Glory days

Finansavisen - Motor - - QUIZ -

Når du star­ter en Ford Mustang er ly­den ak­ku­rat som på film. Det­te er en bil med så ster­ke røt­ter i ame­ri­kansk ar­bei­der­klas­se, at det er litt som å kjø­re rundt som Bruce Spring­steen med V8 iste­den­for gi­tar. I san­gen «Youngs­town» be­skri­ver «The Boss» det sto­re åpne land­ska­pet i Ohio, der det gi­gan­tis­ke stålver­ket «Jea­net­te Blast Fur­nace» lang­somt rus­ter bort. Den ned­lag­te fab­rik­ken står der, som et min­ne om en frem­tid det ald­ri ble noe av. En kan nes­ten høre den lave buld­rin­gen fra en Mustang GT Fast­back som spin­ner ut av fab­rikk­por­ten for sis­te gang.

I 2019 lan­se­rer Ford en mo­dell som har ster­ke bånd til et an­net ame­ri­kansk kul­tur­fe­no­men. Fil­men «Bullitt» der Ste­ve Mc­que­en rat­ter en grønn 1968 Mustang GT, er vel na­er­mest å reg­ne som pen­sum for V8-fol­ket. De­tek­tiv Frank Bullitt bom­mer på svin­gen i bunn av Rus­sian Hill, og det kan kan­skje ha noe å gjø­re med den sti­ve bak­ak­se­len. Men 2019-mo­del­len av Ford Mustang Bullitt har uav­hen­gig hjul­opp­heng bak, noe som først ble til­gjen­ge­lig i 2015.

For å gjen­ska­pe bil­jak­ten i San Fran­cis­co så au­ten­tisk som mu­lig, kom­mer den med sekstrinns ma­nu­ell kas­se, og nytt av året er at Ford hjel­per deg med rik­tig gass­på­drag når du gi­rer. Bullitt-mo­del­len har iføl­ge Ford 480 HK, som er 20 mer enn på stan­dard GT. Den kom­mer en­ten i «High­land gre­en» som på fil­men, el­ler «Sha­dow black» som jo pas­ser hvis du skal kjø­re rundt i Nor­ge.

Hes­ten foran har hav­net på skrap­hau­gen, og bak­på har de gjen­skapt ge­va­er­sik­tet med lo­go­en i la­mi­nert plast. Det er litt krom rundt gril­len, og en knapp på rat­tet mer­ket med den ga­lop­pe­ren­de mustan­gen lar deg øke meng­den brum fra de fire sorte ek­sos­rø­re­ne, helt opp til full kino­mo­dus.

Hva skal du med en Mustang Bullitt? Du ta­per mot en Te­s­la. Ba­ga­sje­rom­met min­ner om en opp­be­va­rings­boks. På en svin­ge­te vei for­la­ter tysk in­ge­ni­ør­kunst deg like raskt som in­ves­to­re­ne for­lot stålver­ket i Ohio. Men om du drøm­mer om å en gang ta på cow­boy­hat­ten, fyre opp «Glory Days» og fyl­le Mo­nu­ment Val­ley med brø­let fra en V8, er det lite som slår en mørke­grønn Bullitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.