po­lert me­tall.

Alle bi­le­ne får et eget No­bi­le-em­blem i midt­kon­sol­len, med se­rie­num­me­ret inn­gra­vert. Alt i alt en gans­ke mi­ni­mal mo­di­fi­se­ring for sik­kert å for­lan­ge en eks­tra­pris som gir høy­ere mar­gi­ner. Hva eks­tra­pri­sen er spil­ler ikke så stor rol­le, for dis­se bi­le­ne skal sel­ges i USA.

FOTO: MA­SE­RA­TI

DISKRET ELEGANSE: En dyp blå­far­ge, 20-tom­mers fel­ger og sølv­far­ge­de bremse­kali­pe­re er de ut­ven­di­ge sig­na­le­ne på at du har en Ma­se­ra­ti Edizione No­bi­le.

FOTO: MA­SE­RA­TI

EN AV 50: Ma­se­ra­ti skal byg­ge 50 ek­semp­la­rer av hver av mo­del­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.