Blå stikk­flam­mer

Finansavisen - Motor - - QUIZ -

Vi be­gyn­ner med å dra rett vest. Den al­ler førs­te Cor­vet­ten ble lan­sert i 1953. Sal­get av Ge­ne­ral Mo­tors’ nye sports­bil gikk tregt i star­ten og mye skyld­tes rekke­sek­se­ren på 3,9 li­ter. Den drakk nes­ten 2,5 li­ter pr. mil og le­ver­te 160 hk gjen­nom en totrinns auto­mat. Nerve­pir­ren­de var det ikke, iføl­ge da­ti­dens pres­se.

Mye har for­and­ret seg, men for­me­len for­blir den sam­me. Den er lav og bred og med et an­sikt som en dør­vakt. Glass­fi­ber er blitt byt­tet ut med kar­bon­for­ster­ket plast. Det er kun plass til to per­soner, mo­to­ren sit­ter foran og driv­hju­le­ne bak. Gans­ke tørst er den også.

2019-mo­del­len Cor­vet­te ZR1 stil­ler med 6,2 li­ter V8 og kom­pres­sor på top­pen. Det ryk­tes at de an­sat­te ved Bow­ling Gre­en i Ken­tucky re­fe­re­rer til kom­pres­so­ren som «B.A.S», noe som visst­nok står for «Big Ass Su­per­char­ger». For­bru­ket har sun­ket fra 2,5 til 1,8 li­ter pr. mil, men ef­fek­ten har ste­get med over 400 pro­sent, til 755 HK ved 6.300 om­drei­nin­ger. Kom­pres­so­ren på­tar seg job­ben med å le­ve­re hele 969 Nm ved 4.400 om­drei­nin­ger.

Den er like ame­ri­kansk som eple­pai, og ras­kest med åtte­trinns auto­mat. Men Chev­ro­let gir deg fort­satt mu­lig­he­ten til å ba­lan­se­re clutch mot tur­tall, tram­pe på pe­da­le­ne som en heavy me­tal-or­ga­nist og røs­ke i en syv­trinns ma­nu­ell kas­se.

– Når du kjø­rer bort­over mo­tor­vei­en i høy has­tig­het, blå­ser de fire ek­sos­rø­re­ne ut blå stikk­flam­mer, om­trent som et ja­ger­fly, for­tel­ler pro­dukt­spe­sia­list på Cor­vet­te Shad Balch.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.