Spinn­vill V12

As­ton Mar­tin kunn­gjør at den 6,5 li­ter sto­re V12-mo­to­ren i Val­ky­rie, yter over 1.000 heste­kref­ter. Maks tur­tall er 11.100 om­drei­nin­ger i mi­nut­tet.

Finansavisen - Motor - - QUIZ - MAR­TIN TYSTAD

Ny­lig skrev Cosworth på Twit­ter at mo­to­ren har 1.130 HK, noe som gjør den til den kraf­tigs­te selv­pus­ten­de tolv­sy­lin­de­ren på mar­ke­det. Nå ned­jus­te­rer As­ton de of­fi­si­el­le tal­le­ne, mu­li­gens for­di den kraf­tigs­te lu­ten til­gode­ses racer­ut­ga­ven Val­ky­rie AMR Pro.

Maks­ef­fek­ten er 1.000 bhp (bra­ke hor­se pow­er) ved 10.500 om­drei­nin­ger. Det er sta­dig re­kord for en gate­god­kjent se­rie­pro­du­sert lande­veis­bil.

Drei­e­mo­men­tet er 740 Nm ved 7.000 om­drei­nin­ger. Eks­tra kref­ter fra hy­bri­dens el­mo­to­rer kom­mer i til­legg.

Ti­tanstag

Vek­ten er også im­po­ne­ren­de - lav. Cosworth har be­nyt­tet alt de har av eks­per­ti­se fra For­mel 1. Bort­sett fra den støp­te mo­tor­blok­ken, sy­lin­der­ho­de­ne, sum­pen og kam­deks­le­ne, er bror­par­ten av mo­to­rens inn­mat lagd av kom­po­nen­ter frest ut fra so­li­de me­tall­styk­ker, in­klu­dert For­mel 1-grad veiv­stag og stemp­ler av ti­tan. Re­sul­ta­tet er en mo­tor som kun vei­er 206 kilo. En Cosworth 3,0-li­ters V10 F1-mo­tor (den sis­te ge­ne­ra­sjo­nen før FIA inn­før­te vekt­be­grens­nin­ger), vei­de 97 kilo. Ska­lert opp til 6,5 li­ter, be­tyr det en vekt på 210 kilo.

Seks må­ne­der

Et an­net ek­sem­pel på ar­bei­det som lig­ger i hver de­talj er å se på veiv­ak­se­len. Man ta­ger en so­lid stål­stang som er 775 milli­me­ter lang og har en dia­me­ter på 170 milli­me­ter. Først tar man en grov­fre­sing, varme­be­hand­ler den, fre­ser den ut, varme­be­hand­ler den på ny, fre­ser et par gan­ger til og til slutt gjør en sis­te fi­nish. I lø­pet av seks må­ne­der er 80 pro­sent av stå­let fjer­net, og slutt­pro­duk­tet er en 50 pro­sent let­te­re veiv­ak­sel enn man fin­ner i V12-mo­to­ri­ser­te One-77.

FOTO: AS­TON MAR­TIN

KUNST: Det er bare å ta av seg hat­ten. Tolv­sy­lin­de­ren fra Cosworth er re­ne kunst­ver­ket.

FOTO: AS­TON MAR­TIN

MEKTIG: Ek­sos­an­leg­get er kort og mektig. Ly­den min­ner om F1 fra en svun­nen tid.

BEI­NA OPP: For å mak­si­me­re mark­tryk­ket sit­ter man med bei­na opp, luft­strøm­men ma­ni­pu­le­res un­der bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.