Hydro­gen­vi­sjon

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Hyun­dai skal ha for at de ikke gir opp hydro­gen­sat­sin­gen, men står fast på at det er en vik­tig del av frem­ti­dens null­ut­slipps sam­funn. Denne­gang med en ny vi­sjon: FCEV 2030. Den in­ne­ba­erer at Hyun­dai Motor Group i 2030 skal pro­du­se­re 700.000 bren­sel­cel­le-sys­te­mer år­lig ved egen fab­rikk, hvor­av rundt 500.000 skal bru­kes til bi­ler. Sat­sin­gen har en ram­me som til­sva­rer i over­kant av 55 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner og skal gi 51.000 nye ar­beids­plas­ser.

FOTO: HYUN­DAI

ENORM SATSING: Hyun­dai har fort­satt tro på hydro­gen­sat­sin­gen, som in­ten­si­ve­res kraf­tig på 2020-tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.