Frem­ti­dens møns­ter?

Dekk tren­ger ikke å se ut som tra­di­sjo­nel­le dekk, iføl­ge Han­ko­ok.

Finansavisen - Motor - - DESIGN OG TEKNIKK -

Un­der bil­ut­stil­lin­gen i Es­sen i star­ten av de­sem­ber, vis­te Han­ko­ok frem to dekk-kon­sep­ter - Hexo­nic og Aero­flow. Hexo­nic er myn­tet på selv­kjø­ren­de bi­ler og har et seks­kan­tet møns­ter med en Y-fa­song i midt­en av hver seks­kant. Syv sen­so­rer gjør at dek­ket kan for­and­re møns­ter i hen­hold til kjøre­for­hol­de­ne, mens Ye­ne kan pres­ses ut for å gi eks­t­ra vei­grep på bar as­falt. Aero­flow er et til­na­er­met glatt dekk til­tenkt racing, som kan ut­vi­des i bred­den. Mel­lom de to dekk­fla­te­ne er det syv-åtte aero­dy­na­mis­ke fin­ner og en tur­bin som står fast, for å ge­ne­re­re eks­t­ra mark­trykk når det trengs.

Tror vi på det­te?

Det er lov å ten­ke høyt, men det­te hø­res ut som scien­ce-fic­tion. Dekk­pro­du­sen­ten får god PR, om ikke an­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.