Eks­tre­me pri­vat­salg

Selv om re­kor­den for dy­res­te bil på auk­sjon ble grun­dig slått i 2018, hand­les de al­ler, al­ler dy­res­te pri­vat. Minst tre Fer­ra­ri­er er solgt pri­vat over 40 mil­lio­ner dol­lar.

Finansavisen - Motor - - QUIZ -

An­tal­let auk­sjons­bi­ler over 10 mil­lio­ner dol­lar har vist en klar re­duk­sjon de se­nes­te fem åre­ne, med en ned­gang fra 12 i 2014 til kun fem i år. Tenden­sen har va­ert klart fal­len­de i hele den­ne pe­rio­den.

Dis­kre­sjon

Salg på auk­sjon er nor­malt en sva­ert dyr om­set­nings­form, gjer­ne med sa­la­er på 1015 pro­sent fra både kjø­per og sel­ger. Selv om auk­sjons­sel­ska­pe­ne gjer­ne inn­går spe­sial­av­ta­ler for å få dis­se bi­le­ne på sine auk­sjo­ner (som RM Sot­he­by’s om­tal­te Fer­ra­ri 250 GTO), har en litt å spil­le med for å kob­le kjø­pe­re og sel­ge­re mer di­rek­te.

Dis­kre­sjon er en selv­føl­ge, og mer og mer ty­der på at fle­re av de dy­res­te bi­le­ne går uten­for of­fent­lig­he­tens lys. At hver­ken pris, kjø­per el­ler sel­ger iden­ti­fi­se­res kan nok va­ere greit for alle par­ter. Ofte for­blir også bi­len stå­en­de på et nøy­tralt sted uten å bli vist of­fent­lig, som for noe av ver­dens dy­res­te kunst.

Økt kon­kur­ran­se

Det er ikke noe nytt at man­ge bi­ler i bi- le­nes su­per­klas­se blir solgt pri­vat, og fle­re tid­li­ge­re auk­sjons­eks­per­ter har star­tet egen virk­som­het. Se­nest ute er RM Sot­he­by’s gull­gutt, Max Gi­rar­do, som be­gyn­te for seg selv i Lon­don for et par år si­den.

Toppdea­le­re som Si­mon Kids­ton og Lu­kas Hü­ni i Sveits, Max Gi­rar­do, Tom Hart­ley Jr., Talacrest, Gre­gor Fis­kens og JD Clas­sics i Eng­land, samt Axel Sche­ut­te i Tysk­land og Egon Zwei­mu­e­ler i Øs­ter­rike har alle tet­te kon­tak­ter med både ei­ere og dype lomme­bø­ker på kjø­per­si­den.

Nå har både RM Sot­he­by’s og Goo­ding & Co den sam­me tje­nes­ten om pri­va­te, dis­kre­te hand­ler, og i Mon­te­rey vis­te RM et ti­talls bi­ler som ikke var på auk­sjo­ne­ne, men hvor kun­der kun­ne hen­ven­de seg di­rek­te.

Ferar­ri-topp

Det er spe­si­elt top­pen av Fer­ra­ri-mar­ke­det som tra­des pri­vat, gjer­ne til­rette­lagt av en av dis­se dea­ler­ne, el­ler ver­dens frems­te Fer­ra­ri-eks­pert, Mar­cel Mas­sini. Mas­sini har minst én fin­ger med i alle Fer­ra­ri-hand­ler på det­te ni­vå­et, ikke minst som den som har best over­sikt over og do­ku­men­ta­sjon av hvert en­kelt ek­semp­lars his­to­ri­en fra den ble byg­get i fab­rik­ken, via uli­ke ei­ere og race frem til i dag.

– Det er solg­te tre Fer­ra­ri­er på nivå el­ler over «ver­dens dy­res­te» auk­sjons­bil i år. Årets dy­res­te Fer­ra­ri var en 250 GTO som ble solgt fra tys­ke­ren Chris­tain Glaesel til Wea­tertech-grunn­leg­ge­ren Da­vid Macneil i USA. Salgs­sum­men var over 60 mil­lio­ner dol­lar, sier Mas­sini.

Han be­kref­ter også at RM Sot­he­by’s solg­te den frem­bud­te, Le Mans-vin­nen­de 1963 Fer­ra­ri 275 P for godt over 40 mil­lio­ner dol­lar og at en frem­ra­gen­de Fer­ra­ri 250 TR gikk pri­vat i vår for en til­sva­ren­de sum.

Mas­sini me­ner be­stemt at vi vil se pri­sen på en Fer­ra­ri 250 GTO pas­se­re 100 mil­lio­ner dol­lar i lø­pet av de fem nes­te åre­ne, hvis et av de al­ler bes­te ek­semp­la­re­ne kom­mer på mar­ke­det.

FOTO: TORGEIR TOFT ENGERUD

ÅRETS DY­RES­TE: Da den­ne Fer­ra­ri 250 GTO ble solgt i som­mer var pri­sen over 60 mil­lio­ner dol­lar, og sann­syn­lig­vis na­er­me­re 60 mil­lio­ner euro.

PRI­VAT GJEN­NOM RM SOT­HE­BY’S: Den­ne Le Mans-vin­nen­de 1963 Fer­ra­ri 275 P ble hånd­tert uten­for auk­sjons­sir­ku­set, men var til ste­de i Mon­te­rey der RM solg­te den pri­vat for «over 40 mil­lio­ner dol­lar».

EKSPERTEN: Mar­cel Mas­sini er ver­dens frems­te Fer­ra­ri-eks­pert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.