I for­kant av Por­sche

Det er ikke ofte hobby­de­sig­ner­ne over­går Por­sche, men Alex­an­der Im­nad­ze lyk­kes ofte.

Finansavisen - Motor - - DESIGN OG TEKNIKK -

Den høyst uof­fi­si­el­le Por­sche GT Vi­sion Truck er en mo­der­ne vri på Mer­ce­des-benz Renn­trans­por­ter, 0137-laste­bi­le­ne med Gulf-wyer-far­ger som blant an­net ble brukt til å frak­te Por­sche 917 til og fra Le Mans i 1967. To år har gått si­den den geor­gi­ans­ke de­sig­ne­ren Alex­an­der Im­nad­ze vis­te sitt Por­sche 906/917 ra­cer­bil­kon­sept. Laste­bi­len av­bil­det her er en tenkt trans­port­løs­ning for den like tenk­te hy­per­bil-ra­ce­ren. Pho­tos­hop har mye å sva­re for, men den­ne gang lar vi oss blen­de. Led­front­lyk­te­ne, Hd-ka­me­ra­er i ste­det for side­speil og den fu­tu­ris­tis­ke de­sig­nen på laste­bi­len og ra­ce­ren på pla­net, had­de helt klart kledd Por­sche.

Tror vi på det­te?

Blir nep­pe bygd, men tryk­ker på alle de emo­sjo­nel­le knap­pe­ne som For­mula E ikke helt når.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.